Walne Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia Rainbow Tours S.A. odbywają się na podstawie Kodeksu spółek handlowych i Statutu Rainbow Tours S.A. oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Treść aktualnego Statutu oraz aktualnego Regulaminu Walnego Zgromadzenia dostępna jest na stronie relacji inwestorskich Spółki (http://ir.r.pl), w zakładce Ład Korporacyjny/Dokumenty Spółki, a także każdorazowo w zakładce dotyczącej danego Walnego Zgromadzenia.

 

Obowiązujące aktualnie zasady związane ze zwoływaniem i uczestnictwem w walnych zgromadzeniach wynikają z nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie w dniu 3 sierpnia 2009 roku, na skutek transpozycji do polskiego porządku prawnego postanowień Dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym.

 

Ogólne informacje na temat prawa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours S.A., procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu zostały zawarte w załączonym pliku PDF.

Szczegółowe informacje na temat prawa do uczestniczenia w danym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours S.A., procedur dotyczących uczestniczenia w danym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu każdorazowo zawarte są w dokumentacji związanej z danym Walnym Zgromadzeniem, które każdorazowo udostępniane są w przepisanych prawem terminach w zakładce dotyczącej danego Walnego Zgromadzenia.

Załączniki