Zarząd

Grzegorz Baszczyński - Prezes Zarządu

Grzegorz_Baszczyński.jpg

Członek Zarządu Rainbow Tours S.A. powołany w dniu 09.06.2015 r. do składu Zarządu Rainbow Tours S.A. i do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki kolejnej (trzeciej), pięcioletniej, wspólnej kadencji (uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09.06.2015 r.). Aktualna kadencja Zarządu Spółki upływa z dniem 09.06.2020 r., zaś mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Pan Grzegorz Baszczyński pełni funkcję Prezesa Zarządu Rainbow Tours S.A. nieprzerwanie od roku 2003.

 

Posiadane wyksztalcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Pan Grzegorz Baszczyński (ur. 1966 r.) posiada wykształcenie wyższe; jest absolwentem filologii angielskiej na Uniwersytecie Łódzkim; ponadto ukończył kurs MBA na Uniwersytecie Łódzkim.

Swoją karierę zawodową związał z branżą i rynkiem turystycznym. W latach 1990-1993 prowadził działalność gospodarczą jako współwłaściciel i Dyrektor ds. Operacyjnych w Jet Aid Travel; W latach 1994-2003, jako udziałowiec i członek Zarządu (Wiceprezes Zarządu, Prezes Zarządu) prowadził spółkę Rainbow Polska Sp. z o.o. Od 2003 roku jest akcjonariuszem i Prezesem Zarządu w Rainbow Tours S.A., a także jest lub był członkiem organów zarządzających następujących podmiotów zależnych od Rainbow Tours S.A., wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, tj. m.in.: w latach 2003-2018 – Prezes Zarządu „Rainbow Tours Biuro Podróży” Sp. z o.o., od roku 2006 i obecnie – Wiceprezes Zarządu „My Way By Rainbow Tours” Sp. z o.o (d. Portal Turystyczny Sp. z o.o.), w latach 2008-2018 – Wiceprezes Zarządu Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o (d. ABC Świat Podróży Sp. z o.o.), w latach 2010-2018 – Wiceprezes Zarządu „Bee & Free” Sp. z o.o. Od 2017 roku Pan Grzegorz Baszczyński pełni funkcję „President of the Board of Directors” w spółce bezpośrednio zależnej od Rainbow Tours S.A., tj. w White Olive A.E. (spółka akcyjna prawa greckiego), a także od 2019 roku – funkcję „President of the Board of Directors” w spółce pośrednio zależnej od Rainbow Tours S.A., tj. w White Olive Premium Lindos A.E. (spółka akcyjna prawa greckiego). Pan Grzegorz Baszczyński m.in. jest również większościowym wspólnikiem i Prezesem Zarządu Flyoo Sp. z o.o. w Łodzi (od 2016 roku i obecnie), będącej akcjonariuszem Rainbow Tours S.A. Ponadto, Pan Grzegorz Baszczyński jest Członkiem Zarządu Polskiego Związku Organizatorów Turystyki.

 

Informacje o innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Rainbow Tours S.A., z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy wskazany członek Zarządu uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu

Poza wykonywaniem działalności w w/w spółkach (przy zastrzeżeniu pełnienia funkcji w spółkach zależnych od Spółki, wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Rainbow Tours), nie stanowiącej działalności konkurencyjnej wobec działalności Rainbow Tours S.A. (w ramach której działalność Pana Grzegorza Baszczyńskiego stanowi główny obszar jego aktywności zawodowej), Pan Grzegorz Baszczyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Rainbow Tours S.A., jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej.

 

Informacje o wpisie wskazanego członka Zarządu zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pan Grzegorz Baszczyński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Tomasz Czapla – Wiceprezes Zarządu

Tomasz_Czapla.jpg

Członek Zarządu Rainbow Tours S.A. powołany w dniu 09.06.2015 r. do składu Zarządu Rainbow Tours S.A. i do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki kolejnej (trzeciej), pięcioletniej, wspólnej kadencji (uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09.06.2015 r.). Aktualna kadencja Zarządu Spółki upływa z dniem 09.06.2020 r., zaś mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Pan Tomasz Czapla pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Rainbow Tours S.A. nieprzerwanie od roku 2003.

 

Posiadane wyksztalcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Pan Tomasz Czapla (ur. 1968 r.) posiada wykształcenie wyższe; ukończył Politechnikę Łódzką, Wydział Włókienniczy, uzyskując tytuł inżyniera włókiennictwa.

Swoją karierę zawodową związał z branżą i rynkiem turystycznym. W latach 1991-1996 był współwłaścicielem Globtroter s.c., a następnie (w latach 1996-2000) udziałowcem i Prezesem Zarządu Globtroter Polska Sp. z o.o. W latach 2000-2003 był udziałowcem i Wiceprezesem Zarządu spółki Rainbow Polska Sp. z o.o. Od 2003 roku jest akcjonariuszem i Wiceprezesem Zarządu w Rainbow Tours S.A., a także jest lub był członkiem organów zarządzających następujących podmiotów zależnych od Rainbow Tours S.A., wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, tj. m.in.: w latach 2003-2018 – Wiceprezes Zarządu „Rainbow Tours Biuro Podróży” Sp. z o.o., od roku 2006 i obecnie – Wiceprezes Zarządu i (od 2008 roku) Prezes Zarządu „My Way By Rainbow Tours” Sp. z o.o (d. Portal Turystyczny Sp. z o.o.), w latach 2008-2018 – Wiceprezes Zarządu Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o (d. ABC Świat Podróży Sp. z o.o.). Od 2017 roku Pan Tomasz Czapla pełni funkcję „Vice-President of the Board of Directors” w spółce bezpośrednio zależnej od Rainbow Tours S.A., tj. w White Olive A.E. (spółka akcyjna prawa greckiego), a także od 2019 roku – funkcję „Vice-President of the Board of Directors” w spółce pośrednio zależnej od Rainbow Tours S.A., tj. w White Olive Premium Lindos A.E. (spółka akcyjna prawa greckiego). Pan Tomasz Czapla m.in. jest również wspólnikiem większościowym i Prezesem Zarządu TCZ Holding Sp. z o.o. w Łodzi (od 2016 roku i obecnie), będącej akcjonariuszem Rainbow Tours S.A.

 

Informacje o innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Rainbow Tours S.A., z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy wskazany członek Zarządu uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu

Poza wykonywaniem działalności w w/w spółkach (przy zastrzeżeniu pełnienia funkcji w spółkach zależnych od Spółki, wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Rainbow Tours), nie stanowiącej działalności konkurencyjnej wobec działalności Rainbow Tours S.A. (w ramach której działalność Pana Tomasza Czapli stanowi główny obszar jego aktywności zawodowej), Pan Tomasz Czapla nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Rainbow Tours S.A., jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej.

 

Informacje o wpisie wskazanego członka Zarządu zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pan Tomasz Czapla nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Remigiusz Talarek – Wiceprezes Zarządu

_DSC0120.jpg

Członek Zarządu Rainbow Tours S.A. powołany w dniu 09.06.2015 r. do składu Zarządu Rainbow Tours S.A. i do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki kolejnej (trzeciej), pięcioletniej, wspólnej kadencji (uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09.06.2015 r.). Aktualna kadencja Zarządu Spółki upływa z dniem 09.06.2020 r., zaś mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Pan Remigiusz Talarek pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Rainbow Tours S.A. nieprzerwanie od roku 2003.

 

Posiadane wyksztalcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Pan Remigiusz Talarek (ur. 1967 r.) posiada wykształcenie wyższe; jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa. Ponadto ukończył kurs MBA na Uniwersytecie Łódzkim oraz szereg szkoleń w zakresie zarządzania. W Rainbow Tours S.A. zajmuje się przede wszystkim nadzorem nad działem sprzedaży.

Swoją karierę zawodową związał z branżą i rynkiem turystycznym. W latach 1991-1996 był twórcą i współwłaścicielem Globtroter s.c., a następnie (w latach 1996-2000) udziałowcem i Wiceprezesem Zarządu Globtroter Polska Sp. z o.o. W latach 2000-2003 był udziałowcem i Wiceprezesem Zarządu spółki Rainbow Polska Sp. z o.o. Od 2003 roku jest akcjonariuszem i Wiceprezesem Zarządu w Rainbow Tours S.A., a także jest lub był członkiem organów zarządzających następujących podmiotów zależnych od Rainbow Tours S.A., wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, tj. m.in.: w latach 2003-2018 – Wiceprezes Zarządu „Rainbow Tours Biuro Podróży” Sp. z o.o., od roku 2006 i obecnie – Wiceprezes Zarządu „My Way By Rainbow Tours” Sp. z o.o (d. Portal Turystyczny Sp. z o.o.), w latach 2008-2018 – Prezes Zarządu Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o (d. ABC Świat Podróży Sp. z o.o.), w latach 2010-2018 – Prezes Zarządu „Bee & Free” Sp. z o.o. Pan Remigiusz Talarek m.in. jest również wspólnikiem i Prezesem Zarządu Elephant Holding Sp. z o.o. w Łodzi (od 2016 roku i obecnie), będącej akcjonariuszem Rainbow Tours S.A.

 

Informacje o innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Rainbow Tours S.A., z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy wskazany członek Zarządu uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu

Poza wykonywaniem działalności w w/w spółkach (przy zastrzeżeniu pełnienia funkcji w spółkach zależnych od Spółki, wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Rainbow Tours), nie stanowiącej działalności konkurencyjnej wobec działalności Rainbow Tours S.A. (w ramach której działalność Pana Remigiusza Talarka stanowi główny obszar jego aktywności zawodowej), Pan Remigiusz Talarek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Rainbow Tours S.A., jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej.

 

Informacje o wpisie wskazanego członka Zarządu zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pan Remigiusz Talarek nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Piotr Burwicz – Członek Zarządu

Piotr_Burwicz.jpg

Członek Zarządu Rainbow Tours S.A. powołany od dnia 01.01.2017 r. do składu Zarządu Rainbow Tours S.A. i do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki trzeciej, pięcioletniej, wspólnej kadencji (uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 08.11.2016 r.). Aktualna kadencja Zarządu Spółki upływa z dniem 09.06.2020 r., zaś mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

 

Posiadane wyksztalcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Pan Piotr Burwicz (ur. 1978 r.) posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Uniwersytecie Łódzkim, Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z branżą finansową, najpierw na stanowiskach specjalistycznych w Volkswagen Bank Polska (lata 2002 – 2006), następnie w spółce emFinanse (Grupa mBanku), gdzie nadzorował m.in. sprzedaż kredytową i politykę produktową, a następnie pełnił rolę Dyrektora Operacyjnego wskazanej spółki. W latach 2008 – 2015 Pan Piotr Burwicz związany był z Grupą Getin Noble Bank, gdzie pełnił funkcje m.in. Dyrektora Departamentu Klienta Korporacyjnego, Dyrektora Zarządzającego Obszarem Produktów i Procesów oraz Dyrektora ds. Projektów i Rozwoju. W tym okresie odpowiadał m.in. za kształtowanie polityki produktowej Banku, pracę centrów analiz kredytowo-leasingowych i centrów operacji dla klienta firmowego oraz tworzenie strategii Banku. Równolegle, w latach 2009 – 2014 związany z Grupą Getin Holding, gdzie pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej „Idea Bank Ukraina”, gdzie nadzorował m.in. relokację Banku z Iwano-Frankowska do Lwowa oraz szereg projektów transformujących Bank w nowoczesną instytucję finansową.

Pan Piotr Burwicz związany jest z Rainbow Tours S.A. od początku 2016 roku, gdzie pełniąc funkcję Dyrektora Operacyjnego Spółki uczestniczy w wielu działaniach dotyczących m.in. sieci sprzedaży, wdrożeń produktowych, optymalizacji mechanizmów cenowych oraz obsługi Klientów. Od dnia 01.01.2017 r. Pan Piotr Burwicz wszedł w skład Zarządu Spółki i pełni funkcję Członka Zarządu Rainbow Tours S.A.

 

Informacje o innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Rainbow Tours S.A., z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy wskazany członek Zarządu uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu

Pan Piotr Burwicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Rainbow Tours S.A., jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej.

 

Informacje o wpisie wskazanego członka Zarządu zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pan Piotr Burwicz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Maciej Szczechura – Członek Zarządu

Członek Zarządu Rainbow Tours S.A. powołany od dnia 01.03.2020 r. do składu Zarządu Rainbow Tours S.A. i do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki trzeciej, pięcioletniej, wspólnej kadencji (uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27.02.2020 r.). Aktualna kadencja Zarządu Spółki upływa z dniem 09.06.2020 r., zaś mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

 

Posiadane wyksztalcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Pan Maciej Szczechura (ur. 1975) posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz w Said Business School na Uniwersytecie Oxford. Od 2006 roku związany z branżą finansową. W latach 2010-2018 był Członkiem Zarządu Getin Noble Banku. W ostatnich latach kierował w Getin Noble Banku pionem bankowości detalicznej obejmującym sprzedaż, zarządzanie produktem, marketing oraz kanały digital i CRM. Dodatkowo w tym samym okresie nadzorował obszar automotive obejmujący leasing i kredyty samochodowe. Wcześniej prowadził pion marketingu banku. W latach 2010-2018 Pan Maciej Szczechura był również członkiem organów podmiotów grupy kapitałowej Getin Noble Bank, w tym: Przewodniczącym Rady Nadzorczej Noble Funds TFI; Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiego Banku Inwestycji S.A., Członkiem Rady Nadzorczej Getin Leasing, a także Prezesem Noble Concierge Sp. z o.o. oraz Prezesem Noble Foundation. W latach 2006-2010 Pan Maciej Szczechura pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Eurobank, nadzorując piony marketingu i operacji.

W latach 2004-2006 był Dyrektorem Marketingu i Dyrektorem Zarządzającym tej instytucji. Współautor marki eurobank, pracujący nad koncepcją rynkowego challengera consumer finance od momentu uruchomienia projektu przez polskiego przedsiębiorcę, Mariusza Łukasiewicza. W latach 1998-2004 Pan Maciej Szczechura pracował w agencjach marketingowych dla takich marek jak: Telekomunikacja Polska, Wizja TV, Danone, Glaxo Wellcome, Cadbury Wedel, Kruszwica, Johnnie Walker, Eli Lilly.

Pan Maciej Szczechura związany jest z Rainbow Tours S.A. od lutego 2019 roku jako doradca Zarządu oraz dyrektor strategiczny. Pracował nad projektami z zakresu strategii marki, CRM, segmentacji czy programem lojalnościowym. Od dnia 01.03.2020 r. Pan Maciej Szczechura wszedł w skład Zarządu Spółki i pełni funkcję Członka Zarządu Rainbow Tours S.A.

 

Informacje o innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Rainbow Tours S.A., z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy wskazany członek Zarządu uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu

Pan Maciej Szczechura nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Rainbow Tours S.A., jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej.

 

Informacje o wpisie wskazanego członka Zarządu zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pan Maciej Szczechura nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.