Struktura akcjonariatu

Poniższa tabela zawiera wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio znaczne pakiety akcji Spółki, tj. pakiety akcji stanowiące co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours S.A.

Akcjonariusz

liczba posiadanych akcji [szt.]

liczba głosów na WZ przypadających z posiadanych akcji  [szt.]

udział w kapitale zakładowym Spółki [%]

udział w łącznej liczbie głosów na WZ Spółki [%]

Sławomir Wysmyk

1.878.346

3.448.346

12,91%

16,96%

Flyoo Sp. z o.o.

1.855.000

3.410.000

12,75%

16,77%

Elephant Capital Sp. z o.o.  

1.645.000

2.990.000

11,30%

14,71%

TCZ Holding Sp. z o.o.

1.610.000

2.920.000

11,06%

14,36%

Nationale Nederlanden PTE S.A.

1.555.283

1.555.283

10,69%

7,65%

POZOSTALI

6.008.371

6.008.371

41,29%

29,55%

RAZEM

14.552.000

20.332.000

100,00%

100,00%

 

Sławomir Wysmyk 12,91% Flyoo Sp. z o.o. 12,75% Elephant Capital Sp. z o.o. 11,30% TCZ Holding Sp. z o.o. 11,06% Nationale Nederlanden PTE S.A. 10,69% POZOSTALI 41,29%
Sławomir Wysmyk 16,96% Flyoo Sp. z o.o. 16,77% Elephant Capital Sp. z o.o. 14,71% TCZ Holding Sp. z o.o. 14,36% Nationale Nederlanden PTE S.A. 7,65% POZOSTALI 29,55%

 

Poniższa tabela zawiera wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio i pośrednio znaczne pakiety akcji Spółki, tj. pakiety akcji stanowiące co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours S.A.

Akcjonariusz

Liczba Akcji

[szt.]

Liczba głosów na WZ

[szt.]

Udział w kapitale zakładowym

[%]

Udział w głosach na WZ

[%]

Sławomir Wysmyk

Bezpośrednio

1.878.346

3.448.346

12,91%

16,96%

Razem

1.878.346

3.448.346

12,91%

16,96%

Grzegorz Baszczyński

Bezpośrednio

0

0

0%

0%

Pośrednio, przez podmiot zależny:
Flyoo Sp. z o.o.

1.855.000

3.410.000

12,75%

16,77%

Razem

1.855.000

3.410.000

12,75%

16,77%

Remigiusz Talarek

Bezpośrednio

0

0

0%

0%

Pośrednio, przez podmiot zależny:
Elephant Capital Sp. z o.o.

1.645.000

2.990.000

11,30%

14,71%

Razem

1.645.000

2.990.000

11,30%

14,71%

Tomasz Czapla

Bezpośrednio

0

0

0%

0%

Pośrednio, przez podmiot zależny:
TCZ Holding Sp. z o.o.

1.610.000

2.920.000

11,06%

14,36%

Razem

1.610.000

2.920.000

11,06%

14,36%

Nationale
Nederlanden PTE S.A.

Bezpośrednio

1.555.283

1.555.283

10,69%

7,65%

Razem

1.555.283

1.555.283

10,69%

7,65%

POZOSTALI

Razem

6.008.371

6.008.371

41,29%

29,55%

odpowiednio: łączna liczba akcji i łączna liczba głosów na WZ Spółki

14.552.000

20.332.000

100,00%

100,00%

Pan Grzegorz Baszczyński, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Spółki, posiada pośrednio, przez podmiot zależny w rozumieniu art. 4 pkt 15 w zw. z pkt 14 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej, tj. przez Flyoo Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (Pan Grzegorz Baszczyński posiada w Flyoo Sp. z o.o. 99,97% w kapitale i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników) 1.855.000 akcji Spółki, z których przysługuje 3.410.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi odpowiednio: 12,75% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 16,77% udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pan Grzegorz Baszczyński nie posiada żadnych akcji Spółki w sposób bezpośredni.

 

Pan Tomasz Czapla, pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, posiada pośrednio, przez podmiot zależny w rozumieniu art. 4 pkt 15 w zw. z pkt 14 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej, tj. przez TCZ Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (Pan Tomasz Czapla posiada w TCZ Holding Sp. z o.o. 99,97% w kapitale i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników) 1.610.000 akcji Spółki, z których przysługuje 2.920.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi odpowiednio: 11,06% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 14,36% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pan Tomasz Czapla nie posiada żadnych akcji Spółki w sposób bezpośredni.

 

Pan Remigiusz Talarek, pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, posiada pośrednio, przez podmiot zależny w rozumieniu art. 4 pkt 15 w zw. z pkt 14 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej, tj. przez Elephant Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (Pan Remigiusz Talarek posiada w Elephant Capital Sp. z o.o. 99,97% w kapitale i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników) 1.645.000 akcji Spółki, z których przysługuje 2.990.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi odpowiednio: 11,30% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 14,71% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pan Remigiusz Talarek nie posiada żadnych akcji Spółki w sposób bezpośredni.

 

Sławomir Wysmyk 12,91% Flyoo Sp. z o.o. (podmiot zależny od Grzegorza Baszczyńskiego - Prezesa Zarządu) 12,75% Elephant Capital Sp. z o.o. (podmiot zależny od Remigiusza Talarka - Wiceprezesa Zarządu) 11,30% TCZ Holding Sp. z o.o. (podmiot zależny od Tomasza Czapli - Wiceprezesa Zarządu) 11,06% Nationale Nederlanden PTE S.A. 10,69% POZOSTALI 41,29%
Sławomir Wysmyk 16,96% Flyoo Sp. z o.o. (podmiot zależny od Grzegorza Baszczyńskiego - Prezesa Zarządu) 16,77% Elephant Capital Sp. z o.o. (podmiot zależny od Remigiusza Talarka - Wiceprezesa Zarządu) 14,71% TCZ Holding Sp. z o.o. (podmiot zależny od Tomasza Czapli - Wiceprezesa Zarządu) 14,36% Nationale Nederlanden PTE S.A. 7,65% POZOSTALI 29,55%

 


Powyższe informacje o stanie posiadania akcji Rainbow Tours S.A. przez akcjonariuszy (w tym będących członkami organów Spółki) posiadających bezpośrednio oraz pośrednio co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki sporządzone zostały na podstawie ujawnień zawartych w Księdze Akcji Imiennych prowadzonej w Spółce (w zakresie posiadanych akcji imiennych), a także informacji uzyskanych od akcjonariuszy w drodze realizacji przez nich obowiązków nałożonych na akcjonariuszy spółek publicznych mocą odpowiednich przepisów prawa, a w tym na podstawie postanowień ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 69 i art. 69a) oraz na podstawie postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR, art. 19).

Załączniki