Struktura akcjonariatu

Poniższa tabela zawiera wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio znaczne pakiety akcji Spółki, tj. pakiety akcji stanowiące co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours S.A.

Akcjonariusz

liczba posiadanych akcji [szt.]

liczba głosów na WZ przypadających z posiadanych akcji [szt.]

udział w kapitale zakładowym Spółki [%]

udział w łącznej liczbie głosów na WZ Spółki [%]

Sławomir Wysmyk

1.868.346

3.428.346

12,84%

18,66%

Flyoo Sp. z o.o.

1.280.000

2.135.000

8,80%

11,62%

Elephant Rock Fundacja Rodzinna   

1.145.000

1.845.000

7,87%

10,04%

Aironi Quattro Fundacja Rodzinna

1.035.000

1.735.000

7,11%

9,44%

Nationale-Nederlanden PTE S.A.

1.718.000

1.718.000

11,81%

9,35%

Generali PTE S.A.

1.008.459

1.008.459

6,93%

5,49%

POZOSTALI AKCJONARIUSZE

6.497.195

6.507.195

44,6481%

35,4095%

RAZEM

14.552.000

18.377.000

100,00%

100,00%

 

 

Poniższa tabela zawiera wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio i pośrednio znaczne pakiety akcji Spółki, tj. pakiety akcji stanowiące co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours S.A.

Akcjonariusz

liczba akcji
[szt.]

liczba głosów
na WZ
[szt.]

udział w kapitale zakładowym
[%]

udział w głosach na WZ
[%]

Sławomir Wysmyk

Bezpośrednio

1.868.346

3.428.346

12,84%

18,66%

Razem

1.868.346

3.428.346

12,84%

18,66%

Grzegorz Baszczyński
(Członek Rady Nadzorczej)

Bezpośrednio

-

-

-

-

Pośrednio, przez podmiot zależny:
Flyoo Sp. z o.o.

1.280.000

2.135.000

8,80%

11,62%

Razem

1.280.000

2.135.000

8,80%

11,62%

Remigiusz Talarek
(Członek Rady Nadzorczej)

Bezpośrednio

1.050

1.050

0,0072%

0,0057%

Pośrednio, przez podmiot zależny:
Elephant Rock Fundacja Rodzinna

1.145.000

1.845.000

7,87%

10,04%

Razem

1.146.050

1.846.050

≈7,88%

10,05%

Tomasz Czapla
(Członek Rady Nadzorczej)

Bezpośrednio

-

-

-

-

Pośrednio, przez podmiot zależny:
Aironi Quattro Fundacja Rodzinna

1.035.000

1.735.000

7,11%

9,44%

Razem

1.035.000

1.735.000

7,11%

9,44%

Nationale-Nederlanden PTE S.A.

Bezpośrednio/pośrednio (przez zarządzane fundusze)

1.718.000

1.718.000

11,81%

9,35%

Razem

1.718.000

1.718.000

11,81%

9,35%

Generali PTE S.A.

Bezpośrednio/pośrednio (przez zarządzane fundusze)

1.008.459

1.008.459

6,93%

5,49%

Razem

1.008.459

1.008.459

6,93%

5,49%

POZOSTALI AKCJONARIUSZE

Razem

6.496.145

6.506.145

≈44,6409%

≈35,4037%

RAZEM

14.552.000

18.377.000

100,00%

100,00%

 

 


Powyższe informacje o stanie posiadania akcji Rainbow Tours S.A. przez akcjonariuszy (w tym będących członkami organów Spółki) posiadających bezpośrednio oraz pośrednio co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki sporządzone zostały na podstawie ujawnień zawartych w Księdze Akcji Imiennych prowadzonej w Spółce (w zakresie posiadanych akcji imiennych), a także informacji uzyskanych od akcjonariuszy w drodze realizacji przez nich obowiązków nałożonych na akcjonariuszy spółek publicznych mocą odpowiednich przepisów prawa, a w tym na podstawie postanowień ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 69 i art. 69a) oraz na podstawie postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR, art. 19).

Dodatkowo informacje o stanie posiadania akcji Spółki podawane są na podstawie dostępnych publicznie danych o zaangażowaniu portfelowym i strukturze aktywów funduszy inwestycyjnych lub funduszy emerytalnych, w tym na podstawie informacji o liczbie akcji rejestrowanych na Walnym Zgromadzeniu Spółki (dane dostępne okresowo, m.in. na podstawie informacji pochodzących ze sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych – od dnia publikacji ostatniej informacji dane mogą podlegać zmianom).

Załączniki