Statut

Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki zawarte zostały w załączonym pliku pdf.

Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki obowiązuje od dnia 12 grudnia 2018 roku.

Załączniki

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Regulamin dostępny w załączniku.

Załączony poniżej „Regulamin Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” obowiązuje od dnia 29 marca 2011 roku.

Załączniki

Regulamin Rady Nadzorczej

Aktualnie obowiązujący Regulamin Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” został uchwalony przez Radę Nadzorczą mocą postanowień uchwały Nr 03/12/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku.

Mocą postanowień uchwały Nr 2/10/2017 Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z dnia 9 października 2017 roku, w związku z wejściem w życie z dniem 21 czerwca 2017 roku nowej ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1089), po przeprowadzeniu przeglądu treści funkcjonującego w Spółce „Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” (regulamin uchwalony mocą postanowień uchwały Nr 03/12/16 Rady Nadzorczej z dnia 20 grudnia 2016 roku i zatwierdzony mocą postanowień uchwały Nr 18 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2017 roku), Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia § 22 lit. h) i § 23 ust. 11 Statutu Spółki, postanowiła przyjąć zmiany do treści Regulaminu Rady Nadzorczej, w zakresie postanowień: § 2, § 10 ust. 4, § 11, a tym samym postanowiła przyjąć tekst jednolity zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej.

Aktualnie obowiązujący tekst jednolity „Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” został zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie (zgodnie z postanowieniami § 23 ust. 11 oraz § 27 ust. 2 lit. t Statutu Spółki) mocą postanowień uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 marca 2018 roku i obowiązuje od dnia 19 marca 2018 roku.

Treść aktualnie obowiązującego tekstu jednolitego „Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” została zamieszczona w załączonym pliku.

Załączniki

Regulamin Zarządu

Regulamin dostępny w załączniku.

Poniższy „Regulamin Zarządu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” obowiązuje od dnia 20 grudnia 2016 roku.

Załączniki

Polityka różnorodności

W 2017 roku Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej, działając także jako jednostka dominująca w Grupie Kapitałowej RAINBOW TOURS, spisał i przyjął politykę różnorodności, której obowiązek stosowania i przestrzegania dotyczy wszystkich spółek Grupy Kapitałowej RAINBOW TOURS.

Poniżej przedstawiamy treść polityki różnorodności dla Grupy kapitałowej RAINBOW TOURS:

WSTĘP

W rzadko której branży różnorodność odgrywa tak istotną rolę, jak właśnie w turystyce. To ona napędza nas do działania, a poznanie jej i doświadczenie stanowi cel naszej pracy. Tak jak stanowi fundamentalną wartość w otaczającym nas świecie, który pokazujemy naszych klientom i gościom, tak w naszej organizacji tworzy bazę i punkt startu. Dbanie o nią jest dla nas równocześnie ogromnym wyzwaniem, zdajemy sobie bowiem sprawę, że nie tylko przekłada się na nasze wymierne korzyści, ale wpływa także na nasz rozwój, innowacyjność a przede wszystkim konkurencyjność.

W RAINBOW TOURS różnorodność ma jednak wymiar nie tylko lokalny, ograniczający się do naszych pracowników, rezydentów czy pilotów, opiekujących się naszymi klientami na całym świecie. Świadcząc usługi na niemal wszystkich kontynentach, postrzegamy różnorodność znacznie szerzej, mając na względzie również pracowników całego naszego łańcucha dostaw, a także naszych klientów. Różnorodność naszych pracowników odzwierciedla również różnorodność naszych klientów i gości. Wiemy więc, że zobowiązania, które podejmujemy na miejscu mają bezpośrednie przełożenie na nasze usługi niemal w każdym zakątku świata, że wdrażając i przestrzegając zasad polityki różnorodności tu w Polsce, jesteśmy ambasadorami różnorodności wobec naszych klientów, wszędzie gdzie zdecydują się z nami wybrać.

CEL

Chcemy tworzyć bezpieczne i przyjazne miejsce pracy, dlatego mając na uwadze poszanowanie dla różnorodnego, wielokulturowego społeczeństwa kładziemy szczególny nacisk na politykę równego traktowania ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, formę, zakres i podstawę zatrudnienia, inny typ współpracy oraz inne przesłanki narażone na zachowania dyskryminacyjne.

Zebranie i wdrożenie polityki różnorodności ma na celu zagwarantowanie naszym pracownikom, że żadna forma dyskryminacji nie spotka się z pobłażliwością i brakiem naszej reakcji.

OBSZARY

Postrzegając różnorodność jako wartość nie tylko w skali lokalnej, ale również globalnej rozumiemy politykę różnorodności jako działania obejmujące 3 obszary: pracowników lokalnych w Polsce i pracowników destynacji, pracowników w naszym łańcuchu dostaw, klientów i gości. W swojej polityce kierujemy się przepisami prawa krajowego oraz międzynarodowego, a także wymaganiami odnoszącymi się do spółek giełdowych, określonych między innymi w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”. Staramy się również nawiązywać do zapisów i wytycznych zawartych w Karcie Różnorodności.

PRACOWNICY LOKALNI W POLSCE I PRACOWNICY DESTYNACJI

Politykę różnorodności chcemy realizować poprzez:

  1. Tworzenie przyjaznej atmosfery pracy i kultury organizacji wolnej od wszelkich przejawów dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, formę, zakres i podstawę zatrudnienia, inny typ współpracy oraz inne przesłanki narażone na zachowania dyskryminacyjne.
  2. Jasne zasady powoływania członków organów Spółki (co leży w zakresie kompetencji Walnego Zgromadzenia, zarówno w przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej, jak i członków Zarządu Spółki), jak również wyboru kluczowych menadżerów, co realizowane jest w oparciu o kryteria merytoryczne i predyspozycje danej osoby do sprawowania powierzanej jej funkcji. W szczególności obejmuje to kwalifikacje i doświadczenie zawodowe odpowiadające profilowi stanowiska.
  3. Upowszechnianie zasad równego traktowania w zatrudnieniu oraz wiedzy nt. mobbingu i określenie trybu postępowania w przypadku takiego zdarzenia w dokumencie, który stanowi załącznik do regulaminu pracy, podpisany przez pracodawcę oraz przedstawiciela załogi. Równocześnie opracowaliśmy kompleksową politykę praw człowieka opisującą nasze podejście w tym zakresie.

PRACOWNICY W ŁAŃCUCHU DOSTAW

Realizacja naszych usług, a tym samym realizacja marzeń naszych klientów o podróżach w te bliskie i te dalekie zakątki świata możliwa jest w dużej mierze dzięki dziesiątkom osób, z którymi nasi klienci mają kontakt podczas realizacji swoich podróży. Dokładamy wszelkich starań, aby promować politykę różnorodności również wśród naszych kontrahentów zdając sobie sprawę, że dobrze realizowana przyniesie wymierne korzyści materialne i niematerialne również nam. Jest to szczególnie istotne w miejscach o odmiennych standardach w podejściu do równego traktowania i braku dyskryminacji. W tym obszarze chcemy podejmować działania zmierzające do:

  1. Zwiększenia w zatrudnieniu udziału grup mogących podlegać dyskryminacji, w tym głównie z uwagi na płeć, wiek czy pochodzenie etniczne.
  2. Podnoszenia standardów dotyczących równego traktowania, w szczególności w miejscach, gdzie wciąż są one dużo niższe niż w Polsce.
  3. Upowszechnianie wiedzy na temat wagi różnorodności wśród naszych klientów i gości.

KLIENCI I GOŚCIE

Różnorodność naszych pracowników i kontrahentów odzwierciedla różnorodność naszych klientów oraz gości, dlatego szanujemy ją i uwzględniamy dostosowując do niej nasze produkty. Staramy się zapewnić równy dostęp do naszych usług, stale zwiększając zakres dostępu do usług osobom o określonej diecie, bądź wymaganiach zdrowotnych oraz grupom mniej uprzywilejowanym, w tym osobom niepełnosprawnym. W indywidualnych przypadkach naszych klientów oferujemy personalnie dobrane propozycje wyjazdów po wcześniejszej weryfikacji możliwości w tym zakresie.

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA POLITYKI

Obowiązek stosowania polityki dotyczy pracowników we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej RAINBOW TOURS, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Realizacja stosowania polityki oraz jej zgodność z aktualnymi regulacjami prawnymi oraz pozostałymi dokumentami i procedurami RAINBOW TOURS będzie regularnie nadzorowana. Wszelkie konieczne korekty czy uspójnienia będą niezwłocznie wprowadzane i komunikowane do pracowników. W przypadku wątpliwości dotyczących charakteru poszczególnych działań lub zdarzeń należy zapoznać się obowiązującymi przepisami lub zgłosić wątpliwość do przełożonego.

Ład korporacyjny - oświadczenia

Informacja na temat aktualnego stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” zawarta została w poniższym pliku PDF.

Oświadczenia Spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego dotyczące roku 2016, a także oświadczenie Spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego dotyczące roku 2015, zawarte zostały w poniższych plikach PDF

Załączniki