Statut

Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki zawarty został w załączonym pliku pdf.

Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki obowiązuje od dnia 3 listopada 2022 roku.

Załączniki

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Regulamin dostępny w załączniku.

Załączony poniżej „Regulamin Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 roku.

Załączniki

Regulamin Rady Nadzorczej

Aktualnie obowiązujący Regulamin Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” został pierwotnie uchwalony przez Radę Nadzorczą mocą postanowień uchwały Nr 03/12/2016 z dnia 20.12.2016 r.

 

Mocą postanowień uchwały Nr 2/10/2017 Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z dnia 09.10.2017 r., w związku z wejściem w życie z dniem 21.06.2017 r. ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, po przeprowadzeniu przeglądu treści funkcjonującego w Spółce „Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”, Rada Nadzorcza Spółki postanowiła przyjąć zmiany do treści Regulaminu Rady Nadzorczej, w zakresie postanowień: § 2, § 10 ust. 4, § 11, a tym samym postanowiła przyjąć tekst jednolity zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej. Tekst jednolity „Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” został zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie mocą postanowień uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19.03.2018 r.

 

Mocą postanowień uchwały Nr 3/01/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki postanowiła przyjąć zmiany do treści Regulaminu Rady Nadzorczej, w zakresie postanowień: § 2 pkt 3, § 2 pkt 11, § 3 ust. 5, § 3 ust. 7 i ust. 8, a tym samym postanowiła przyjąć tekst jednolity zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej. Zmiany do „Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” wprowadzone zostały do jego treści w związku ze zmianami wprowadzonymi do treści ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na podstawie ustawy nowelizującej z dnia 16.10.2019 r., tj. zmianami związanymi z wprowadzeniem Rozdziału 4a „Polityka wynagrodzeń i sprawozdanie o wynagrodzeniach” (art. 90c i następne w/w ustawy z 29.07.2005 r.) oraz Rozdziału 4b „Transakcje z podmiotami powiązanymi” (art. 90h i następne w/w ustawy z 29.07.2005 r.).

 

Mocą postanowień uchwały Nr 2/06/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku Rada Nadzorcza postanowiła przyjąć zmiany do treści Regulaminu Rady Nadzorczej, a tym samym postanowiła przyjąć tekst jednolity zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej. Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej miały charakter porządkujący, dostosowawczy i merytoryczny (co związane jest m.in. ze zmianami Statutu Spółki w zakresie przekazania Radzie Nadzorczej kompetencji do powoływania i odwoływania członków Zarządu Spółki, zmianami dostosowawczymi wprowadzającymi możliwość podejmowania uchwał poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz odbywaniem posiedzeń za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a także zmianami idącymi w kierunku uszczegółowienia relacji Rady Nadzorczej z osobami odpowiedzialnymi w Spółce za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i nadzór zgodności działalności z prawem oraz z zewnętrznym, tzw. „Doradcą Rady Nadzorczej”).

 

Mocą postanowień uchwały Nr 1/06/2022 z dnia 2 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza postanowiła przyjąć zmiany do treści Regulaminu Rady Nadzorczej, a tym samym postanowiła przyjąć tekst jednolity zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej. Zmiany Regulaminu miały charakter porządkujący, dostosowawczy i merytoryczny, co związane było m.in. z wprowadzoną i obowiązującą co do zasady od dnia 13.10.2022 r. obszerną nowelizacją przepisów Kodeksu spółek handlowych na podstawie ustawy z dnia 09.02.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 12.04.2022 r., poz. 807) i zostały wprowadzone w następujących jednostkach redakcyjnych Regulaminu Rady Nadzorczej: w § 3 ust. 3, ust. 4a, 4f i 4g, w § 3 ust. 5 pkt 1a, w § 4 ust. 2 i 3, w § 4 dodano nowy ustęp oznaczony jako ust. 9, w § 7 ust. 5, w § 8, w § 11 usunięto zapisy pkt 2, w § 13 ust. 1, w § 13 dodano nowy ustęp oznaczony jako ust. 1a, w § 13 ust. 3 i ust. 8, w § 14 dodano nowy ustęp oznaczony jako ust. 3, w § 16 ust. 9, w § 16a ust. 9, w § 21 ust. 2 pkt 5

Aktualnie obowiązujący tekst jednolity „Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” został zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie mocą postanowień uchwały Nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2022 r. i obowiązuje od dnia 1 lipca 2022 roku, za wyjątkiem dodawanego w § 3 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej punktu oznaczonego jako „1b)”, który wchodzi w życie z dniem wydania przez właściwy sąd rejestrowy postanowienia o rejestracji objętych uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30 czerwca 2021 roku zmian Statutu Spółki: § 16 ust.1 i ust. 2, § 22 (w zakresie dodania litery oznaczonej jako „bb)”), § 27 ust. 2 (w zakresie wykreślenia litery oznaczonej jako „f)”.

 

Treść aktualnie obowiązującego tekstu jednolitego „Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” została zamieszczona w załączonym pliku (tekst jednolity Regulaminu obowiązujacy od dnia 01.07.2022 r.) za wyjątkiem: (i) zmian dot. § 4 ust. 2 zdanie drugie, dodanego w § 13 ustępu 1a, zdania dodanego w § 16a ust. 9 na końcu, zmiany dot. § 21 ust. 5 – które wchodzą w życie z dniem 13.10.2022 r. oraz (ii) dodanego w § 14 ustępu 3, zmiany dot. § 16 ust. 9 – które wchodzą w życie z dniem wydania przez właściwy sąd rejestrowy postanowienia o rejestracji objętych uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30.06.2022 r. zmian Statutu Spółki: dodany w § 23 ustęp 9a, zmiana § 23 ust. 7.

Załączniki

Regulamin Zarządu

Treść aktualnie obowiązującego tekstu jednolitego „Regulaminu Zarządu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” została zamieszczona w załączonym pliku (tekst jednolity Regulaminu obowiazujący od dnia 02.06.2022 r., za wyjątkiem: dodanego nowego § 13a oraz nowego brzmienia § 16 ust. 7, które wchodzą w życie z dniem 13.10.2022 r.).

Załączniki

Polityka wynagrodzeń

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego – na podstawie właściwych postanowień ustawy z dnia 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw i celem implementacji m.in. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17.05.2017 r. zmieniającej dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania – m.in. rozdziału 4a „Polityka wynagrodzeń i sprawozdanie o wynagrodzeniach” wskazanej Ustawy o Ofercie Publicznej, który przewiduje obowiązek przyjmowania przez Walne Zgromadzenie Spółki (jako spółki spełniającej kryteria wskazane w art. 90c Ustawy o Ofercie Publicznej) polityki wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki opracował i mocą postanowień uchwały Zarządu Nr 01/07/20 z dn. 27.07.2020 r. przyjął projekt „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” („Polityka”). Za informacje zawarte w Polityce odpowiadają członkowie Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza, mocą postanowień uchwały Rady Nadzorczej Nr 2/07/2020 z dn. 29.07.2020 r. pozytywnie zaopiniowała projekt treści Polityki.

 

Na mocy postanowień uchwały Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.08.2020 r. Walne Zgromadzenie przyjęło do stosowania w Spółce „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”.

Na mocy postanowień uchwały Nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2021 r. Walne Zgromadzenie przyjęło zmiany do treści „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” oraz przyjęło tekst jednolity zmienionej „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”.

Na mocy postanowień uchwały Nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2022 r. Walne Zgromadzenie przyjęło zmiany do treści „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” oraz przyjęło tekst jednolity zmienionej „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”.

Zgodnie z postanowieniami art. 90e ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej uchwała w sprawie przyjęcia Polityki jest podejmowana przez Walne Zgromadzenie nie rzadziej niż co cztery lata. Istotna zmiana Polityki wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez Walne Zgromadzenie. Zmiany do Polityki wchodzą w życie z dniem wejścia w życie uchwały Walnego Zgromadzenia o przyjęciu zmian do Polityki albo w innym dniu określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia.

 

W poniższych plikach zamieszczono:

a także:

Załączniki

Polityka różnorodności

W 2017 roku Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej, działając także jako jednostka dominująca w Grupie Kapitałowej RAINBOW TOURS, spisał i przyjął politykę różnorodności, której obowiązek stosowania i przestrzegania dotyczy wszystkich spółek Grupy Kapitałowej RAINBOW TOURS.

Poniżej przedstawiamy treść polityki różnorodności dla Grupy kapitałowej RAINBOW TOURS:

WSTĘP

W rzadko której branży różnorodność odgrywa tak istotną rolę, jak właśnie w turystyce. To ona napędza nas do działania, a poznanie jej i doświadczenie stanowi cel naszej pracy. Tak jak stanowi fundamentalną wartość w otaczającym nas świecie, który pokazujemy naszych klientom i gościom, tak w naszej organizacji tworzy bazę i punkt startu. Dbanie o nią jest dla nas równocześnie ogromnym wyzwaniem, zdajemy sobie bowiem sprawę, że nie tylko przekłada się na nasze wymierne korzyści, ale wpływa także na nasz rozwój, innowacyjność a przede wszystkim konkurencyjność.

W RAINBOW TOURS różnorodność ma jednak wymiar nie tylko lokalny, ograniczający się do naszych pracowników, rezydentów czy pilotów, opiekujących się naszymi klientami na całym świecie. Świadcząc usługi na niemal wszystkich kontynentach, postrzegamy różnorodność znacznie szerzej, mając na względzie również pracowników całego naszego łańcucha dostaw, a także naszych klientów. Różnorodność naszych pracowników odzwierciedla również różnorodność naszych klientów i gości. Wiemy więc, że zobowiązania, które podejmujemy na miejscu mają bezpośrednie przełożenie na nasze usługi niemal w każdym zakątku świata, że wdrażając i przestrzegając zasad polityki różnorodności tu w Polsce, jesteśmy ambasadorami różnorodności wobec naszych klientów, wszędzie gdzie zdecydują się z nami wybrać.

CEL

Chcemy tworzyć bezpieczne i przyjazne miejsce pracy, dlatego mając na uwadze poszanowanie dla różnorodnego, wielokulturowego społeczeństwa kładziemy szczególny nacisk na politykę równego traktowania ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, formę, zakres i podstawę zatrudnienia, inny typ współpracy oraz inne przesłanki narażone na zachowania dyskryminacyjne.

Zebranie i wdrożenie polityki różnorodności ma na celu zagwarantowanie naszym pracownikom, że żadna forma dyskryminacji nie spotka się z pobłażliwością i brakiem naszej reakcji.

OBSZARY

Postrzegając różnorodność jako wartość nie tylko w skali lokalnej, ale również globalnej rozumiemy politykę różnorodności jako działania obejmujące 3 obszary: pracowników lokalnych w Polsce i pracowników destynacji, pracowników w naszym łańcuchu dostaw, klientów i gości. W swojej polityce kierujemy się przepisami prawa krajowego oraz międzynarodowego, a także wymaganiami odnoszącymi się do spółek giełdowych, określonych między innymi w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”. Staramy się również nawiązywać do zapisów i wytycznych zawartych w Karcie Różnorodności.

PRACOWNICY LOKALNI W POLSCE I PRACOWNICY DESTYNACJI

Politykę różnorodności chcemy realizować poprzez:

  1. Tworzenie przyjaznej atmosfery pracy i kultury organizacji wolnej od wszelkich przejawów dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, formę, zakres i podstawę zatrudnienia, inny typ współpracy oraz inne przesłanki narażone na zachowania dyskryminacyjne.
  2. Jasne zasady powoływania członków organów Spółki (co leży w zakresie kompetencji Walnego Zgromadzenia w przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej oraz w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej w przypadku wyboru członków Zarządu Rainbow Tours S.A.), jak również wyboru kluczowych menadżerów, co realizowane jest w oparciu o kryteria merytoryczne i predyspozycje danej osoby do sprawowania powierzanej jej funkcji. W szczególności obejmuje to kwalifikacje i doświadczenie zawodowe odpowiadające profilowi stanowiska.
  3. Upowszechnianie zasad równego traktowania w zatrudnieniu oraz wiedzy nt. mobbingu i określenie trybu postępowania w przypadku takiego zdarzenia w dokumencie, który stanowi załącznik do regulaminu pracy, podpisany przez pracodawcę oraz przedstawiciela załogi. Równocześnie opracowaliśmy kompleksową politykę praw człowieka opisującą nasze podejście w tym zakresie.

PRACOWNICY W ŁAŃCUCHU DOSTAW

Realizacja naszych usług, a tym samym realizacja marzeń naszych klientów o podróżach w te bliskie i te dalekie zakątki świata możliwa jest w dużej mierze dzięki dziesiątkom osób, z którymi nasi klienci mają kontakt podczas realizacji swoich podróży. Dokładamy wszelkich starań, aby promować politykę różnorodności również wśród naszych kontrahentów zdając sobie sprawę, że dobrze realizowana przyniesie wymierne korzyści materialne i niematerialne również nam. Jest to szczególnie istotne w miejscach o odmiennych standardach w podejściu do równego traktowania i braku dyskryminacji. W tym obszarze chcemy podejmować działania zmierzające do:

  1. Zwiększenia w zatrudnieniu udziału grup mogących podlegać dyskryminacji, w tym głównie z uwagi na płeć, wiek czy pochodzenie etniczne.
  2. Podnoszenia standardów dotyczących równego traktowania, w szczególności w miejscach, gdzie wciąż są one dużo niższe niż w Polsce.
  3. Upowszechnianie wiedzy na temat wagi różnorodności wśród naszych klientów i gości.

KLIENCI I GOŚCIE

Różnorodność naszych pracowników i kontrahentów odzwierciedla różnorodność naszych klientów oraz gości, dlatego szanujemy ją i uwzględniamy dostosowując do niej nasze produkty. Staramy się zapewnić równy dostęp do naszych usług, stale zwiększając zakres dostępu do usług osobom o określonej diecie, bądź wymaganiach zdrowotnych oraz grupom mniej uprzywilejowanym, w tym osobom niepełnosprawnym. W indywidualnych przypadkach naszych klientów oferujemy personalnie dobrane propozycje wyjazdów po wcześniejszej weryfikacji możliwości w tym zakresie.

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA POLITYKI

Obowiązek stosowania polityki dotyczy pracowników we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej RAINBOW TOURS, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Realizacja stosowania polityki oraz jej zgodność z aktualnymi regulacjami prawnymi oraz pozostałymi dokumentami i procedurami RAINBOW TOURS będzie regularnie nadzorowana. Wszelkie konieczne korekty czy uspójnienia będą niezwłocznie wprowadzane i komunikowane do pracowników. W przypadku wątpliwości dotyczących charakteru poszczególnych działań lub zdarzeń należy zapoznać się obowiązującymi przepisami lub zgłosić wątpliwość do przełożonego.

Ład korporacyjny - oświadczenia

Informacja na temat aktualnego stanu stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego objętych dokumentem "Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW 2021" zawarta została w załączonym pliku PDF.

Oświadczenie Spółki o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego objętych dokumentem "Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW 2016" zawarte zostało w załączonym pliku PDF,

Załączniki