Akcje na GPW

Akcje Rainbow Tours Spółki Akcyjnej notowane są na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w systemie notowań ciągłych i wchodzą w skład indeksów: WIG, WIG-Poland, sWIG80, sWIG80TR, sWIG80dvp, WIG140, InvestorMS.

 

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W RAINBOW TOURS SA ORAZ LICZBIE GŁOSÓW PRZYSŁUGUJĄCYCH Z TYCH AKCJI, WRAZ Z INFORMACJĄ O AKCJACH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM OBROTU GIEŁDOWEGO NA RYNKU RÓWNOLEGŁYM GPW

Oznaczenie serii akcji

rodzaj akcji

liczba akcji danej serii [szt.]

udział w kapitale zakładowym [%]

liczba głosów na WZ Spółki przypadających z akcji danej serii [szt.]

udział akcji danej serii w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki [%]

seria A

imienne uprzywilejowane co do głosu (x 2)

3.605.000

24,77%

7.210.000

39,23%

seria AA *)

zwykłe na okaziciela

495.000

3,40%

495.000

2,69%

seria AB *)

zwykłe na okaziciela

900.000

6,18%

900.000

4,90%

seria B *)

zwykłe na okaziciela

2.000.000

13,74%

2.000.000

10,88%

seria C1

imienne, uprzywilejowane co do głosu (x 2)

220.000

1,51%

440.000

2,39%

seria C2 *)

zwykłe na okaziciela

1.000.000

6,87%

1.000.000

5,44%

seria C3 *)

zwykłe na okaziciela

200.000

1,37%

200.000

1,09%

seria C4 *)

zwykłe na okaziciela

120.000

0,82%

120.000

0,65%

seria C5 *)

zwykłe na okaziciela

900.000

6,18%

900.000

4,90%

seria C6 *)

zwykłe na okaziciela

560.000

3,85%

560.000

3,05%

seria D *)

zwykłe na okaziciela

52.000

0,36%

52.000

0,28%

seria E *)

zwykłe na okaziciela

2.000.000

13,74%

2.000.000

10,88%

seria F *)

zwykłe na okaziciela

2.500.000

17,18%

2.500.000

13,60%

Razem

14.552.000

100,00%

18.377.000

100,00%

Razem akcje będące przedmiotem obrotu giełdowego na GPW

10.727.000

73,72%

10.727.000

58,37%

*) Akcje serii AA, AB, B, C2, C3, C4, C5, C6, D, E i F w łącznej liczbie 10.727.000 sztuk są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie