Akcje na GPW

Akcje Rainbow Tours Spółki Akcyjnej notowane są na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w systemie notowań ciągłych i wchodzą w skład indeksów: WIG, WIG-Poland, sWIG80, sWIG80TR, InvestorMS.

 

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W RAINBOW TOURS SA ORAZ LICZBIE GŁOSÓW PRZYSŁUGUJĄCYCH Z TYCH AKCJI, WRAZ Z INFORMACJĄ O AKCJACH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM OBROTU GIEŁDOWEGO NA RYNKU RÓWNOLEGŁYM GPW

Oznaczenie serii akcji

rodzaj akcji

liczba akcji danej serii

[szt]

udział w kapitale zakładowym

[%]

liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przypadających z akcji danej serii

[szt]

udział akcji danej serii w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

[%]

seria A

imienne uprzywilejowane co do głosu (x 2)

4.505.000

30,96%

9.010.000

46,74%

seria A

zwykłe na okaziciela, niezdematerializowane

495.000

3,40%

495.000

2,57%

seria B *)

zwykłe na okaziciela, zdematerializowane

2.000.000

13,74%

2.000.000

10,38%

seria C1

imienne, uprzywilejowane co do głosu (x 2)

220.000

1,51%

440.000

2,28%

seria C1

zwykłe na okaziciela, niezdematerializowane

560.000

3,85%

560.000

2,91%

seria C2 *)

zwykłe na okaziciela, zdematerializowane

1.000.000

6,87%

1.000.000

5,19%

seria C3 *)

zwykłe na okaziciela, zdematerializowane

200.000

1,37%

200.000

1,04%

seria C4 *)

zwykłe na okaziciela, zdematerializowane

120.000

0,82%

120.000

0,62%

seria C5 *)

zwykłe na okaziciela, zdematerializowane

900.000

6,18%

900.000

4,67%

seria D *)

zwykłe na okaziciela, zdematerializowane

52.000

0,36%

52.000

0,27%

seria E *)

zwykłe na okaziciela, zdematerializowane

2.000.000

13,74%

2.000.000

10,38%

seria F *)

zwykłe na okaziciela, zdematerializowane

2.500.000

17,18%

2.500.000

12,97%

RAZEM

14.552.000

100,00%

19.277.000

100,00%

RAZEM AKCJE ZDEMATERIALIZOWANE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OBROTU GIEŁDOWEGO NA GPW

8.772.000

60,28%

8.772.000

45,51%

*) Akcje serii B, C2, C3, C4, C5, D, E i F w łącznej liczbie 8.772.000 sztuk są akcjami zdematerializowanymi i są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

 

 

INFORMACJA O AKCJACH ZDEMATERIALIZOWANYCH, BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM OBROTU GIEŁDOWEGO NA RYNKU RÓWNOLEGŁYM GPW

 

2007

Emisja Akcji Serii E; wprowadzenie do obrotu giełdowego PDA serii E, Akcji serii E oraz Akcji serii B i Akcji serii C2

Emisja 2.000.000 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii E Rainbow Tours SA o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja została przeprowadzona w trybie oferty publicznej, na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 lipca 2007 r. (na podstawie i po rozpoznaniu wniosku Spółki z dnia 6 czerwca 2007 r., zaktualizowanego w dniu 17 sierpnia 2007 r.) i przygotowanego w związku z:

(-) publiczną ofertą 2.000.000 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja;

(-) planowanym dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA nie więcej niż 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz nie więcej niż 2.000.000 Praw do Akcji serii E Spółki;

(-) planowanym dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C2 Spółki, wszystkie o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Główną przesłanką przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii E było pozyskanie kapitału na realizację następujących celów emisyjnych: (-) dokapitalizowanie podmiotów zależnych, głównie Rainbow Tours Ukraina Sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie; (-) rozbudowa własnej, nowoczesnej sieci sprzedaży; (-) intensyfikacja działań marketingowych; (-) akwizycje podmiotów funkcjonujących na rynku turystycznym.

Poniżej wyspecyfikowano podstawowe zdarzenia związane z emisją Akcji serii E oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym na GPW nie więcej niż 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz nie więcej niż 2.000.000 Praw do Akcji serii E Spółki, a także dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym na GPW 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C2 Spółki, wszystkie o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja:

14 maja 2007 r.

Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał w sprawie:

(-) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E i praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji

(-) ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji

6 czerwca 2007 r.

Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego przygotowanego w związku z: (-) publiczną ofertą 2.000.000 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, (-) planowanym dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA nie więcej niż 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz nie więcej niż 2.000.000 Praw do Akcji serii E Spółki oraz (-) planowanym dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C2 Spółki, wszystkie o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja

30 lipca 2007 r.

Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany uchwały nr 21/05/2007 ZWZ Spółki z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E i praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji

29 sierpnia 2007 r.

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego Spółki sporządzonego przez Spółkę w formie jednolitego dokumentu, w związku z ofertą publiczną Akcji serii E Spółki oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji serii B, C2 i E oraz praw do Akcji serii E

4 września 2007 r.

Zatwierdzenie przez KNF Aneksu Nr 1 do prospektu emisyjnego Spółki dotyczącego decyzji o zmianie harmonogramu Publicznej Oferty Akcji Serii E

10 września 2007 r.

Zatwierdzenie przez KNF Aneksu Nr 2 do prospektu emisyjnego Spółki, związanego z umową z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie o publikację prospektu na stronie internetowej GPW, a także koniecznością uszczegółowienia zapisów związanych z użytą w prospekcie emisyjnym terminologią

10 września 2007 r.

Zatwierdzenie przez KNF Aneksu Nr 3 do prospektu emisyjnego Spółki, dotyczącego rozszerzenia listy domów maklerskich przyjmujących zapisy na Akcje Serii E w Transzy Małych Inwestorów

12-14 września 2007 r.

Budowa Księgi Popytu na Akcje serii E

14 września 2007 r.

Uchwała Nr 662/07 Zarządu KDPW S.A. o przyznaniu Rainbow Tours S.A. statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT oraz o warunkowej rejestracji:

a/ 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki RAINBOW TOURS S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z czego 2.000.000 akcji serii B i 1.000.000 (jeden milion) akcji serii C2, oraz oznaczeniu ich kodem PLRNBWT00031, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym;

b/ do 2.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki RAINBOW TOURS S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 21/05/2007 ZWZ spółki RAINBOW TOURS S.A. z dnia 14 maja 2007 r. zmienionej Uchwałą Nr 4/07/2007 NWZ spółki RAINBOW TOURS S.A. z dnia 30 lipca 2007 r., oraz oznaczyć je kodem PLRNBWT00023, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału;

c/ do 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki RAINBOW TOURS S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 21/05/2007 ZWZ spółki RAINBOW TOURS S.A. z dnia 14 maja 2007 r. zmienionej Uchwałą Nr 4/07/2007 NWZ spółki RAINBOW TOURS S.A. z dnia 30 lipca 2007 r., oraz oznaczeniu ich kodem PLRNBWT00031, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki dokonanego w drodze emisji tych akcji oraz pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostaną wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLRNBWT00031, przez podmiot prowadzący ten rynek

15 września 2007 r.

Dokonanie wstępnego przydziału Akcji Serii E w Transzy Dużych Inwestorów oraz ustalenie ceny emisyjnej oferowanych Akcji Serii E i podanie jej do publicznej wiadomości

Zarząd Spółki ustalił cenę emisyjną Akcji serii E dla obu Transz (Transzy Małych Inwestorów i Transzy Dużych Inwestorów) w wysokości 9,00 zł za jedną akcję

17 września 2007 r.

Rozpoczęcie subskrypcji w Transzy Małych (1.000.000 Akcji Serii E) i w Transzy Dużych Inwestorów (1.000.000 Akcji Serii E)

19 września 2007 r.

Zatwierdzenie przez KNF Aneksu Nr 4 do prospektu emisyjnego, dotyczącego zmiany terminów zakończenia zapisów na Akcje (wydłużenie do 27 września 2007 r.), przydziału Akcji (wstępny przydział w Transzy Małych Inwestorów - 28 września 2007 r.) oraz Oferty Publicznej Akcji Spółki (rozlicznie transakcji, zamknięcie Oferty - 2 października 2007 r.), a także zmiany innych uchwał powiązanych

20 września 2007 r.

Zatwierdzenie przez KNF Aneksu Nr 5 do prospektu emisyjnego, dotyczącego aktualizacji danych finansowych za 2007 rok

27 września 2007 r.

Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje serii E w Transzy Małych Inwestorów i w Transzy Dużych Inwestorów

28 września 2007 r.

Wstępny przydział Akcji Serii E w Transzy Małych Inwestorów

2 października 2007 r.

Rozliczenie transakcji zawartych w ramach wstępnego przydziału Akcji i ostateczny przydział Akcji Serii E; Zamknięcie Oferty Publicznej Akcji serii E

3 października 2007 r.

Komunikat Działu Operacyjnego KDPW S.A. o rejestracji w dniu 4 października 2007 r. 2.000.000 Praw do Akcji serii E

Złożenie wniosku do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA o dopuszczenie do obrotu na rynku równoległym 2.000.000 Praw do Akcji Serii E oraz 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela (Serii B, C2 i E) o wartości nominalnej 0,10 zł każda

4 października 2007 r.

Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 2.000.000 Praw do Akcji Serii E

Dopuszczenie do obrotu giełdowego 2.000.000 Praw do Akcji Serii E oraz 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela (2.000.000 Serii B, 1.000.000 Serii C2 i 2.000.000 Serii E)

9 października 2007 r.

Wprowadzenie do obrotu 2.000.000 Praw do Akcji Serii E (kod nadany przez KDPW - „PLRNBW00023", notowania pod nazwą skróconą „RAINBOW-PDA" i oznaczeniem „RBWA")

13 listopada 2007 r.

Rejestracja przez sąd rejestrowy zmiany wysokości kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji zwykłych na okaziciela Serii E

21 listopada 2007 r.

Ostatni dzień notowania 2.000.000 Praw do Akcji Serii E

Komunikat Działu Operacyjnego KDPW S.A. o rejestracji w dniu 22 listopada 2007 r. 2.000.000 Akcji serii E

22 listopada 2007 r.

Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 3.000.000 Akcji Serii B, 1.000.000 Akcji Serii C2 oraz 2.000.000 Akcji Serii E

Wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku równoległym: 2.000.000 Serii B, 1.000.000 Serii C2 i 2.000.000 Serii E, (nazwa skrócona „RAINBOW", oznaczenie „RBW"); data pierwszego notowania 5.000.000 sztuk Akcji serii B, Akcji serii C2 oraz Akcji serii E w obrocie giełdowym na rynku równoległym GPW

26 listopada 2007 r.

Wpisanie Spółki na listę uczestników WIG oraz WIG-PL

2008-2009 Emisja Akcji Serii D; wprowadzenie do obrotu giełdowego Akcji serii D

Emisja Akcji Serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja (warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego) związana była z emisją warrantów subskrypcyjnych Emisji A, w ramach realizowanego w Rainbow Tours SA programu motywacyjnego.Poniżej wyspecyfikowano podstawowe zdarzenia związane z emisją Akcji serii D: Z dniem 31 grudnia 2010 roku zakończono program motywacyjny wprowadzony w Spółce mocą postanowień uchwały nr 21/06/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego i realizowany zgodnie z postanowieniami tej uchwały, powiązany z emisją Warrantów subskrypcyjnych Emisji A (emitowanych mocą postanowień uchwały nr 22/06/2008 w/w Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Emisji A) i warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D (zgodnie z postanowieniami uchwały nr 23/06/2008 w/w Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji, z wyłączeniem prawa poboru, akcji zwykłych na okaziciela serii D). 

6 czerwca 2008 r.

Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał w sprawie:

(-) wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego

(-) emisji warrantów subskrypcyjnych Emisji A

(-) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji, z wyłączeniem prawa poboru, akcji zwykłych na okaziciela serii D

8 września 2008 r.

Rejestracja przez Sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii D

10 października 2008 r.

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wskazania osób uprawnionych do udziału w Programie Motywacyjnym oraz liczby Warrantów Subskrypcyjnych Emisji A „Serii 2008", oferowanych każdej z tych osób i odpowiadającej im liczby akcji zwykłych na okaziciela serii D, które może objąć każda z osób uprawnionych

30 października 2008 r.

Uchwała Nr 3/10/2008 Zarządu Spółki w sprawie przydziału Warrantów Subskrypcyjnych Emisji A - „Serii 2008"

8 listopada 2008 r.

Zawarcie przez Spółkę ze wszystkimi osobami uprawnionymi umów objęcia Akcji serii D Spółki, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

2 grudnia 2008 r.

Zawarcie z KDPW umowy o rejestracji w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez KDPW, Akcji serii D

15 grudnia 2008 r.

Uchwała Nr 684/08 Zarządu KDPW S.A. o przyjęciu do depozytu papierów wartościowych do 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D i oznaczeniu ich kodem PLRNBWT00031, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 23/06/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2008 roku oraz oznaczenia ich kodem PLRNBWT00031, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany (GPW w Warszawie) decyzji o wprowadzeniu Akcji serii D do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem PLRNBWT00031, następującym nie później niż z dniem każdorazowej rejestracji Akcji serii D w KDPW

31 grudnia 2008 r.

Uchwała Nr 992/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na głównym Rynku GPW 52.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł. każda. Termin wprowadzenia 7 stycznia 2009 r.

6 stycznia 2009 r.

Komunikat Działu Operacyjnego KDPW S.A. o rejestracji w/w 52.000 Akcji serii D

7 stycznia 2009 r.

Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 52.000 Akcji Serii D

Wprowadzenie Akcji serii D w łącznej liczbie 52.000 sztuk do obrotu na rynku regulowanym GPW; data pierwszego notowania 52.000 sztuk Akcji serii D w obrocie giełdowym na rynku równoległym GPW

2010-2011 Emisja Akcji Serii F; wprowadzenie do obrotu giełdowego Akcji serii F

Emisja 2.500.000 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii F Rainbow Tours SA o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja została przeprowadzona w trybie oferty prywatnej (zawarcie umów objęcia akcji); Akcje serii F zostały zaoferowane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę na podstawie upoważnienia zawartego w treści Statutu Spółki (ówczesny § 13 ust. 4 Statutu) do dokonania przez Zarząd Spółki podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.Poniżej wyspecyfikowano podstawowe zdarzenia związane z emisją Akcji serii F oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym na GPW 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja: 

29 czerwca 2010 r.

Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 19 w sprawie zmiany w Statucie Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru

10 sierpnia 2010 r.

Rejestracja i wpis w rejestrze przedsiębiorców KRS, na podstawie postanowienia sądu rejestrowego z dnia 6 sierpnia 2010 r., zmiany Statutu w zakresie wpisania upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego (ówczesny § 13 ust. 2-5 Statutu)

11 sierpnia 2010 r.

Podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki, działającą na podstawie upoważnienia wynikającego z postanowień § 13 ust. 3 Statutu Spółki, uchwały nr 1/08/2010 w przedmiocie wyrażenia zgody na wyłączenie prawa poboru Akcji serii F emitowanych w ramach kapitału docelowego, na podstawie której m.in. ustalono cenę emisyjną Akcji serii F w wysokości 6,70 zł za jedną akcję

12 sierpnia 2010 r.

Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwał w sprawie:

(-) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach subskrypcji prywatnej adresowanej do posiadaczy warrantów subskrypcyjnych

(-) wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do wszystkich Akcji serii F

(-) emisji 2.500.000 warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia łącznie 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F (jeden warrant subskrypcyjny serii B uprawniał do objęcia jednej Akcji serii F)

21 października 2010 r.

Otwarcie subskrypcji prywatnej Akcji serii F (zawarcia umów objęcia akcji)

27 października 2010 r.

Zakończenie subskrypcji prywatnej Akcji serii F (zawarcia umów objęcia akcji)

28 października 2010 r.

Przydział Akcji serii F

14 stycznia 2011 r.

Rejestracja przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki (§ 10 ust. 1) oraz wysokości kapitału zakładowego Spółki wynikającej z podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela Serii F

8 marca 2011 r.

Podjęcie przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały Nr 189/11 w sprawie rejestracji 2.500.000 Akcji Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda spółki Rainbow Tours SA, oznaczonych kodem PLRNBWT00031, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na którym wprowadzone zostały inne akcje Rainbow Tours S.A. oznaczone kodem PLRNBWT00031

17 marca 2011 r.

Uchwała Nr 328/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki RAINBOW TOURS S.A.

21 marca 2011 r.

Komunikat Działu Operacyjnego KDPW o rejestracji w dniu 22 marca 2011 roku, w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, 2.500.000 Akcji Serii F spółki Rainbow Tours SA, oznaczonych kodem PLRNBWT00031

22 marca 2011 r.

Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 2.500.000 Akcji Serii F

Wprowadzenie w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 2.500.000 Akcji serii F; data pierwszego notowania 2.500.000 sztuk Akcji serii F w obrocie giełdowym na rynku równoległym GPW

2017 Wprowadzenie do obrotu giełdowego Akcji serii C3 i Akcji serii C4

AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII C3

Akcje zwykłe na okaziciela serii C3 (pierwotnie oznaczone, jako akcje serii C wyemitowane na podstawie Uchwały Nr 02 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A. z dnia 16.10.2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji, z wyłączeniem prawa poboru, akcji imiennych uprzywilejowanych serii C) – w łącznej liczbie 200.000 szt. – pochodzą z zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1, na podstawie art. 334 § 2 KSH. Zarząd Spółki Uchwałą nr 1/10/2012 z dnia 26.10.2012 r., na wniosek akcjonariusza z dnia 24.09.2012 r. (podtrzymanego w drodze pisemnego oświadczenia z dnia 15.10.2012 r.) dokonał zamiany części akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 w liczbie 200.000 na akcje zwykłe na okaziciela serii C3.Odpowiednia zmiana Statutu Spółki w zakresie ww. zamiany akcji nastąpiła na podstawie Uchwały Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii C1 Spółki związanej z zamianą części akcji serii C1 na akcje zwykłe na okaziciela oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej ze zmianą rodzaju i oznaczenia akcji Spółki z dnia 11.06.2013 r. Rejestracji zmiany Statutu Spółki sąd dokonał w dniu 19.07.2013 r.

AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII C4

Akcje zwykłe na okaziciela serii C4 (pierwotnie oznaczone, jako akcje serii C wyemitowane na podstawie Uchwały Nr 02 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A. z dnia 16.10.2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji, z wyłączeniem prawa poboru, akcji imiennych uprzywilejowanych serii C) – w łącznej liczbie 120.000 szt., stanowiące „akcje własne” Rainbow Tours S.A., nabyte przez Spółkę jako akcje imienne uprzywilejowane serii C1 w procesie nabywania akcji własnych na podstawie i w oparciu o postanowienia Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2011 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży – pochodzą z zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1, co nastąpiło na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21.06.2016 r. w sprawie zamiany części akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 na akcje zwykłe na okaziciela, zmiany oznaczenia akcji serii C1 Spółki związanej z zamianą części akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 na akcje zwykłe na okaziciela oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej ze zmianą rodzaju i oznaczenia akcji Spółki. Wskutek dokonanej zamiany, tj. zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela, akcje objęte przedmiotową zamianą, tj. akcje w łącznej liczbie 120.000 szt., oznaczone dotychczas jako Akcje serii C1, utraciły przyznane im uprzywilejowanie co do prawa głosu (uprzywilejowanie w zakresie przyznania jednej akcji dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), a tym samym uprzywilejowanie to – zgodnie z dyspozycją zawartą w treści art. 352 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych – wygasło.Odpowiednia zmiana Statutu Spółki w zakresie ww. zamiany akcji nastąpiła na podstawie postanowień w/w Uchwały Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21.06.2016 r. Rejestracji zmiany Statutu Spółki sąd dokonał w dniu 12.09.2016 r.

Poniżej wyspecyfikowano podstawowe zdarzenia związane z wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym na GPW 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C3 oraz 120.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C4, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja: 

27 lutego 2017 r.

Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały Nr 02/02/17 w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C3 oraz akcji serii C4 do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz ich dematerializacji

10 marca 2017 r.

Złożenie do KDPW wniosku o zarejestrowanie papierów wartościowych (Akcji serii C3 i Akcji serii C4) w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW [„Wniosek o zarejestrowanie papierów wartościowych w depozycie”]

23 marca 2017 r.

Uchwała Nr 191/17 Zarządu KDPW [uchwała warunkowa] o rejestracji w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez KDPW, Akcji serii C3 i Akcji serii C4.

W dniu 23 marca 2017 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA podjął uchwałę Nr 191/17 w sprawie przyjęcia do depozytu papierów wartościowych 320.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki RAINBOW TOURS SA o wartości nominalnej 0,10 każda, a w tym: 200.000 akcji serii C3 oraz 120.000 akcji serii C4 oraz postanowił oznaczyć je kodem PLRNBWT00031, pod warunkiem wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLRNBWT00031

27 marca 2017 r.

Złożenie do GPW wniosku o wprowadzenie 200.000 Akcji serii C3 i 120.000 Akcji serii C4 do na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w następstwie warunkowej rejestracji akcji w KDPW, w związku z uchwałą Nr 191/17 Zarządu KDPW z dnia 23 marca 2017 roku

4 kwietnia 2017 r.

Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii C3 i Akcji serii C4 Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Nr 335/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku: (1) stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczone są następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki RAINBOW TOURS S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja: 200.000 (dwieście tysięcy) akcji serii C3 oraz 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji serii C4; (2) postanowił wprowadzić z dniem 6 kwietnia 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym w/w akcje serii C3 i akcje serii C4 spółki RAINBOW TOURS S.A. pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt

Łączna ilość akcji spółki RAINBOW TOURS S.A. dopuszczona i wprowadzona do obrotu giełdowego, po uwzględnieniu wyżej wymienionych 200.000 akcji serii C3 oraz 120.000 akcji serii C4, wynosi 7.872.000 akcji.

5 kwietnia 2017 r.

Komunikat Działu Operacyjnego KDPW o rejestracji w dniu 6 kwietnia 2017 roku, w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, 320.000 akcji Spółki (Akcje serii C3 i Akcje serii C4) spółki Rainbow Tours SA, oznaczonych kodem PLRNBWT00031

6 kwietnia 2017 r.

Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w 320.000 akcji Spółki (Akcje serii C3 i Akcje serii C4) spółki Rainbow Tours SA, oznaczonych kodem PLRNBWT00031

Wprowadzenie w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 200.000 Akcji serii C3 i 120.000 Akcji serii C4 Spółki; data pierwszego notowania 320.000 akcji Spółki (Akcje serii C3 i Akcje serii C4) w obrocie giełdowym na rynku równoległym GPW

2019

Wprowadzenie do obrotu giełdowego Akcji serii C5

AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII C5

Akcje zwykłe na okaziciela serii C5 (pierwotnie oznaczone, jako akcje serii C wyemitowane na podstawie Uchwały Nr 02 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A. z dnia 16.10.2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji, z wyłączeniem prawa poboru, akcji imiennych uprzywilejowanych serii C) – w łącznej liczbie 900.000 szt. – pochodzą z zamiany części akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1. Zarząd Spółki Uchwałą nr 01/10/18 z dnia 24.10.2018 r., działając na wniosek akcjonariuszy: Flyoo Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, TCZ Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz Elephant Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 334 § 2 KSH, dokonał zamiany części akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 w liczbie 900.000 na akcje zwykłe na okaziciela, oznaczone następnie jako akcje serii C5.

Odpowiednia zmiana Statutu Spółki w zakresie ww. zamiany akcji nastąpiła na podstawie Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.11.2018 r. w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii C1 Spółki związanej z zamianą części akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 na akcje zwykłe na okaziciela oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej ze zmianą rodzaju i oznaczenia akcji Spółki. Rejestracji zmiany Statutu Spółki sąd dokonał w dniu 12.12.2018 r.

Poniżej wyspecyfikowano podstawowe zdarzenia związane z wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym na GPW 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C5 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja:

21 stycznia 2019 r.

Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały Nr 01/01/19 w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C5 Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz ich dematerializacji

4 kwietnia 2019 r.

Złożenie do KDPW wniosku o zarejestrowanie papierów wartościowych (900.000 Akcji serii C5) w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW [„Wniosek o zarejestrowanie papierów wartościowych w depozycie”]

25 kwietnia 2019 r.

Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 217/2019 z dnia 25.04.2019 r. w sprawie warunkowej rejestracji Akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Oświadczeniem Nr 217/2019 z dnia 25.04.2019 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., w odpowiedzi w wniosek Spółki, zawarła ze Spółką umowę o rejestrację w depozycie papierów wartościowych i przyjęciu do depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez KDPW, 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C5 spółki Rainbow Tours S.A. o wartości nominalnej 0,10 każda, oznaczonych kodem ISIN: PLRNBWT00031 (zarejestrowanie papierów wartościowych pod istniejącym kodem), pod warunkiem wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLRNBWT00031

6 maja 2019 r.

Złożenie do GPW wniosku o wprowadzenie 900.000 Akcji serii C5 do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w następstwie rejestracji akcji w KDPW, w związku z Oświadczeniem Nr 217/2019 KDPW z dnia 25.04.2019 r.

14 maja 2019 r.

Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii C5 Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Mocą postanowień uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 412/2019 z dnia 14 maja 2019 roku, Zarząd GPW:

(-) stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C5 Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja

(-) postanowił wprowadzić z dniem 17 maja 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym GPW 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C5, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 17 maja 2019 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLRNBWT00031

Łączna ilość akcji spółki RAINBOW TOURS S.A. dopuszczona i wprowadzona do obrotu giełdowego, po uwzględnieniu wyżej wymienionych 900.000 Akcji serii C5, wynosi 8.772.000 akcji

15 maja 2019 r.

Komunikat Działu Operacyjnego KDPW o rejestracji w dniu 17.05.2019 r., w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, 900.000 Akcji serii C5 spółki Rainbow Tours S.A., oznaczonych kodem PLRNBWT00031

17 maja 2019 r.

Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 900.000 Akcji serii C5 spółki Rainbow Tours S.A., oznaczonych kodem PLRNBWT00031

Wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 900.000 Akcji serii C5; data pierwszego notowania 900.000 Akcji serii C5 w obrocie giełdowym na rynku równoległym GPW