Podstawowe dane finansowe

W poniższej tabeli przedstawiono wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. [dane jednostkowe, PLN'000]

Rainbow Tours Spółka Akcyjna

Wybrane dane jednostkowe

[PLN '000]

Raport kwartalny

1Q2018*

Raport półroczny

P2018*

Raport kwartalny

3Q2018*

Raport roczny

R2018

Raport kwartalny

1Q2019

Raport półroczny

P2019

Raport kwartalny

3Q2019

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

250.326

625.819

1.355.748

 1.596.019

245.344

660.401

1.468.452

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

5.034

1.225

16.741

13.494

6.308

9.818

57.352

Zysk (strata) brutto

4.539

16

14.679

10.499

5.377

7.643

54.413

Zysk (strata) netto

3.525

13

12.037

8.006

4.342

6.150

44.002

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

(66.045)

(36.419)

(5.635)

(14.826)

(29.909)

32.052

128.635

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(1.397)

(1.388)

(2.814)

(4.196)

(300)

(451)

(13.324)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

51.095

45.208

(9.759)

16.358

18.585

(6.887)

(46.259)

Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

(16.347)

7.401

(18.208)

(2.664)

(11.624)

24.714

69.052

Aktywa, razem

419.037

462.702

352.732

334.911

410.585

492.405

418.672

Zobowiązania długoterminowe

89.777

19.734

31.103

14.021

50.754

29.884

23.957

Zobowiązania krótkoterminowe

203.947

332.470

203.070

213.679

247.727

350.720

245.709

Kapitał własny

125.313

110.498

118.559

107.211

112.104

111.801

149.006

Kapitał zakładowy

1.455

1.455

1.455

1.455

1.455

1.455

1.455

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)

0,25

0,00

0,83

0,55

0,30

0,42

3,02

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)

0,25

0,00

0,83

0,55

0,30

0,42

3,02

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN)

8,61

7,59

8,15

7,37

7,70

7,68

10,24

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN)

8,61

7,59

8,15

7,37

7,70

7,68

10,24

* Dane przekształcone

 

W poniższej tabeli przedstawiono wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Rainbow Tours [dane skonsolidowane, PLN'000]

Grupa Kapitałowa Rainbow Tours

Wybrane dane skonsolidowane

PLN ‘000

Raport kwartalny

1Q2018*

Raport półroczny

PS2018*

Raport kwartalny

3Q2018*

Raport roczny

RS2018

Raport kwartalny

1Q2019

Raport półroczny

PS2019

Raport kwartalny

3Q2019

Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży

252.188

630.474

1.364.326

1.599.106

246.019

662.078

1.478.420

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

4.655

2.670

19.824

13.300

4.885

8.498

62.661

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

4.154

1.338

17.596

10.006

3.831

5.948

59.005

Zysk netto przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego

3.075

1.052

14.095

7.560

2.796

4.455

48.555

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

(61.018)

(22.031)

9.253

(13.992)

(27.605)

37.983

136.659

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(7.695)

(15.772)

(24.390)

(44.177 )

(7.938)

(25.520)

(47.662)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

50.702

58.957

231

51.997

26.117

9.340

(17.240)

Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

(18.011)

21.154

(14.906)

(6.172)

(9.426)

21.803

71.757

Aktywa razem

408.245

539.691

384.818

368.477

470.546

568.566

514.369

Zobowiązanie długoterminowe

91.987

90.004

67.023

49.660

108.622

96.320

97.533

Zobowiązania krótkoterminowe

204.411

347.170

207.191

213.032

252.486

363.957

263.920

Kapitał własny

111.847

102.332

110.604

105.785

109.438

108.289

152.916

Kapitał podstawowy

1.455

1.455

1.455

1.455

1.455

1.455

1.455

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)

0,21

0,07

0,97

0,52

0,19

0,31

3,34

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN)

7,69

7,03

7,60

7,27

7,52

7,44

10,51

* Dane przekształcone

 

załączonym pliku Excel zamieszczono zestawienie podstawowych danych finansowych jednostkowych (Rainbow Tours Spółki Akcyjnej) oraz skonsolidowanych (Grupy Kapitałowej Rainbow Tours) w ujęciu kwartalnym, półrocznym oraz rocznym, począwszy od 2011 roku.

Załączniki