Podstawowe dane finansowe

W poniższej tabeli przedstawiono wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. [dane jednostkowe, PLN'000]

Rainbow Tours Spółka Akcyjna - Dane jednostkowe w tys. PLN

1Q2022

P2022

3Q2022

R2022

1Q2023

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

315 816

809 419

1 896 867

2 352 088

554 837

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

-3 572

-12 566

31 484

19 898

28 350

Zysk (strata) brutto

-4 238

-14 120

31 616

17 631

28 543

Zysk (strata) netto

-3 433

-11 437

25 609

13 921

23 144

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

-37 785

80 415

120 227

66 026

-44 986

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-498

299

1 879

-21 155

119

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

35 470

41 351

32 418

6 729

-28 377

Przepływy pieniężne netto, razem

-2 813

122 065

154 524

51 600

-73 244

Aktywa, razem

498 389

729 199

788 916

612 381

662 182

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

382 802

621 908

644 204

504 854

533 604

Zobowiązania długoterminowe

51 396

47 142

70 834

79 417

53 471

Zobowiązania krótkoterminowe

331 406

574 766

573 370

425 437

480 133

Kapitał własny

115 587

107 291

144 712

107 527

128 578

Kapitał zakładowy

1 455

1 455

1 455

1 455

1 455

Liczba akcji (w tys. szt.)

14 552

14 552

14 552

14 552

14 552

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)

-0,24

-0,79

1,76

0,96

1,59

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)

-0,24

-0,79

1,76

0,96

1,59

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN)

7,94

7,37

9,94

7,39

8,84

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN)

7,94

7,37

9,94

7,39

8,84

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN)

0,00

0,00

1,50

0,50

0,79

 

W poniższej tabeli przedstawiono wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Rainbow Tours [dane skonsolidowane, PLN'000]

Grupa Kapitałowa Rainbow Tours - Dane skonsolidowane w tys. PLN

1Q2022

P2022

3Q2022

R2022

1Q2023

Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży

315 762

820 484

1 933 539

2 393 306

556 033

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

-7 847

-13 072

50 109

32 828

24 269

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

-8 646

-15 570

48 880

28 751

23 016

Zysk netto przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego

-7 841

-11 688

38 751

21 497

19 820

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

-37 566

89 536

138 358

82 518

-30 336

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

4 036

-396

1 199

-20 170

-16 388

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

30 922

37 469

22 360

-3 866

-28 377

Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

-2 608

126 609

161 917

58 482

-75 101

Aktywa razem

603 461

846 458

924 252

725 990

769 523

Zobowiązanie długoterminowe

112 861

107 795

128 641

133 520

106 454

Zobowiązania krótkoterminowe

347 457

600 404

596 717

438 567

493 080

Kapitał własny

143 143

138 259

198 894

153 903

169 989

Kapitał podstawowy

1 455

1 455

1 455

1 455

1 455

Liczba akcji (w tys. szt.)

14 552

14 552

14 552

14 552

14 552

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)

-0,54

-0,89

2,95

1,53

1,29

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN)

9,84

9,50

13,67

10,58

11,68


W załączonym pliku Excel zamieszczono zestawienie podstawowych danych finansowych jednostkowych (Rainbow Tours Spółki Akcyjnej) oraz skonsolidowanych (Grupy Kapitałowej Rainbow Tours) w ujęciu kwartalnym, półrocznym oraz rocznym, począwszy od 2011 roku.

Załączniki