Podstawowe dane finansowe

 

W poniższej tabeli przedstawiono wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. [dane jednostkowe, PLN'000]

Rainbow Tours Spółka Akcyjna - Dane jednostkowe w tys. PLN

3Q2021

R2021

1Q2022

P2022

3Q2022

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

994 578

1 264 295

315 816

809 419

1 896 867

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

35 037

21 062

-3 572

-12 566

31 484

Zysk (strata) brutto

33 354

18 587

-4 238

-14 120

31 616

Zysk (strata) netto

30 555

19 092

-3 433

-11 437

25 609

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

180 609

138 387

-37 785

80 415

120 227

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-4 838

-5 128

-498

299

1 879

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-66 210

-78 496

35 470

41 351

32 418

Przepływy pieniężne netto, razem

109 561

54 763

-2 813

122 065

154 524

Aktywa, razem

588 357

448 039

498 389

729 199

788 916

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

454 844

329 274

382 802

621 908

644 204

Zobowiązania długoterminowe

66 446

56 008

51 396

47 142

70 834

Zobowiązania krótkoterminowe

388 398

273 266

331 406

574 766

573 370

Kapitał własny

131 513

118 765

115 587

107 291

144 712

Kapitał zakładowy

1 455

1 455

1 455

1 455

1 455

Liczba akcji (w tys. szt.)

14 552

14 552

14 552

14 552

14 552

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)

2,10

1,31

-0,24

-0,79

1,76

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)

2,10

1,31

-0,24

-0,79

1,76

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN)

9,04

8,16

7,94

7,37

9,94

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN)

9,04

8,16

7,94

7,37

9,94

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN)

0,00

0,00

0,00

0,00

1,50

 

W poniższej tabeli przedstawiono wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Rainbow Tours [dane skonsolidowane, PLN'000]

Grupa Kapitałowa Rainbow Tours - Dane skonsolidowane w tys. PLN

3Q2021

R2021

1Q2022

P2022

3Q2022

Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży

1 007 140

1 279 424

315 762

820 484

1 933 539

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

42 137

19 888

-7 847

-13 072

50 109

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

39 166

16 960

-8 646

-15 570

48 880

Zysk netto przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego

36 367

16 480

-7 841

-11 688

38 751

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

188 579

145 017

-37 566

89 536

138 358

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-48 280

-44 359

4 036

-396

1 199

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

-24 443

-45 533

30 922

37 469

22 360

Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

113 856

55 125

-2 608

126 609

161 917

Aktywa razem

717 072

555 045

603 461

846 458

924 252

Zobowiązanie długoterminowe

137 322

118 104

112 861

107 795

128 641

Zobowiązania krótkoterminowe

408 024

287 609

347 457

600 404

596 717

Kapitał własny

171 726

149 332

143 143

138 259

198 894

Kapitał podstawowy

1 455

1 455

1 455

1 455

1 455

Liczba akcji (w tys. szt.)

14 552

14 552

14 552

14 552

14 552

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)

2,50

1,13

-0,54

-0,89

2,95

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN)

11,80

10,26

9,84

9,50

13,67

załączonym pliku Excel zamieszczono zestawienie podstawowych danych finansowych jednostkowych (Rainbow Tours Spółki Akcyjnej) oraz skonsolidowanych (Grupy Kapitałowej Rainbow Tours) w ujęciu kwartalnym, półrocznym oraz rocznym, począwszy od 2011 roku.

Załączniki