Podstawowe dane finansowe

W poniższej tabeli przedstawiono wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. [dane jednostkowe, PLN'000]

Rainbow Tours Spółka Akcyjna - Dane jednostkowe w tys. PLN

3Q2022

Y2022

1Q2023

1H2023

3Q2023

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

1 896 867

2 352 088

554 837

1 243 976

2 637 645

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

31 484

19 898

28 350

68 166

183 589

Zysk (strata) brutto

31 616

17 631

28 543

69 461

182 612

Zysk (strata) netto

25 609

13 921

23 144

55 927

147 109

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

120 227

66 026

-44 986

205 433

316 410

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

1 879

-21 155

119

-2 962

-1 729

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

32 418

6 729

-28 377

-57 355

-83 564

Przepływy pieniężne netto, razem

154 524

51 600

-73 244

145 116

231 117

Aktywa, razem

788 916

612 381

662 182

1 067 285

948 932

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

644 204

504 854

533 604

916 596

709 230

Zobowiązania długoterminowe

70 834

79 417

53 471

45 618

46 596

Zobowiązania krótkoterminowe

573 370

425 437

480 133

870 978

662 634

Kapitał własny

144 712

107 527

128 578

150 689

239 702

Kapitał zakładowy

1 455

1 455

1 455

1 455

1 455

Liczba akcji (w tys. szt.)

14 552

14 552

14 552

14 552

14 552

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)

1,76

0,96

1,59

3,84

10,11

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)

1,76

0,96

1,59

3,84

10,11

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN)

9,94

7,39

8,84

10,36

16,47

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN)

9,94

7,39

8,84

10,36

16,47

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN)

1,50

0,50

0,79

0,00

0,00

 

W poniższej tabeli przedstawiono wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Rainbow Tours [dane skonsolidowane, PLN'000]

Grupa Kapitałowa Rainbow Tours - Dane skonsolidowane w tys. PLN

3Q2022

Y2022

1Q2023

1H2023

3Q2023

Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży

1 933 539

2 393 306

556 033

1 265 086

2 699 128

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

50 109

32 828

24 269

67 508

210 123

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

48 880

28 751

23 016

66 431

206 704

Zysk netto przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego

38 751

21 497

19 820

55 602

166 434

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

138 358

82 518

-30 336

233 663

351 495

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

1 199

-20 170

-16 388

-20 861

-20 384

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

22 360

-3 866

-28 377

-60 737

-90 975

Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

161 917

58 482

-75 101

152 065

240 136

Aktywa razem

924 252

725 990

769 523

1 183 799

1 095 848

Zobowiązanie długoterminowe

128 641

133 520

106 454

97 649

92 904

Zobowiązania krótkoterminowe

596 717

438 567

493 080

901 444

697 896

Kapitał własny

198 894

153 903

169 989

184 706

305 048

Kapitał podstawowy

1 455

1 455

1 455

1 455

1 455

Liczba akcji (w tys. szt.)

14 552

14 552

14 552

14 552

14 552

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)

2,95

1,53

1,29

3,64

11,61

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN)

13,67

10,58

11,68

12,69

20,96

 

W załączonym pliku Excel zamieszczono zestawienie podstawowych danych finansowych jednostkowych (Rainbow Tours Spółki Akcyjnej) oraz skonsolidowanych (Grupy Kapitałowej Rainbow Tours) w ujęciu kwartalnym, półrocznym oraz rocznym, począwszy od 2011 roku.

Załączniki