Podstawowe dane finansowe

W poniższej tabeli przedstawiono wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. [dane jednostkowe, PLN'000]

Rainbow Tours Spółka Akcyjna - Dane jednostkowe w tys. PLN

1Q2019

P2019

3Q2019

R2019

1Q2020

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

245 344

660 401

1 468 452

1 736 232

273 676

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

6 308

9 818

57 352

36 681

5 624

Zysk (strata) brutto

5 377

7 643

54 413

33 033

4 887

Zysk (strata) netto

4 342

6 150

44 002

26 118

3 957

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

-29 909

32 052

128 635

116 370

-98 241

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-300

-451

-13 324

-22 552

-6 126

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

18 585

-6 887

-46 259

-50 902

68 035

Przepływy pieniężne netto, razem

-11 624

24 714

69 052

42 916

-36 332

Aktywa, razem

410 585

492 405

418 672

415 225

444 035

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

298 481

380 604

269 666

286 700

308 049

Zobowiązania długoterminowe

50 754

29 884

23 957

22 354

50 069

Zobowiązania krótkoterminowe

247 727

350 720

245 709

264 346

257 980

Kapitał własny

112 104

111 801

149 006

128 525

135 986

Kapitał zakładowy

1 455

1 455

1 455

1 455

1 455

Liczba akcji (w szt.)

14 552 000

14 552 000

14 552 000

14 552 000

14 552 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)

0,30

0,42

3,02

1,79

0,27

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)

0,30

0,42

3,02

1,79

0,27

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN)

7,70

7,68

10,24

8,83

9,34

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN)

7,70

7,68

10,24

8,83

9,34

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

W poniższej tabeli przedstawiono wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Rainbow Tours [dane skonsolidowane, PLN'000]

Grupa Kapitałowa Rainbow Tours - Dane skonsolidowane w tys. PLN

1Q2019

P2019

3Q2019

R2019

1Q2020

Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży

246 019

662 078

1 478 420

1 745 960

273 817

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

4 885

8 498

62 661

38 809

2 989

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

3 831

5 948

59 005

35 510

1 730

Zysk netto przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego

2 796

4 455

48 555

28 595

800

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

-27 605

37 983

136 659

115 021

-84 737

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-7 938

-25 520

-47 662

-51 964

-18 822

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

26 117

9 340

-17 240

-19 013

68 035

Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

-9 426

21 803

71 757

44 044

-35 524

Aktywa razem

470 546

568 566

514 369

507 288

541 311

Zobowiązanie długoterminowe

108 622

96 320

97 533

100 622

134 430

Zobowiązania krótkoterminowe

252 486

363 957

263 920

277 980

271 291

Kapitał własny

109 438

108 289

152 916

128 686

135 680

Kapitał podstawowy

1 455

1 455

1 455

1 455

1 455

Ilość akcji zwykłych (w szt.)

14 552 000

14 552 000

14 552 000

14 552 000

14 552 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)

0,19

0,31

3,34

1,97

0,05

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN)

7,52

7,44

10,51

8,84

9,32

 

 

załączonym pliku Excel zamieszczono zestawienie podstawowych danych finansowych jednostkowych (Rainbow Tours Spółki Akcyjnej) oraz skonsolidowanych (Grupy Kapitałowej Rainbow Tours) w ujęciu kwartalnym, półrocznym oraz rocznym, począwszy od 2011 roku.

Załączniki