Podstawowe dane finansowe

W poniższej tabeli przedstawiono wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. [dane jednostkowe, PLN'000]

Rainbow Tours Spółka Akcyjna - Dane jednostkowe w tys. PLN

1Q2023

1H2023

3Q2023

Y2023

1Q2024

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

554 837

1 243 976

2 637 645

3 251 788

720 970

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

28 350

68 166

183 589

204 641

49 277

Zysk (strata) brutto

28 543

69 461

182 612

207 746

50 716

Zysk (strata) netto

23 144

55 927

147 109

167 016

40 939

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

-44 986

205 433

316 410

218 550

-82 295

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

119

-2 962

-1 729

5 432

1 622

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-28 377

-57 355

-83 564

-92 580

-33 624

Przepływy pieniężne netto, razem

-73 244

145 116

231 117

131 402

-114 297

Aktywa, razem

662 182

1 067 285

948 932

899 882

915 792

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

533 604

916 596

709 230

686 833

645 292

Zobowiązania długoterminowe

53 471

45 618

46 596

42 344

39 392

Zobowiązania krótkoterminowe

480 133

870 978

662 634

644 489

605 900

Kapitał własny

128 578

150 689

239 702

213 049

270 500

Kapitał zakładowy

1 455

1 455

1 455

1 455

1 455

Liczba akcji (w tys. szt.)

14 552

14 552

14 552

14 552

14 552

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)

1,59

3,84

10,11

11,48

2,81

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)

1,59

3,84

10,11

11,48

2,81

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN)

8,84

10,36

16,47

14,64

18,59

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN)

8,84

10,36

16,47

14,64

18,59

 

W poniższej tabeli przedstawiono wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Rainbow Tours [dane skonsolidowane, PLN'000]

Grupa Kapitałowa Rainbow Tours - Dane skonsolidowane w tys. PLN

1Q2023

1H2023

3Q2023

Y2023

1Q2024

Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży

556 033

1 265 086

2 699 128

3 293 392

721 599

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

24 269

67 508

210 123

215 014

45 996

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

23 016

66 431

206 704

215 454

47 179

Zysk netto przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego

19 820

55 602

166 434

172 840

39 031

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

-30 336

233 663

351 495

256 104

-55 314

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-16 388

-20 861

-20 384

-18 740

-15 362

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

-28 377

-60 737

-90 975

-104 151

-35 225

Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

-75 101

152 065

240 136

133 213

-105 901

Aktywa razem

769 523

1 183 799

1 095 848

983 429

991 756

Zobowiązanie długoterminowe

106 454

97 649

92 904

74 835

71 082

Zobowiązania krótkoterminowe

493 080

901 444

697 896

658 818

618 451

Kapitał własny

169 989

184 706

305 048

249 776

302 223

Kapitał podstawowy

1 455

1 455

1 455

1 455

1 455

Liczba akcji (w tys. szt.)

14 552

14 552

14 552

14 552

14 552

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)

1,29

3,64

11,61

11,94

2,62

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN)

11,68

12,69

20,96

17,16

20,77

 

W załączonym pliku Excel zamieszczono zestawienie podstawowych danych finansowych jednostkowych (Rainbow Tours Spółki Akcyjnej) oraz skonsolidowanych (Grupy Kapitałowej Rainbow Tours) w ujęciu kwartalnym, półrocznym oraz rocznym, począwszy od 2011 roku.

Załączniki