Podstawowe dane finansowe

W poniższej tabeli przedstawiono wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. [dane jednostkowe, PLN'000]

Rainbow Tours Spółka Akcyjna - Dane jednostkowe w tys. PLN

1Q2020

P2020

3Q2020

R2020

1Q2021

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

273 676

281 055

415 715

431 183

75 367

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

5 624

-11 910

-9 911

-35 173

-7 043

Zysk (strata) brutto

4 887

-11 012

-10 184

-36 922

-7 637

Zysk (strata) netto

3 957

-9 127

-8 267

-29 898

-6 186

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

-98 241

-88 992

-69 579

-96 622

4 685

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-6 126

-23 111

-22 590

-22 781

-4 601

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

68 035

103 775

63 804

82 448

-3 823

Przepływy pieniężne netto, razem

-36 332

-8 328

-28 365

-36 955

-3 739

Aktywa, razem

444 035

441 700

416 418

388 191

416 348

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

308 049

321 293

295 151

288 190

320 648

Zobowiązania długoterminowe

50 069

81 319

68 658

91 868

89 618

Zobowiązania krótkoterminowe

257 980

239 974

226 493

196 322

231 030

Kapitał własny

135 986

120 407

121 267

100 001

95 700

Kapitał zakładowy

1 455

1 455

1 455

1 455

1 455

Liczba akcji (w tys. szt.)

14 552

14 552

14 552

14 552

14 552

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)

0,27

-0,63

-0,57

-2,05

-0,43

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)

0,27

-0,63

-0,57

-2,05

-0,43

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN)

9,34

8,27

8,33

6,87

6,58

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN)

9,34

8,27

8,33

6,87

6,58

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

W poniższej tabeli przedstawiono wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Rainbow Tours [dane skonsolidowane, PLN'000]

Grupa Kapitałowa Rainbow Tours - Dane skonsolidowane w tys. PLN

1Q2020

P2020

3Q2020

R2020

1Q2021

Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży

273 817

281 222

418 363

434 456

75 411

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

2 989

-16 677

-14 292

-45 612

-9 645

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

1 730

-16 808

-16 179

-49 232

-10 674

Zysk netto przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego

800

-14 923

-14 262

-42 208

-9 223

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

-84 737

-89 993

-67 675

-91 523

342

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-18 822

-23 573

-24 177

-28 913

-198

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

68 035

103 775

62 581

82 149

38 080

Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

-35 524

-9 791

-29 271

-38 287

38 224

Aktywa razem

541 311

533 546

510 364

474 833

542 337

Zobowiązanie długoterminowe

134 430

102 376

148 060

112 232

109 774

Zobowiązania krótkoterminowe

271 291

313 735

243 324

269 792

304 482

Kapitał własny

135 680

117 435

118 980

92 809

128 081

Kapitał podstawowy

1 455

1 455

1 455

1 455

1 455

Liczba akcji (w tys. szt.)

14 552

14 552

14 552

14 552

14 552

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)

0,05

-1,03

-0,98

-2,90

-0,63

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN)

9,32

8,07

8,18

6,38

8,80

 

 

 

załączonym pliku Excel zamieszczono zestawienie podstawowych danych finansowych jednostkowych (Rainbow Tours Spółki Akcyjnej) oraz skonsolidowanych (Grupy Kapitałowej Rainbow Tours) w ujęciu kwartalnym, półrocznym oraz rocznym, począwszy od 2011 roku.

Załączniki