Podstawowe dane finansowe

W poniższej tabeli przedstawiono wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. [dane jednostkowe, PLN'000]

Rainbow Tours Spółka Akcyjna - Dane jednostkowe w tys. PLN

3Q2020

R2020

1Q2021

P2021

3Q2021

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

415 715

431 183

75 367

317 306

994 578

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

-9 911

-35 173

-7 043

-11 439

35 037

Zysk (strata) brutto

-10 184

-36 922

-7 637

-12 591

33 354

Zysk (strata) netto

-8 267

-29 898

-6 186

-10 199

30 555

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

-69 579

-96 622

4 685

156 387

180 609

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-22 590

-22 781

-4 601

-4 673

-4 838

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

63 804

82 448

-3 823

-50 839

-66 210

Przepływy pieniężne netto, razem

-28 365

-36 955

-3 739

100 875

109 561

Aktywa, razem

416 418

388 191

416 348

562 195

588 357

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

295 151

288 190

320 648

471 673

454 844

Zobowiązania długoterminowe

68 658

91 868

89 618

92 138

66 446

Zobowiązania krótkoterminowe

226 493

196 322

231 030

379 535

388 398

Kapitał własny

121 267

100 001

95 700

90 522

131 513

Kapitał zakładowy

1 455

1 455

1 455

1 455

1 455

Liczba akcji (w tys. szt.)

14 552

14 552

14 552

14 552

14 552

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)

-0,57

-2,05

-0,43

-0,70

2,10

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)

-0,57

-2,05

-0,43

-0,70

2,10

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN)

8,33

6,87

6,58

6,22

9,04

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN)

8,33

6,87

6,58

6,22

9,04

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

W poniższej tabeli przedstawiono wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Rainbow Tours [dane skonsolidowane, PLN'000]

Grupa Kapitałowa Rainbow Tours - Dane skonsolidowane w tys. PLN

3Q2020

R2020

1Q2021

P2021

3Q2021

Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży

418 363

434 456

75 411

319 624

1007140

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

-14 292

-45 612

-9 645

-15 738

42 137

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

-16 179

-49 232

-10 674

-17 745

39 166

Zysk netto przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego

-14 262

-42 208

-9 223

-14 566

36 367

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

-67 675

-91 523

342

168 819

188 579

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-24 177

-28 913

-198

-34 611

-48 280

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

62 581

82 149

38 080

-11 705

-24 443

Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

-29 271

-38 287

38 224

122 503

113 856

Aktywa razem

510 364

474 833

542 337

691 470

717 072

Zobowiązanie długoterminowe

148 060

112 232

109 774

162 833

137 322

Zobowiązania krótkoterminowe

243 324

269 792

304 482

411 411

408 024

Kapitał własny

118 980

92 809

128 081

117 226

171 726

Kapitał podstawowy

1 455

1 455

1 455

1 455

1 455

Liczba akcji (w tys. szt.)

14 552

14 552

14 552

14 552

14 552

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN)

-0,98

-2,90

-0,63

-1,06

2,50

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN)

8,18

6,38

8,80

8,06

11,80

 

załączonym pliku Excel zamieszczono zestawienie podstawowych danych finansowych jednostkowych (Rainbow Tours Spółki Akcyjnej) oraz skonsolidowanych (Grupy Kapitałowej Rainbow Tours) w ujęciu kwartalnym, półrocznym oraz rocznym, począwszy od 2011 roku.

Załączniki