Audytor zewnętrzny

Zasady i reguły dotyczące zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (firmy audytorskiej/biegłego rewidenta):

1) Zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 537/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE:

„Jednostka interesu publicznego powołuje biegłego rewidenta lub firmę audytorską do wykonania pierwszego zlecenia; które trwa co najmniej jeden rok. Zlecenie może zostać odnowione. Ani pierwsze zlecenie otrzymane przez danego biegłego rewidenta lub firmę audytorską ani pierwsze zlecenie łącznie z wszelkimi odnowionymi zleceniami nie może trwać dłużej niż dziesięć lat.”

Uwaga! Na mocy postanowień art. 49 ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) w ustawie z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym w art. 134 uchylono postanowienia ust. 1 (dotychczas, tj. zgodnie z brzmieniem uchylonego w art. 134 ust. 1 maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 akapit drugi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 537/2014, przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie mógł przekraczać 5 lat)

2) Zgodnie z postanowieniami art. 134 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym:

Kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego w tej samej jednostce zainteresowania publicznego przez okres dłuższy niż 5 lat. Kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie ustawowe w takiej jednostce po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego.

3) Zgodnie z postanowieniami art. 66 ust. 5 zdanie drugie ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, w przypadku badania ustawowego w rozumieniu art. 2 pkt 1) w/w ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy.

 

Komitet Audytu Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. – działając w oparciu o dyspozycje właściwych przepisów ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym – opracował i przyjął (po raz pierwszy w dniu 09.10.2017 r., z późniejszymi zmianami) nowe, niżej wskazane i niżej zamieszczone regulacje wewnętrzne, które m.in. zawierają postanowienia w przedmiocie reguł dotyczących zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (firmy audytorskiej i biegłego rewidenta) oraz polityk i procedur wyboru firmy audytorskiej/biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych w Rainbow Tours S.A.:

(-) „Polityka wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych w Rainbow Tours Spółce Akcyjnej”,

(-) „Procedura wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych w Rainbow Tours Spółce Akcyjnej”,

(-) „Polityka świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie w Rainbow Tours Spółce Akcyjnej, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem”.

 

Rada Nadzorcza Spółki – w związku z wejściem w życie z dniem 21.06.2017 r. nowej ustawy z dnia ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, implementującej do polskiego porządku prawnego m.in. nowe zasady rotacji firm audytorskich i biegłych rewidentów określone przez postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE – mocą postanowień uchwały nr 3/10/2017 z dnia 09.10.2017 r. postanowiła uchylić dotychczas obowiązującą w Spółce uchwałę Rady Nadzorczej Nr 1/06/2015 z dnia 03.06.2015 r. „w sprawie przyjęcia reguły dotyczącej rotacji kluczowego biegłego rewidenta oraz rotacji podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 

Rainbow Tours S.A. w odniesieniu do sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2017-2018, 2019-2021 korzystała i w odniesieniu do sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2022-2024 korzysta z usług n/w audytora zewnętrznego (firmy audytorskiej - podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych):

 

 

BDO Spółka z o.o. została wybrana do dokonania przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. na podstawie postanowień uchwały Nr 1/06/2017 Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z dnia 14.06.2017 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej (biegłego rewidenta) do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za okresy lat obrotowych 2017 oraz 2018.

 

Na podstawie uchwały Nr 1/06/2019 z dnia 14.06.2019 r. Rada Nadzorcza postanowiła – po zapoznaniu się z „Rekomendacją Komitetu Audytu dla Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w przedmiocie propozycji wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours” w ramach procesu powoływania biegłego rewidenta/firmy audytorskiej przewidzianego przez Politykę i Procedurę – dokonać wyboru firmy audytorskiej BDO Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. k. do przeprowadzenia przeglądu i badania ustawowego jednostkowych sprawozdań finansowych Rainbow Tours Spółki Akcyjnej oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za okresy obejmujące trzy kolejne lata obrotowe, tj. za okresy lat obrotowych 2019, 2020 oraz 2021.

 

Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Nr 5/06/2022 z dnia 14.06.2022 r. Rada Nadzorcza postanowiła – po zapoznaniu się z „Rekomendacją Komitetu Audytu dla Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w przedmiocie propozycji wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours” w ramach procesu powoływania biegłego rewidenta/firmy audytorskiej przewidzianego przez Politykę i Procedurę – dokonać wyboru firmy audytorskiej BDO Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. k. do przeprowadzenia przeglądu i badania ustawowego jednostkowych sprawozdań finansowych Rainbow Tours Spółki Akcyjnej oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za okresy obejmujące trzy kolejne lata obrotowe, tj. za okresy lat obrotowych 2022, 2023 oraz 2024.

 

W odniesieniu do sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016 Rainbow Tours S.A. korzystała z usług n/w audytora zewnętrznego (podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych):

 

 

W odniesieniu do sprawozdań finansowych za lata obrotowe: 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 Rainbow Tours S.A. korzystała z usług n/w audytora zewnętrznego (podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych):

 

 

W odniesieniu do sprawozdań finansowych za lata obrotowe: 2008, 2009 i 2010 Rainbow Tours S.A. korzystała z usług n/w audytora zewnętrznego (podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych):

 

 

W odniesieniu do sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2007 Rainbow Tours S.A. korzystała z usług n/w audytora zewnętrznego (podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych):

 

 

 

Załączniki