Audytor zewnętrzny

Zasady i reguły dotyczące zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (firmy audytorskiej/biegłego rewidenta):

1) Zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 537/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE:

„Jednostka interesu publicznego powołuje biegłego rewidenta lub firmę audytorską do wykonania pierwszego zlecenia; które trwa co najmniej jeden rok. Zlecenie może zostać odnowione. Ani pierwsze zlecenie otrzymane przez danego biegłego rewidenta lub firmę audytorską ani pierwsze zlecenie łącznie z wszelkimi odnowionymi zleceniami nie może trwać dłużej niż dziesięć lat.”

Uwaga! Na mocy postanowień art. 49 ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) w ustawie z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym w art. 134 uchylono postanowienia ust. 1 (dotychczas, tj. zgodnie z brzmieniem uchylonego w art. 134 ust. 1 maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 akapit drugi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 537/2014, przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie mógł przekraczać 5 lat)

2) Zgodnie z postanowieniami art. 134 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym:

Kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego w tej samej jednostce zainteresowania publicznego przez okres dłuższy niż 5 lat. Kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie ustawowe w takiej jednostce po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego.

3) Zgodnie z postanowieniami art. 66 ust. 5 zdanie drugie ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, w przypadku badania ustawowego w rozumieniu art. 2 pkt 1) w/w ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy.

 

Komitet Audytu Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. – działając w oparciu o dyspozycje właściwych przepisów ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym – opracował i przyjął (po raz pierwszy w dniu 09.10.2017 r., z późniejszymi zmianami) nowe, niżej wskazane i niżej zamieszczone regulacje wewnętrzne, które m.in. zawierają postanowienia w przedmiocie reguł dotyczących zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (firmy audytorskiej i biegłego rewidenta) oraz polityk i procedur wyboru firmy audytorskiej/biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych w Rainbow Tours S.A.:

(-) „Polityka wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych w Rainbow Tours Spółce Akcyjnej”,

(-) „Procedura wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych w Rainbow Tours Spółce Akcyjnej”,

(-) „Polityka świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie w Rainbow Tours Spółce Akcyjnej, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem”.

 

Rada Nadzorcza Spółki – w związku z wejściem w życie z dniem 21.06.2017 r. nowej ustawy z dnia ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, implementującej do polskiego porządku prawnego m.in. nowe zasady rotacji firm audytorskich i biegłych rewidentów określone przez postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE – mocą postanowień uchwały nr 3/10/2017 z dnia 09.10.2017 r. postanowiła uchylić dotychczas obowiązującą w Spółce uchwałę Rady Nadzorczej Nr 1/06/2015 z dnia 03.06.2015 r. „w sprawie przyjęcia reguły dotyczącej rotacji kluczowego biegłego rewidenta oraz rotacji podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 

W odniesieniu do sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2017 -2021 Rainbow Tours S.A. korzysta z usług n/w audytora zewnętrznego (firmy audytorskiej - podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych):

BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dawniej BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

02-676 Warszawa, ul. Postępu 12

(podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych – obecnie: listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, organ Polskiej Izby Biegłych Rewidentów – pod numerem ew. 3355).

BDO Spółka z o.o. została wybrana do dokonania przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. na podstawie postanowień uchwały Nr 1/06/2017 Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru firmy audytorskiej (biegłego rewidenta) do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za okresy lat obrotowych 2017 oraz 2018. Spółka nie korzystała z usług BDO Spółka z o.o. w latach poprzednich.

 

W odniesieniu do sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016 Rainbow Tours S.A. korzystała z usług n/w audytora zewnętrznego (podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych):

Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 19

(podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ew. 73).

 

W odniesieniu do sprawozdań finansowych za lata obrotowe: 2015, 2014, 2013, 2012 i 2011 Rainbow Tours S.A. korzystała z usług n/w audytora zewnętrznego (podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych):

DGA Audyt Spółka z o.o.

61-896 Poznań, ul. Towarowa 35

(podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ew. 380).

 

W odniesieniu do sprawozdań finansowych za lata obrotowe: 2010, 2009 i 2008 Rainbow Tours S.A. korzystała z usług n/w audytora zewnętrznego (podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych):

Kancelaria Biegłych Rewidentów Josef Welt Sp. z o.o.

90-130 Łódź, ul. Narutowicza 45/29

(podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ew. 2765).

 

W odniesieniu do sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2007 Rainbow Tours S.A. korzystała z usług n/w audytora zewnętrznego (podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych):

Kancelaria Porad Finansowo – Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.

40-954 Katowice, ul. Powstańców 34

(podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ew. 1695).

 

 

Załączniki