Rada Nadzorcza

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Paweł Walczak – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł_Walczak.jpg

Członek Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. powołany w dniu 30.06.2022 r. do składu Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. siódmej, trzyletniej, wspólnej kadencji (uchwała Nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2022 r.). Aktualna kadencja Rady Nadzorczej Spółki upływa z dniem 30.06.2025 r., zaś mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

 

Posiadane wyksztalcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Pan Pawel Walczak (ur. 1971 r.) jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Prawa i Administracji (rok ukończenia: czerwiec 1995 r.) i posiada tytuł magistra prawa; odbył również studia podyplomowe Analityków Finansowych w Szkole Głównej Administracji i Zarządzania w Warszawie, Wydział Finansów i Bankowości (rok ukończenia: czerwiec 2001 r.)

Pan Paweł Walczak posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu formalno-prawnych aspektów rynku kapitałowego, prawa spółek, emisji instrumentów finansowych (akcji, obligacji, itp.), organizacji i funkcjonowania spółek publicznych (na GPW i w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect) oraz firm inwestycyjnych (domów maklerskich), a także z zakresu obowiązków informacyjnych spółek publicznych i członków organów spółek publicznych. Jest uczestnikiem szeregu szkoleń i konferencji organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Komisję Nadzoru Finansowego, Izbę Domów Maklerskich. Swoją pracę zawodową Pana Paweł Walczak rozpoczął i kontynuował w latach 1995-1996 w Domu Maklerskim Powszechnego Banku Gospodarczego S.A. w Łodzi (zajmowane stanowiska/pełnione funkcje: referent, inspektor w Zespole Rynku Pierwotnego), następnie (w latach 1996-2002) w Domu Maklerskim BOŚ S.A. w Warszawie, w Wydziale Rynku Pierwotnego (zajmowane stanowisko/pełniona funkcja: Specjalista ds. Rynku Pierwotnego). W latach 2002-2005 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Tip-Holz Polska Sp. z o.o. w Łodzi. Od roku 2006 do roku 2013 realizował swoją pracę zawodową w DFP Doradztwo Finansowe, na poszczególnych etapach jej funkcjonowania, tj. jako działalność gospodarcza, spółka z o.o. oraz spółka akcyjna notowana w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect (zajmowane stanowiska/pełnione funkcje: Specjalista ds. Rynku Kapitałowego, Konsultant ds. Prawnych; Prokurent, Członek Zarządu; Prezes Zarządu). W latach 2013-2016 był zatrudniony w HFT Brokers Dom Maklerski S.A. w Warszawie (zajmowane stanowisko / pełniona funkcja: Członek Zarządu, Dyrektor Biura Zarządu). Pan Paweł Walczak był członkiem Rad Nadzorczych spółek kapitałowych, w tym spółek publicznych, a także firmy inwestycyjnej (domu maklerskiego): w latach 2007-2013 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Prospectus S.A. w Łodzi (poprzednio Dom Maklerski DFP Sp. z o.o.); w roku 2010 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w M Development S.A. w Łodzi (obecnie: M Food S.A. w Łodzi); w latach 2010-2011 był członkiem Rady Nadzorczej Tonsil Acoustic S.A. w Piotrkowie Trybunalskim; w latach 2011-2013 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Łódzkiego Klubu Sportowego S.A. w Łodzi, zaś w latach 2012-2013 był członkiem Rady Nadzorczej Taxus Fund S.A. w Łodzi, a w latach 2010-2021 pełnił również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Centrum Diagnostyki Obrazowej Spółki Akcyjnej w Łodzi.

 

Informacje o innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Rainbow Tours S.A., z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy wskazany członek Rady Nadzorczej uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu

Pan Paweł Walczak nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Spółki działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej przez Rainbow Tours S.A. Pan Paweł Walczak nie jest wspólnikiem jakiejkolwiek konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

 

Informacje o wpisie wskazanego członka Rady Nadzorczej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Paweł Walczak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Informacja dotycząca statusu niezależności wskazanego członka Rady Nadzorczej

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem z dnia 03.06.2022 r. (w załączonym pliku PDF) Pan Paweł Walczak:

(-) nie spełnia co najmniej jednego z kryteriów niezależności przewidzianych przez: § 24 Statutu Spółki, zasadę ładu korporacyjnego nr 2.3. objętą zbiorem „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, ustawę z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1415 z późn. zm.) oraz załącznik II do Zaleceń Komisji UE 2005/162/WE i w związku z tym nie posiada statusu wymaganego dla niezależnego członka Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. 

(-) nie spełnia co najmniej jednego z kryteriów niezależności przewidzianych przez ustawę z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i w związku z tym nie posiada statusu wymaganego dla niezależnego członka Komitetu Audytu w Radzie Nadzorczej Rainbow Tours S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Załączniki

 

Paweł Niewiadomski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. powołany w dniu 30.06.2022 r. do składu Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. siódmej, trzyletniej, wspólnej kadencji (uchwała Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2022 r.). Aktualna kadencja Rady Nadzorczej Spółki upływa z dniem 30.06.2025 r., zaś mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

 

Posiadane wyksztalcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Pan Paweł Niewiadomski (ur. 1967 r.) ukończył Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową, uzyskując tytuł magistra turystyki. Studiował Ekonomikę i Organizację Handlu Zagranicznego oraz Cybernetykę Ekonomiczną i Informatykę na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Ekonomiczno–Socjologicznym. Stypendysta programu TEMPUS na University of Reading.

Pan Paweł Niewiadomski posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie funkcjonowania światowego rynku turystycznego. Specjalizuje się w prawie turystycznym, w tym prawie konsumenckim z zakresu turystyki (np. klauzule niedozwolone), a także w podatkach w turystyce. Od 1992 roku prowadzi i jest właścicielem Biura Podróży Holiday Tours w Łodzi. Pan Paweł Niewiadomski od wielu lat związany jest z Polską Izbą Turystyki, pełniąc w latach 2001-2012 funkcję jej Wiceprezesa, a od roku 2012 i obecnie funkcję Prezesa Polskiej Izby Turystyki. Pan Paweł Niewiadomski jest również wieloletnim członkiem władz ECTAA (Europejskiej Organizacji Narodowych Związków Biur Podróży), pełniąc funkcję Wiceprezesa ECTAA (w latach 2004-2006 i 2010-2012) oraz Prezesa ECTAA (w latach 2018-2022); od czerwca 2022 r. Pan Paweł Niewiadomski pełni funkcję Członka Zarządu ECTAA.

 

Informacje o innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Rainbow Tours S.A., z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy wskazany członek Rady Nadzorczej uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu

W zakresie działalności prowadzonej poza przedsiębiorstwem Spółki, Pan Paweł Niewiadomski jest właścicielem Biura Podróży Holiday Tours w Łodzi, tj. podmiotu działającego w branży tożsamej z branżą, w której działa Rainbow Tours S.A. W ocenie Spółki, w związku z zakresem i skalą prowadzonej przez Pana Pawła Niewiadomskiego działalności realizowanej przez Biuro Podróży Holiday Tours w Łodzi, Spółka nie uznaje tej działalności za działalność konkurencyjną do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki.

Działalność wykonywana przez Pana Pawła Niewiadomskiego poza przedsiębiorstwem Spółki (wymieniona powyżej) nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej przez Rainbow Tours S.A. Pan Paweł Niewiadomski nie jest wspólnikiem jakiejkolwiek konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

 

Informacje o wpisie wskazanego członka Rady Nadzorczej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Paweł Niewiadomski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Informacja dotycząca statusu niezależności wskazanego członka Rady Nadzorczej

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem z dnia 12.06.2022 r. (w załączonym pliku PDF) Pan Paweł Niewiadomski:

(-) nie spełnia co najmniej jednego z kryteriów niezależności przewidzianych przez: § 24 Statutu Spółki, zasadę ładu korporacyjnego nr 2.3. objętą zbiorem „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, ustawę z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz załącznik II do Zaleceń Komisji UE 2005/162/WE i w związku z tym nie posiada statusu wymaganego dla niezależnego członka Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. 

(-) nie spełnia co najmniej jednego z kryteriów niezależności przewidzianych przez ustawę z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i w związku z tym nie posiada statusu wymaganego dla niezależnego członka Komitetu Audytu w Radzie Nadzorczej Rainbow Tours S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Załączniki

 

Tomasz Czapla – Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. powołany w dniu 30.06.2022 r. do składu Rady Nadzorczej kolejnej (siódmej), trzyletniej, wspólnej kadencji (uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2022 r.). Aktualna, siódma kadencja Rady Nadzorczej Spółki upływa z dniem 30.06.2025 r., zaś mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

 

Posiadane wyksztalcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Pan Tomasz Czapla (ur. 1968 r.) posiada wykształcenie wyższe; ukończył Politechnikę Łódzką, Wydział Włókienniczy, uzyskując tytuł inżyniera włókiennictwa. Swoją karierę zawodową związał z branżą i rynkiem turystycznym. W latach 1991-1996 był współwłaścicielem Globtroter s.c., a następnie (w latach 1996-2000) udziałowcem i Prezesem Zarządu Globtroter Polska Sp. z o.o. W latach 2000-2003 był udziałowcem i Wiceprezesem Zarządu spółki Rainbow Polska Sp. z o.o. Od 2003 r. jest akcjonariuszem i do dnia 30.06.2021 r. jednocześnie był Wiceprezesem Zarządu w Rainbow Tours S.A., a także był członkiem organów zarządzających następujących podmiotów zależnych od Rainbow Tours S.A., wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, tj. m.in.: w latach 2003-2018 – Wiceprezes Zarządu „Rainbow Tours Biuro Podróży” Sp. z o.o., od 2006 r.– Wiceprezes Zarządu i (od 2008 r. do 30.06.2021 r.) Prezes Zarządu „My Way by Rainbow Tours” Sp. z o.o (d. Portal Turystyczny Sp. z o.o.), w latach 2008-2018 – Wiceprezes Zarządu Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o (d. ABC Świat Podróży Sp. z o.o.). Od 2017 r. do czerwca 2021 r. Pan Tomasz Czapla pełnił funkcję „Vice-President of the Board of Directors” w spółce bezpośrednio zależnej od Rainbow Tours S.A., tj. w White Olive A.E. (spółka akcyjna prawa greckiego), a także od 2019 r. do czerwca 2021 r. – funkcję „Vice-President of the Board of Directors” w spółce pośrednio zależnej od Rainbow Tours S.A., tj. w White Olive Premium Lindos A.E. (spółka akcyjna prawa greckiego).

 

Informacje o innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Rainbow Tours S.A., z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy wskazany członek Rady Nadzorczej uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu

Pan Tomasz Czapla jest wspólnikiem i Prezesem Zarządu TCZ Holding Sp. z o.o. w Łodzi (od 2016 r. i obecnie), będącej akcjonariuszem Rainbow Tours S.A. Ponadto, Pan Tomasz Czapla jest wspólnikiem i Wiceprezesem Zarządu w Aironi Development Sp. z o.o. w Łodzi.

Działalność wykonywana przez Pana Tomasza Czaplę poza przedsiębiorstwem Spółki (wymieniona powyżej) nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej przez Rainbow Tours S.A. Pan Tomasz Czapla nie jest wspólnikiem jakiejkolwiek konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

 

Informacje o wpisie wskazanego członka Rady Nadzorczej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Tomasz Czapla nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Informacja dotycząca statusu niezależności wskazanego członka Rady Nadzorczej

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem z dnia 03.06.2022 r. (w załączonym pliku PDF) Pan Tomasz Czapla:

(-) nie spełnia co najmniej jednego z kryteriów niezależności przewidzianych przez: § 24 Statutu Spółki, zasadę ładu korporacyjnego nr 2.3. objętą zbiorem „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, ustawę z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz załącznik II do Zaleceń Komisji UE 2005/162/WE i w związku z tym nie posiada statusu wymaganego dla niezależnego członka Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. 

(-) nie spełnia co najmniej jednego z kryteriów niezależności przewidzianych przez ustawę z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i w związku z tym nie posiada statusu wymaganego dla niezależnego członka Komitetu Audytu w Radzie Nadzorczej Rainbow Tours S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Załączniki

 

Monika Kulesza – Członkini Rady Nadzorczej

Członkini Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. powołana w dniu 30.06.2022 r. do składu Rady Nadzorczej kolejnej (siódmej), trzyletniej, wspólnej kadencji (uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2022 r.). Aktualna, siódma kadencja Rady Nadzorczej Spółki upływa z dniem 30.06.2025 r., zaś mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

 

Posiadane wyksztalcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Pani Monika Kulesza (ur. 1976 r.) posiada wykształcenie wyższe; ukończyła Wyższą Szkołę Turystyki i Rekreacji w Warszawie, Wydział Turystyki i Rekreacji (2000 r., studia licencjackie), Społeczną Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, kierunek Zarządzanie i Marketing (studia w zakresie rachunkowości i analizy finansowej; 2003 r., studia magisterskie), a także studia podyplomowe w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi (studia w zakresie rachunkowości; specjalizacja w przedmiocie obowiązków sprawozdawczych i zakresów ujawnień emitentów giełdowych; 2009 r.).

Pani Monika Kulesza posiada wieloletnie doświadczenie i praktykę zawodową z zakresu księgowości i rachunkowości. Pani Monika Kulesza od 2011 roku i aktualnie prowadzi działalność gospodarczą - własne Biuro Rachunkowe Profit Maker w Łodzi (działalność księgowa i rachunkowa w zakresie wszystkich rodzajów podmiotów gospodarczych: S.A., S.K.A., Sp. z o.o., S.K., S.J., S.C., jednoosobowa działalność gospodarcza, stowarzyszenia); w latach wcześniejszych wykonywała szeroko rozumianą działalność z zakresu księgowości i rachunkowości, m.in. w ramach następujących aktywności i podmiotów gospodarczych: Biuro Rachunkowe Agat s.c. (1996-1997; specjalista ds. rachunkowości), Rainbow Polska Sp. z o.o. (wcześniej Globtroter Polska Sp. z o.o.) (1997-2000; specjalista ds. księgowości, księgowa), Biuro Rachunkowe Bogdan Włodarczyk (2000-2002, księgowa), Rainbow Polska Sp. z o.o. (2002-2003, główna księgowa). W latach 2004-2010 pełniła funkcję Głównej Księgowej w Rainbow Tours S.A., w tym m.in. dodatkowo nadzorując pracę i funkcjonowanie działów księgowych spółek zależnych od Rainbow Tours S.A., a także biorąc udział w przygotowaniu i realizacji procesu wprowadzenia Rainbow Tours S.A. do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (2007-2008). Pani Monika Kulesza posiada doświadczenie z zakresu funkcjonowania jednostek zainteresowania publicznego – publicznych spółek kapitałowych, zdobywając wiedzę podczas w/w studiów podyplomowych w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, praktyki związanej z w/w procesem wprowadzenia akcji Rainbow Tours S.A. do obrotu na GPW oraz funkcjonowaniem Spółki i realizacją obowiązków informacyjnych Rainbow Tours S.A. jako spółki publicznej (m.in. raportowanie okresowe). Doświadczenie w działalności w ramach organu nadzorczego spółki kapitałowej Pani Monika Kulesza uzyskała pełniąc funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej BM Reflex Sp. z o.o. w Łodzi (w latach 2019-2022).

 

Informacje o innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Rainbow Tours S.A., z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy wskazana członkini Rady Nadzorczej uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólniczka spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkini organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkini jej organu

Działalność wykonywana przez Panią Monikę Kuleszę poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej przez Rainbow Tours S.A. Pani Monika Kulesza nie jest wspólniczką jakiejkolwiek konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkinią organu spółki kapitałowej lub członkinią organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

 

Informacje o wpisie wskazanej członkini Rady Nadzorczej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Monika Kulesza nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Informacja dotycząca statusu niezależności wskazanego członka Rady Nadzorczej

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem z dnia 07.06.2022 r. (w załączonym pliku PDF) Pani Monika Kulesza spełnia wszystkie kryteria niezależności przewidziane przez: § 24 Statutu Spółki, zasadę ładu korporacyjnego nr 2.3. objętą zbiorem „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, ustawę z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1415 z późn. zm.) oraz Załącznik II do Zaleceń Komisji UE 2005/162/WE i w związku z tym posiada status wymagany dla niezależnej członkini Rady Nadzorczej / członkini Komitetu Audytu w Radzie Nadzorczej Rainbow Tours S.A. (tu: w rozumieniu ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym).

Załączniki

 

Paweł Pietras – Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. powołany w dniu 30.06.2022 r. do składu Rady Nadzorczej kolejnej (siódmej), trzyletniej, wspólnej kadencji (uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2022 r.). Aktualna, siódma kadencja Rady Nadzorczej Spółki upływa z dniem 30.06.2025 r., zaś mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

 

Posiadane wyksztalcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Pan Paweł Pietras (ur. 1970 r.) jest doktorem ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu (od 2004 roku; „Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie – aspekty organizacyjne i społeczne”). W 1993 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera Fizyki na Politechnice Łódzkiej, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej; Kierunek: Podstawowe problemy techniki; w latach 1994-1995 odbył studia podyplomowe w zakresie ergonomii i zmian technologicznych Université Lumière Lyon II, Institut d’Etudes de Travail de Lyon; DESS d’Ergonomie et Changement Technologiques, a w latach 1999-2000 studia Master z zakresu zarządzania projektami w Ecole National Supérieur des Mines de Saint Etienne, Master Spécialisé des Grands Projets et Programmes; w latach 2009-2010 odbył studia podyplomowe na Politechnice Łódzkiej, Wydział Organizacji z Zarządzania z zakresu „Rachunkowość i podatki”. Od 1994 roku i obecnie Pan Paweł Pietras jest pracownikiem naukowym Politechniki Łódzkiej i pełni funkcję Kierownika Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Projektami”, jest Adiunktem w Katedrze Systemów Zarządzania i Innowacji, Politechniki Łódzkiej na Wydziale Organizacji i Zarządzania.

Przebieg pracy zawodowej Pana Pawła Pietrasa obejmuje następującą aktywność: od 1995 roku i obecnie – Doradca biznesowy, własna działalność gospodarcza pod firmą Project Management Paweł Pietras; w latach 1995-2012 – Konsultant, Członek Zarządu w Final Invest Sp. z o.o. (doradztwo kadrowe, finansowe i prawne), w latach 2001-2002 – Zakłady Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów S.A. specjalista ds. kontaktów z zagranicą, następnie Dyrektor ds. Handlu i Marketingu Krajowego w Fabryce Przyczep Niewiadów Sp. z o.o. W latach 2007-2014 – pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Stone Master S.A.

Pan Paweł Pietras pełni funkcje w organach zarządzających następujących podmiotów: Centrum Badań Weterynaryjnych Vetcomplex Sp. z o.o. (Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu), Idea Developer Sp. z o.o. (Członek Zarządu), Gen4Pet Sp. z o.o. (Członek Zarządu), Karinwest Sp. z o.o. (Członek Zarządu), Iron Milestone Sp. z o.o. (Członek Zarządu).

 

Informacje o innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Rainbow Tours S.A., z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy wskazany członek Rady Nadzorczej uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu

Działalność wykonywana przez Pana Pawła Pietrasa poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej przez Rainbow Tours S.A. Pan Paweł Pietras nie jest wspólnikiem jakiejkolwiek konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

 

Informacje o wpisie wskazanego członka Rady Nadzorczej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Paweł Pietras nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Informacja dotycząca statusu niezależności wskazanego członka Rady Nadzorczej

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem z dnia 07.06.2022 r. (w załączonym pliku PDF) Pan Paweł Pietras spełnia wszystkie kryteria niezależności przewidziane przez: § 24 Statutu Spółki, zasadę ładu korporacyjnego nr 2.3. objętą zbiorem „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, ustawę z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz Załącznik II do Zaleceń Komisji UE 2005/162/WE i w związku z tym posiada status wymagany dla niezależnego członka Rady Nadzorczej / członka Komitetu Audytu w Radzie Nadzorczej Rainbow Tours S.A. (tu: w rozumieniu ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym)

Załączniki

Joanna Stępień-Andrzejewska – Członkini Rady Nadzorczej

Członkini Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. powołana w dniu 30.06.2022 r. do składu Rady Nadzorczej kolejnej (siódmej), trzyletniej, wspólnej kadencji (uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2022 r.). Aktualna, siódma kadencja Rady Nadzorczej Spółki upływa z dniem 30.06.2025 r., zaś mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

 

Posiadane wyksztalcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Pani Joanna Stępień-Andrzejewska (ur. 1968 r.) posiada wykształcenie wyższe (ekonomiczne); w roku 1992 ukończyła Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, studia wyższe magisterskie, na kierunku cybernetyka ekonomiczna i informatyka; w latach 1991-1992 studiowała w Newcastle Polytechnic, Wielka Brytania, a w roku 1994 jako Research worker at Glasgow University, Wielka Brytania; w roku 2005 Pani Joanna Stępień-Andrzejewska uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Łódzkim, Wydział Zarządzania, w zakresie zarządzania, specjalność rachunkowość.

Pani Joanna Stępień-Andrzejewska posiada kilkunastoletnie doświadczenie jako nauczyciel akademicki rachunkowości na Uniwersytecie Łódzkim. Wykładowca na kursach dla członków Rad Nadzorczych, sędziów i prokuratorów, szkoleń dla przedsiębiorców i kadry zarządzającej z rachunkowości finansowej i prowadzenia ksiąg rachunkowych. Autorka publikacji z zakresu rachunkowości finansowej, zarządzania finansowego i pochodnych instrumentów finansowych. Uczestniczka konferencji organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Komisję Nadzoru Finansowego z zakresu funkcjonowania rynku papierów wartościowych. W latach 1992-2005 pełniła funkcję Asystenta na Uniwersytecie Łódzkim, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości. Od 2005 roku i obecnie pełni funkcję Adiunkta na Uniwersytecie Łódzkim, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości.

 

Informacje o innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Rainbow Tours S.A., z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy wskazana członkini Rady Nadzorczej uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólniczka spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkini organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkini jej organu

Działalność wykonywana przez Panią Joannę Stępień-Andrzejewską poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej przez Rainbow Tours S.A. Pani Monika Kulesza nie jest wspólniczką jakiejkolwiek konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkinią organu spółki kapitałowej lub członkinią organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

 

Informacje o wpisie wskazanej członkini Rady Nadzorczej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Joanna Stępień-Andrzejewska nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Informacja dotycząca statusu niezależności wskazanego członka Rady Nadzorczej

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem z dnia 07.06.2022 r. (w załączonym pliku PDF) Pani Joanna Stępień-Andrzejewska:

(-) nie spełnia co najmniej jednego z kryteriów niezależności przewidzianych przez: § 24 Statutu Spółki, zasadę ładu korporacyjnego nr 2.3. objętą zbiorem „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, ustawę z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz załącznik II do Zaleceń Komisji UE 2005/162/WE i w związku z tym nie posiada statusu wymaganego dla niezależnego członka Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. 

(-) nie spełnia co najmniej jednego z kryteriów niezależności przewidzianych przez ustawę z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i w związku z tym nie posiada statusu wymaganego dla niezależnego członka Komitetu Audytu w Radzie Nadzorczej Rainbow Tours S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Załączniki

Remigiusz Talarek – Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. powołany w dniu 30.06.2022 r. do składu Rady Nadzorczej kolejnej (siódmej), trzyletniej, wspólnej kadencji (uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2022 r.). Aktualna, siódma kadencja Rady Nadzorczej Spółki upływa z dniem 30.06.2025 r., zaś mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

 

Posiadane wyksztalcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Pan Remigiusz Talarek (ur. 1967 r.) posiada wykształcenie wyższe; jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa. Ponadto ukończył kurs MBA na Uniwersytecie Łódzkim oraz szereg szkoleń w zakresie zarządzania. Swoją karierę zawodową związał z branżą i rynkiem turystycznym. W latach 1991-1996 był twórcą i współwłaścicielem Globtroter s.c., a następnie (w latach 1996-2000) udziałowcem i Wiceprezesem Zarządu Globtroter Polska Sp. z o.o. W latach 2000-2003 był udziałowcem i Wiceprezesem Zarządu spółki Rainbow Polska Sp. z o.o. Od 2003 r. jest akcjonariuszem i do dnia 30.06.2021 był Wiceprezesem Zarządu w Rainbow Tours S.A., a także był członkiem organów zarządzających następujących podmiotów zależnych od Rainbow Tours S.A., wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, tj. m.in.: w latach 2003-2018 – Wiceprezes Zarządu „Rainbow Tours Biuro Podróży” Sp. z o.o., od 2015 r. do 30.06.2021 r. – Wiceprezes Zarządu „My Way by Rainbow Tours” Sp. z o.o (d. Portal Turystyczny Sp. z o.o.), w latach 2008-2018 – Prezes Zarządu Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o (d. ABC Świat Podróży Sp. z o.o.), w latach 2010-2018 – Prezes Zarządu „Bee & Free” Sp. z o.o.

 

Informacje o innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Rainbow Tours S.A., z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy wskazany członek Rady Nadzorczej uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu

Pan Remigiusz Talarek jest wspólnikiem i Prezesem Zarządu Elephant Capital Sp. z o.o. w Łodzi (od 2016 r. i obecnie), będącej akcjonariuszem Rainbow Tours S.A. Ponadto, Pan Remigiusz Talarek pełni funkcję Prezesa Zarządu w Elephant Nieruchomości Sp. z o.o. w Łodzi.

Działalność wykonywana przez Pana Remigiusza Talarka poza przedsiębiorstwem Spółki (wymieniona powyżej) nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej przez Rainbow Tours S.A. Pan Remigiusz Talarek nie jest wspólnikiem jakiejkolwiek konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

 

Informacje o wpisie wskazanego członka Rady Nadzorczej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Remigiusz Talarek nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, który jest prowadzony na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Informacja dotycząca statusu niezależności wskazanego członka Rady Nadzorczej

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem z dnia 03.06.2022 r. (w załączonym pliku PDF) Pan Remigiusz Talarek:

(-) nie spełnia co najmniej jednego z kryteriów niezależności przewidzianych przez: § 24 Statutu Spółki, zasadę ładu korporacyjnego nr 2.3. objętą zbiorem „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, ustawę z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz załącznik II do Zaleceń Komisji UE 2005/162/WE i w związku z tym nie posiada statusu wymaganego dla niezależnego członka Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. 

(-) nie spełnia co najmniej jednego z kryteriów niezależności przewidzianych przez ustawę z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i w związku z tym nie posiada statusu wymaganego dla niezależnego członka Komitetu Audytu w Radzie Nadzorczej Rainbow Tours S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Załączniki

 

SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ

Sprawozdania Rady Nadzorczej za kolejne lata kalendarzowe, począwszy od roku 2009 zostały zawarte w załączonych plikach PDF.

Począwszy od sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2016, załączono sprawozdania Rady Nadzorczej z działalnosci Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdań finansowych i wniosków Zarządu.

Załączniki

 

KOMITETY RADY NADZORCZEJ

W ramach Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. funkcjonują:

(-) Komitet Strategii i Rozwoju Biznesu,

(-) Komitet Audytu.

W ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonują inne, poza w/w, Komitety.

 

Komitet Strategii i Rozwoju Biznesu

Komitet Strategii i Rozwoju Biznesu jest stałym komitetem Rady Nadzorczej Spółki i pełni funkcje konsultacyjno-doradcze i opiniodawcze dla Rady Nadzorczej Spółki w zakresie strategii działalności i rozwoju Spółki oraz weryfikacji pracy Zarządu w zakresie osiągania ustalonych celów strategicznych, a także monitorowania wyników osiąganych przez Spółkę.

Poniżej przedstawiono skład Komitetu Strategii i Rozwoju Biznesu:

(-) Remigiusz Talarek – pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu Strategii i Rozwoju Biznesu,         

(-) Tomasz Czapla ­– pełniący funkcję Członka Komitetu Strategii i Rozwoju Biznesu.

W skład Komitetu Strategii i Rozwoju Biznesu wchodzi przynajmniej 2 (dwóch) członków, w tym Przewodniczący Komitetu. Członkowie Komitetu Strategii i Rozwoju Biznesu powoływani są na okres wspólnej kadencji pokrywającej się z kadencją członków Rady Nadzorczej. Kadencja i mandat członka Komitetu wygasają z dniem wygaśnięcia odpowiednio kadencji i mandatu w Radzie Nadzorczej Spółki.

 

Komitet Audytu

Komitet Audytu jest stałym komitetem Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. i pełni funkcje konsultacyjno-doradcze dla Rady Nadzorczej Spółki oraz wykonuje inne uprawnienia i obowiązki przewidziane przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przewidziane przez właściwe postanowienia ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE.

Poniżej przedstawiono skład Komitetu Audytu wraz z informacją o niezależnych członkach Komitetu (w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym), a także o członkach posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych (zgodnie z art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym) oraz posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Rainbow Tours S.A. (zgodnie z art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym):

(-) Grzegorz Kubica – pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu; członek niezależny Komitetu Audytu, posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka,

(-) Paweł Pietras ­– pełniący funkcję Członka Komitetu Audytu; członek niezależny Komitetu Audytu, posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka,

(-) Joanna Stępień-Andrzejewska – pełniąca funkcję Członkini Komitetu Audytu; członkini Komitetu Audytu posiadająca wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz posiadająca wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

 

Informacje o posiadanym wyksztalceniu, kwalifikacjach, przebiegu pracy zawodowej wszystkich członków Rady Nadzorczej, w tym członków Komitetu Audytu wraz z oświadczeniami (ankietami) wszystkich członków Rady Nadzorczej dotyczącymi statusu niezależności (członka Rady Nadzorczej / członka Komitetu Audytu), zostały przedstawione powyżej, w bieżącej zakładce serwisu relacji inwestorskich „Ład korporacyjny”/„Rada Nadzorcza”.

Zgodnie z zasadą 2.9. zbioru „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki nie łączy swojej funkcji z kierowaniem pracami Komitetu Audytu działającego w ramach Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A.

W skład Komitetu Audytu wchodzi przynajmniej 3 (trzech) członków, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu. Członkowie Komitetu Audytu powoływani są przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji pokrywającej się z kadencją członków Rady Nadzorczej. Kadencja i mandat członka Komitetu Audytu wygasają z dniem wygaśnięcia odpowiednio kadencji i mandatu w Radzie Nadzorczej Spółki.

 

Załączniki