Rada Nadzorcza

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Paweł Walczak – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł_Walczak.jpg

Członek Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. powołany w dniu 24.06.2019 r. w skład Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. kolejnej (szóstej), trzyletniej, wspólnej kadencji (uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24.06.2019 r.). Aktualna kadencja Rady Nadzorczej Spółki upływa z dniem 24.06.2022 r., zaś mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

 

Posiadane wyksztalcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Pan Pawel Walczak jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Prawa i Administracji (rok ukończenia: czerwiec 1995 r.) i posiada tytuł magistra prawa; odbył również studia podyplomowe Analityków Finansowych w Szkole Głównej Administracji i Zarządzania w Warszawie, Wydział Finansów i Bankowości (rok ukończenia: czerwiec 2001 r.)

Pan Paweł Walczak posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu formalno-prawnych aspektów rynku kapitałowego, prawa spółek, emisji instrumentów finansowych (akcji, obligacji, itp.), organizacji i funkcjonowania spółek publicznych (na GPW i w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect) oraz firm inwestycyjnych (domów maklerskich), a także z zakresu obowiązków informacyjnych spółek publicznych i członków organów spółek publicznych. Jest uczestnikiem szeregu szkoleń i konferencji organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Komisję Nadzoru Finansowego, Izbę Domów Maklerskich.

Swoją pracę zawodową Pana Paweł Walczak rozpoczął i kontynuował w latach 1995-1996 w Domu Maklerskim Powszechnego Banku Gospodarczego S.A. w Łodzi (zajmowane stanowiska/pełnione funkcje: referent, inspektor w Zespole Rynku Pierwotnego), następnie (w latach 1996-2002) w Domu Maklerskim BOŚ S.A. w Warszawie, w Wydziale Rynku Pierwotnego (zajmowane stanowisko/pełniona funkcja: Specjalista ds. Rynku Pierwotnego). W latach 2002-2005 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Tip-Holz Polska Sp. z o.o. w Łodzi. Od roku 2006 do roku 2013 realizował swoją pracę zawodową w DFP Doradztwo Finansowe, na poszczególnych etapach jej funkcjonowania, tj. jako działalność gospodarcza, spółka z o.o. oraz spółka akcyjna notowana w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect (zajmowane stanowiska/pełnione funkcje: Specjalista ds. Rynku Kapitałowego, Konsultant ds. Prawnych; Prokurent, Członek Zarządu; Prezes Zarządu). W latach 2013-2016 był zatrudniony w HFT Brokers Dom Maklerski S.A. w Warszawie (zajmowane stanowisko / pełniona funkcja: Członek Zarządu, Dyrektor Biura Zarządu).

Pan Paweł Walczak był członkiem Rad Nadzorczych spółek kapitałowych, w tym spółek publicznych, a także firmy inwestycyjnej (domu maklerskiego): w latach 2007-2013 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Prospectus S.A. w Łodzi (poprzednio Dom Maklerski DFP Sp. z o.o.); w roku 2010 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w M Development S.A. w Łodzi (obecnie: M Food S.A. w Łodzi); w latach 2010-2011 był członkiem Rady Nadzorczej Tonsil Acoustic S.A. w Piotrkowie Trybunalskim; w latach 2011-2013 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Łódzkiego Klubu Sportowego S.A. w Łodzi, zaś w latach 2012-2013 był członkiem Rady Nadzorczej Taxus Fund S.A. w Łodzi.

Począwszy od marca 2011 roku i obecnie, Pan Paweł Walczak nieprzerwanie zasiada w gronie członków Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej, pełniąc w niej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Od 2010 roku i obecnie, Pan Paweł Walczak pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Centrum Diagnostyki Obrazowej Spółki Akcyjnej w Łodzi.

 

Informacje o innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Rainbow Tours S.A., z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy wskazany członek Rady Nadzorczej uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu

Działalność wykonywana przez Pana Pawła Walczaka poza przedsiębiorstwem emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej przez Rainbow Tours S.A. Pan Paweł Walczak nie jest wspólnikiem jakiejkolwiek konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

 

Informacje o wpisie wskazanego członka Rady Nadzorczej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pan Paweł Walczak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Informacja dotycząca statusu niezależności wskazanego członka Rady Nadzorczej w rozumieniu pkt II.Z.4 obowiązującego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, a także postanowień § 24 Statutu Spółki

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem z dnia 14.07.2017 r. (w załączonym pliku PDF) Pan Paweł Walczak posiada w Radzie Nadzorczej status „członka zależnego” z uwagi na niespełnianie kryteriów niezależności członka Rady Nadzorczej przewidzianych przez pkt II.Z.4 obowiązującego na GPW dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, a także przez postanowienia § 24 Statutu Spółki.

 

Informacja dotycząca statusu niezależności wskazanego członka Rady Nadzorczej, jako członka Komitetu Audytu, w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem z dnia 14.07.2017 r. (w załączonym pliku PDF) Pan Paweł Walczak posiada w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej status „członka zależnego” z uwagi na niespełnianie kryteriów niezależności członka Komitetu Audytu przewidzianych przez art. 129 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym.

Załączniki

 

Paweł Niewiadomski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. powołany w dniu 24.06.2019 r. w skład Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. kolejnej (szóstej), trzyletniej, wspólnej kadencji (uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24.06.2019 r.). Aktualna kadencja Rady Nadzorczej Spółki upływa z dniem 24.06.2022 r., zaś mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

 

Posiadane wyksztalcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Pan Paweł Niewiadomski ukończył Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową, uzyskując tytuł magistra turystyki. Studiował Ekonomikę i Organizację Handlu Zagranicznego oraz Cybernetykę Ekonomiczną i Informatykę na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Ekonomiczno–Socjologicznym. Stypendysta programu TEMPUS na University of Reading.

Pan Paweł Niewiadomski posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie funkcjonowania światowego rynku turystycznego. Specjalizuje się w prawie turystycznym, w tym prawie konsumenckim z zakresu turystyki (np. klauzule niedozwolone), a także w podatkach w turystyce. Od 1992 roku prowadzi i jest właścicielem Biura Podróży Holiday Tours w Łodzi. Pan Paweł Niewiadomski od wielu lat związany jest z Polską Izbą Turystyki, pełniąc w latach 2001-2012 funkcję jej Wiceprezesa, a od roku 2012 i obecnie funkcję Prezesa Polskiej Izby Turystyki. Pan Paweł Niewiadomski jest również wieloletnim członkiem władz ECTAA (Europejskiej Organizacji Narodowych Związków Biur Podróży), pełniąc funkcję Wiceprezesa ECTAA (w latach 2004-2006 i 2010-2012) oraz Prezesa ECTAA (od 2016 roku i obecnie).

 

Informacje o innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Rainbow Tours S.A., z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy wskazany członek Rady Nadzorczej uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu

W zakresie działalności prowadzonej poza przedsiębiorstwem emitenta, Pan Paweł Niewiadomski jest właścicielem Biura Podróży Holiday Tours w Łodzi, tj. podmiotu działającego w branży tożsamej z branżą, w której działa Rainbow Tours S.A. W ocenie Spółki, w związku z zakresem i skalą prowadzonej przez Pana Pawła Niewiadomskiego działalności realizowanej przez Biuro Podróży Holiday Tours w Łodzi, Spółka nie uznaje tej działalności za działalność konkurencyjną do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta.

Poza w/w, a także pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej Rainbow Tours S.A., Pan Paweł Niewiadomski nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności wykonywanej przez emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczą również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

 

Informacje o wpisie wskazanego członka Rady Nadzorczej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pan Paweł Niewiadomski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Informacja dotycząca statusu niezależności wskazanego członka Rady Nadzorczej w rozumieniu pkt II.Z.4 obowiązującego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, a także postanowień § 24 Statutu Spółki

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem z dnia 09.10.2017 r. (w załączonym pliku PDF) Pan Paweł Niewiadomski posiada w Radzie Nadzorczej status „członka niezależnego” w związku ze spełnianiem kryteriów niezależności członka Rady Nadzorczej przewidzianych przez pkt II.Z.4 obowiązującego na GPW dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, a także przez postanowienia § 24 Statutu Spółki.

 

Informacja dotycząca statusu niezależności wskazanego członka Rady Nadzorczej, jako członka Komitetu Audytu, w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem z dnia 09.10.2017 r. (w załączonym pliku PDF) Pan Paweł Niewiadomski posiada w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej status „członka niezależnego” z uwagi na spełnianie kryteriów niezależności członka Komitetu Audytu przewidzianych przez art. 129 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym.

Załączniki

 

Grzegorz Kubica – Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. powołany w dniu 24.06.2019 r. w skład Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. kolejnej (szóstej), trzyletniej, wspólnej kadencji (uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24.06.2019 r.). Aktualna kadencja Rady Nadzorczej Spółki upływa z dniem 24.06.2022 r., zaś mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

 

Posiadane wyksztalcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Pan Grzegorz Kubica jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydział Zarządzania i Marketingu; legitymuje się dyplomem magistra ekonomii o specjalności organizacja i zarządzanie przedsiębiorstw; z organizacją, zarządzaniem przedsiębiorstwami oraz projektami strategicznymi związany od 1996 roku, początkowo w TESCO POLSKA Sp. z o.o. do 2002 roku, następnie w MEBLO-EXPO Sp. jawna (obecnie Beskidzkie Fabryki Mebli Sp. z o.o.), od 2005 roku do 2007 roku związany z PKN ORLEN S.A., gdzie jako kierownik projektu odpowiadał za przygotowanie, koordynację i realizację projektów strategicznych w sieci detalicznej; od 2007 do 2008 roku Prezes Zarządu BBI ZENERIS NFI S.A. (wcześniej FOKSAL NFI S.A.) odpowiedzialny za przygotowanie i realizację strategii rozwoju funduszu; od 2008 do 2010 roku Wiceprezes Zarządu EGZO GROUP Sp. z o.o.  agencji PR/IR, odpowiedzialny za segment działalności spółki w zakresie obsługi relacji inwestorskich klientów spółki (min. MIRBUD S.A., PAGED S.A., BIOTON S.A., HARDEX S.A., BBI DEVELOPMENT NFI S.A., BBI CAPITAL NFI S.A., ELZAB S.A., EFH S.A.); od 2010 partner w Rubicon Partners S.A. świadczącej usługi bankowości inwestycyjnej dla klientów krajowych i międzynarodowych, prowadzącej transakcje z obszaru fuzji i przejęć, organizującej finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, zarówno na rynku prywatnym, jak i publicznym.

Obecnie, Pan Grzegorz Kubica pełni funkcję członka Rad Nadzorczych w następujących spółkach publicznych: Rainbow Tours S.A. w Łodzi (od 2010 roku), MDI Energia S.A. w Warszawie (od 2014 roku), CTE S.A. w Warszawie (od 2018 roku) oraz Hotblok S.A. w Warszawie (od 2018 roku). W latach wcześniejszych członek Rad Nadzorczych spółek: Graal S.A., Magna Polonia NFI S.A., Rubicon Partners Corporate Finanse S.A., Instal Lublin S.A., Concept Liberty Group S.A. Budus S.A.,  Kopahause S.A. oraz Paged S.A.

 

Informacje o innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Rainbow Tours S.A., z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy wskazany członek Rady Nadzorczej uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu

Działalność wykonywana przez Pana Grzegorza Kubicę poza przedsiębiorstwem emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej przez Rainbow Tours S.A. Pan Grzegorz Kubica nie jest wspólnikiem jakiejkolwiek konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

 

Informacje o wpisie wskazanego członka Rady Nadzorczej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pan Grzegorz Kubica nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Informacja dotycząca statusu niezależności wskazanego członka Rady Nadzorczej w rozumieniu pkt II.Z.4 obowiązującego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, a także postanowień § 24 Statutu Spółki

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem z dnia 09.10.2017 r. (w załączonym pliku PDF) Pan Grzegorz Kubica posiada w Radzie Nadzorczej status „członka niezależnego” w związku ze spełnianiem kryteriów niezależności członka Rady Nadzorczej przewidzianych przez pkt II.Z.4 obowiązującego na GPW dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, a także przez postanowienia § 24 Statutu Spółki.

 

Informacja dotycząca statusu niezależności wskazanego członka Rady Nadzorczej, jako członka Komitetu Audytu, w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem z dnia 09.10.2017 r. (w załączonym pliku PDF) Pan Grzegorz Kubica posiada w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej status „członka niezależnego” z uwagi na spełnianie kryteriów niezależności członka Komitetu Audytu przewidzianych przez art. 129 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym.

Załączniki

 

Paweł Pietras – Członek Rady Nadzorczej

CCzłonek Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. powołany w dniu 24.06.2019 r. w skład Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. kolejnej (szóstej), trzyletniej, wspólnej kadencji (uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24.06.2019 r.). Aktualna kadencja Rady Nadzorczej Spółki upływa z dniem 24.06.2022 r., zaś mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

 

Posiadane wyksztalcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Pan Paweł Pietras jest doktorem ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu (od 2004 roku; „Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie – aspekty organizacyjne i społeczne”). W 1993 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera Fizyki na Politechnice Łódzkiej, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej; Kierunek: Podstawowe problemy techniki; w latach 1994-1995 odbył studia podyplomowe w zakresie ergonomii i zmian technologicznych Université Lumière Lyon II, Institut d’Etudes de Travail de Lyon; DESS d’Ergonomie et Changement Technologiques, a w latach 1999-2000 studia Master z zakresu zarządzania projektami w Ecole National Supérieur des Mines de Saint Etienne, Master Spécialisé des Grands Projets et Programmes; w latach 2009-2010 odbył studia podyplomowe na Politechnice Łódzkiej, Wydział Organizacji z Zarządzania z zakresu „Rachunkowość i podatki”.

Od 1994 roku i obecnie Pan Paweł Pietras jest pracownikiem naukowym Politechniki Łódzkiej i pełni funkcję Kierownika Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Projektami”, jest Adiunktem w Katedrze Systemów Zarządzania i Innowacji, Politechniki Łódzkiej na Wydziale Organizacji i Zarządzania.

Przebieg pracy zawodowej Pana Pawła Pietrasa obejmuje następującą aktywność: od 1995 roku i obecnie – Doradca biznesowy, własna działalność gospodarcza pod firmą Project Management Paweł Pietras; w latach 1995-2012 – Konsultant, Członek Zarządu w Final Invest Sp. z o.o. (doradztwo kadrowe, finansowe i prawne), w latach 2001-2002 – Zakłady Sprzętu Precyzyjnego NIEWIADÓW S.A. specjalista ds. kontaktów z zagranicą, następnie Dyrektor ds. Handlu i Marketingu Krajowego w Fabryce Przyczep NIEWIADÓW Sp. z o.o. W latach 2007-2014 – pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Stone Master S.A. Od 1995 roku

Obecnie, Pan Paweł Pietras pełni funkcje w organach zarządzających następujących podmiotów: Centrum Badań Weterynaryjnych Vetcomplex Sp. z o.o. (Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu), Idea Developer Sp. z o.o. (Członek Zarządu), Gen4Pet Sp. z o.o. (Członek Zarządu), Karinwest Sp. z o.o. (Członek Zarządu), Iron Milestone Sp. z o.o. (Członek Zarządu).

 

Informacje o innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Rainbow Tours S.A., z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy wskazany członek Rady Nadzorczej uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu

Działalność wykonywana przez Pana Pawła Pietrasa poza przedsiębiorstwem emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej przez Rainbow Tours S.A. Pan Paweł Pietras nie jest wspólnikiem jakiejkolwiek konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

 

Informacje o wpisie wskazanego członka Rady Nadzorczej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pan Paweł Pietras nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Informacja dotycząca statusu niezależności wskazanego członka Rady Nadzorczej w rozumieniu pkt II.Z.4 obowiązującego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, a także postanowień § 24 Statutu Spółki

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem z dnia 09.10.2017 r. (w załączonym pliku PDF) Pan Paweł Pietras posiada w Radzie Nadzorczej status „członka niezależnego” w związku ze spełnianiem kryteriów niezależności członka Rady Nadzorczej przewidzianych przez pkt II.Z.4 obowiązującego na GPW dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, a także przez postanowienia § 24 Statutu Spółki.

 

Informacja dotycząca statusu niezależności wskazanego członka Rady Nadzorczej, jako członka Komitetu Audytu, w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem z dnia 09.10.2017 r. (w załączonym pliku PDF) Pan Paweł Pietras posiada w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej status „członka niezależnego” z uwagi na spełnianie kryteriów niezależności członka Komitetu Audytu przewidzianych przez art. 129 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym.

Załączniki

 

Joanna Stępień-Andrzejewska – Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. powołany w dniu 24.06.2019 r. w skład Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. kolejnej (szóstej), trzyletniej, wspólnej kadencji (uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24.06.2019 r.). Aktualna kadencja Rady Nadzorczej Spółki upływa z dniem 24.06.2022 r., zaś mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

 

Posiadane wyksztalcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Pani Joanna Stępień-Andrzejewska posiada wykształcenie wyższe (ekonomiczne); w roku 1992 ukończyła Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, studia wyższe magisterskie, na kierunku cybernetyka ekonomiczna i informatyka; w latach 1991-1992 studiowała w Newcastle Polytechnic, Wielka Brytania, a w roku 1994 jako Research worker at Glasgow University, Wielka Brytania; w roku 2005 Pani Joanna Stępień-Andrzejewska uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Łódzkim, Wydział Zarządzania, w zakresie zarządzania, specjalność rachunkowość

Pani Joanna Stępień-Andrzejewska posiada kilkunastoletnie doświadczenie jako nauczyciel akademicki rachunkowości na Uniwersytecie Łódzkim. Wykładowca na kursach dla członków Rad Nadzorczych, sędziów i prokuratorów, szkoleń dla przedsiębiorców i kadry zarządzającej z rachunkowości finansowej i prowadzenia ksiąg rachunkowych. Autorka publikacji z zakresu rachunkowości finansowej, zarządzania finansowego i pochodnych instrumentów finansowych. Uczestniczka konferencji organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Komisję Nadzoru Finansowego z zakresu funkcjonowania rynku papierów wartościowych.

W latach 1992-2005 pełniła funkcję Asystenta na Uniwersytecie Łódzkim, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości. Od 2005 roku i obecnie pełni funkcję Adiunkta na Uniwersytecie Łódzkim, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości.

 

Informacje o innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Rainbow Tours S.A., z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy wskazany członek Rady Nadzorczej uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu

Działalność wykonywana przez Panią Joannę Stępień-Andrzejewską poza przedsiębiorstwem emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej przez Rainbow Tours S.A. Pani Joanna Stępień-Andrzejewska nie jest wspólnikiem jakiejkolwiek konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

 

Informacje o wpisie wskazanego członka Rady Nadzorczej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pani Joanna Stępień-Andrzejewska nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Informacja dotycząca statusu niezależności wskazanego członka Rady Nadzorczej w rozumieniu pkt II.Z.4 obowiązującego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, a także postanowień § 24 Statutu Spółki

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem z dnia 14.07.2017 r. (w załączonym pliku PDF) Pani Joanna Stępień-Andrzejewska posiada w Radzie Nadzorczej status „członka niezależnego” w związku ze spełnianiem kryteriów niezależności członka Rady Nadzorczej przewidzianych przez pkt II.Z.4 obowiązującego na GPW dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, a także przez postanowienia § 24 Statutu Spółki.

 

Informacja dotycząca statusu niezależności wskazanego członka Rady Nadzorczej, jako członka Komitetu Audytu, w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem z dnia 14.07.2017 r. (w załączonym pliku PDF) Pani Joanna Stępień-Andrzejewska posiada w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej status „członka zależnego” z uwagi na niespełnianie kryteriów niezależności członka Komitetu Audytu przewidzianych przez art. 129 ust. 3 pkt 9) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym.

 

Załączniki

 

SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ

Sprawozdania Rady Nadzorczej za kolejne lata kalendarzowe, począwszy od roku 2009 zostały zawarte w załączonych plikach PDF.

Począwszy od sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2016, załączono sprawozdania Rady Nadzorczej z działalnosci Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdań finansowych i wniosków Zarządu.

Załączniki

 

KOMITETY RADY NADZORCZEJ

W ramach Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. funkcjonuje Komitet Audytu. Inne Komitety nie funkcjonują.

 

Komitet Audytu

Mocą postanowień uchwały nr 1/10/2017 z dnia 9 października 2017 roku Rada Nadzorcza – działając na podstawie art. 128 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym i w celu dostosowania składu Komitetu Audytu do wymogów określonych w tej ustawie – postanowiła powołać członków komitetu audytu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej, którego funkcje i zadania dotychczas powierzone były do wykonywania przez Radę Nadzorczą działającą in gremio (na podstawie przepisów art. 86 ust. 3 dotychczas obowiązującej ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym).

Poniżej przedstawiono skład Komitetu Audytu wraz z informacją o niezależnych członkach Komitetu (w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym), a także o członku Komitetu posiadającym wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych (zgodnie z art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym) oraz członku Komitetu posiadającym wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Rainbow Tours S.A. (zgodnie z art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym):        

(-) Grzegorz Kubica – Przewodniczący Komitetu Audytu, członek niezależny Komitetu Audytu,             

(-) Paweł Pietras ­– Członek Komitetu Audytu, członek niezależny Komitetu Audytu,

(-) Paweł Niewiadomski – Członek Komitetu Audytu, członek niezależny Komitetu Audytu, posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka,           

(-) Joanna Stępień-Andrzejewska – Członek Komitetu Audytu, członkini Komitetu Audytu posiadająca wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości,

(-) Paweł Walczak – Członek Komitetu Audytu.

 

Informacje o posiadanym wyksztalceniu, kwalifikacjach, przebiegu pracy zawodowej członków Komitetu Audytu wraz z oświadczeniami (ankietami) wszystkich członków Rady Nadzorczej dotyczącymi statusu niezależności, zostały przedstawione na powyżej, w bieżącej zakładce serwisu relacji inwestorskich „Ład korporacyjny”/„Rada Nadzorcza”.

Zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.8 zbioru „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Członkowie Komitetu Audytu powoływani są przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji pokrywającej się z kadencją członków Rady Nadzorczej. Kadencja i mandat członka Komitetu Audytu wygasają z dniem wygaśnięcia odpowiednio kadencji i mandatu w Radzie Nadzorczej Spółki.

Rada Nadzorcza powołuje członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczącego, na pierwszym posiedzeniu danej kadencji Rady Nadzorczej. W przypadku: (i) wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej będącego członkiem Komitetu Audytu, przed upływem wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, (ii) złożenia przez członka Komitetu Audytu rezygnacji z pełnienia funkcji w Komitecie Audytu, (iii) odwołania przez Radę Nadzorczą członka Komitetu Audytu z pełnienia funkcji w Komitecie Audytu – Rada Nadzorcza niezwłocznie uzupełnia skład Komitetu Audytu poprzez powołanie w skład Komitetu (w drodze stosownej uchwały) nowego jego członka, na okres do upływu trwającej kadencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może odstąpić od uzupełnienia składu Komitetu Audytu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, jeżeli liczba członków Komitetu Audytu wynosi przynajmniej 3 (trzech) członków, a jednocześnie: (-) przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz (-) przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz (-) większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, jest niezależna od Spółki według kryteriów niezależności przewidzianych przez właściwe przepisy ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym i wskazanych w Regulaminie Komitetu Audytu.

 

W załączonych plikach PDF zawarte zostały regulacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A., w tym regulacje wymagane przez właściwe przepisy ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym:

(-) „Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”

(-) „Polityka wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych w Rainbow Tours Spółce Akcyjnej”

(-) „Procedura wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych w Rainbow Tours Spółce Akcyjnej”

(-) „Polityka świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie w Rainbow Tours Spółce Akcyjnej, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem”

Załączniki