Komunikacja z akcjonariuszami

Dematerializacja Akcji

 

Wskutek wejścia w życie ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1798, z późn. zm.), Rainbow Tours S.A., jako spółka akcyjna, objęta została przymusową dematerializacją wszystkich akcji, tj. także akcji wydanych w formie materialnej (dokumentów akcji lub odcinków zbiorowych akcji).

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. (powołanej wyżej) zobowiązany został do pięciokrotnego wezwania wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki (tj. akcje wydane w formie dokumentu / odcinka zbiorowego akcji) do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu ich dematerializacji oraz zarejestrowania w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Stosownie do postanowień art. 328(12) Kodeksu spółek handlowych (przepis wprowadzony mocą powołanej wyżej ustawy z dnia 30.08.2019 r., obowiązujący od dnia 01.03.2021 r.), który wprowadza zasadę jednolitego reżimu rejestrowego, akcje tej samej spółki nie mogą być rejestrowane jednocześnie w depozycie papierów wartościowych i w rejestrze akcjonariuszy. Z uwagi na to, iż na dzień publikacji pierwszego wezwania akcje Spółki będące przedmiotem obrotu na rynku równoległym, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, są zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., niezdematerializowane akcje Spółki (tj. akcje wydane w formie dokumentu / odcinka zbiorowego akcji) podlegają rejestracji w depozycie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 30.08.2019 r. (powołanej powyżej) wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia Spółki, tj. w oparciu o postanowienia art. 402(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (w drodze stosownych raportów bieżących).

 

W wykonaniu powyższego obowiązku Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. (powołanej wyżej) w związku z art. 402(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki (tj. akcje wydane w formie dokumentu / odcinka zbiorowego akcji) do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu ich dematerializacji oraz zarejestrowania w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Łodzi, pod adresem: 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270 (VI p.), w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00 – 16:30.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

 

Zgodnie z postanowieniami art. 15 ustawy z dnia 30.08.2019 r. (powołanej powyżej) moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną zapisy na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy lub w rejestrze sponsora emisji, tj. podmiotu (firmy inwestycyjnej lub banku) prowadzącego rejestr osób uprawnionych z akcji (nie posiadających rachunków inwestycyjnych). Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30.08.2019 r. (powołanej powyżej), tj. do dnia 1 marca 2026 roku.

 

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2019 r (powołanej powyżej) w związku z art. 402(1) § 1 i art. 5 ust. 5 Kodeksu spółek handlowych Spółka udostępnia informację o wezwaniu do złożenia dokumentów akcji Rainbow Tours S.A. celem ich dematerializacji na niniejszej stronie internetowej przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania do złożenia dokumentów akcji Rainbow Tours S.A. celem ich dematerializacji (tj. przez okres nie krótszy niż do dnia 8 września 2023 roku.


Treść kolejnych wezwań do złożenia dokumentów akcji Rainbow Tours S.A. celem ich dematerializacji zawarta została w treści poniższych raportów bieżących Spółki:

 

Data i treść pierwszego wezwania do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Raport bieżący Nr 34/2020 z dnia 8 września 2020 roku:

https://ir.r.pl/raporty/raport/564371/pierwsze-wezwanie-do-zlozenia-dokumentow-akcji-rainbow-tours-s-a-celem-ich-dematerializacji  

 

Data i treść drugiego wezwania do złożenia dokumentów akcji w Spółce:

Raport bieżący Nr 35/2020 z dnia 24 września 2020 roku:

https://ir.r.pl/raporty/raport/572164/drugie-wezwanie-do-zlozenia-dokumentow-akcji-rainbow-tours-s-a-celem-ich-dematerializacji

 

Data i treść trzeciego wezwania do złożenia dokumentów akcji w Spółce:

Raport bieżący Nr 39/2020 z dnia 12 października 2020 roku:

https://ir.r.pl/raporty/raport/580429/trzecie-wezwanie-do-zlozenia-dokumentow-akcji-rainbow-tours-s-a-celem-ich-dematerializacji