Komunikacja z akcjonariuszami

Dematerializacja Akcji

 

Wskutek wejścia w życie ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1798, z późn. zm.), Rainbow Tours S.A., jako spółka akcyjna, objęta została przymusową dematerializacją wszystkich akcji, tj. także akcji wydanych w formie materialnej (dokumentów akcji lub odcinków zbiorowych akcji).

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. (powołanej wyżej) zobowiązany został do pięciokrotnego wezwania wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki (tj. akcje wydane w formie dokumentu / odcinka zbiorowego akcji) do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu ich dematerializacji oraz zarejestrowania w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Stosownie do postanowień art. 328(12) Kodeksu spółek handlowych (przepis wprowadzony mocą powołanej wyżej ustawy z dnia 30.08.2019 r., obowiązujący od dnia 01.03.2021 r.), który wprowadza zasadę jednolitego reżimu rejestrowego, akcje tej samej spółki nie mogą być rejestrowane jednocześnie w depozycie papierów wartościowych i w rejestrze akcjonariuszy. Z uwagi na to, iż na dzień publikacji pierwszego wezwania akcje Spółki będące przedmiotem obrotu na rynku równoległym, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, są zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., niezdematerializowane akcje Spółki (tj. akcje wydane w formie dokumentu / odcinka zbiorowego akcji) podlegają rejestracji w depozycie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 30.08.2019 r. (powołanej powyżej) wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia Spółki, tj. w oparciu o postanowienia art. 402(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (w drodze stosownych raportów bieżących).

W wykonaniu powyższego obowiązku Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. (powołanej wyżej) w związku z art. 402(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki (tj. akcje wydane w formie dokumentu / odcinka zbiorowego akcji) do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu ich dematerializacji oraz zarejestrowania w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Łodzi, pod adresem: 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270 (VI p.), w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00 – 16:30.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

 

Zgodnie z postanowieniami art. 15 ustawy z dnia 30.08.2019 r. (powołanej powyżej) moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną zapisy na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy lub w rejestrze sponsora emisji, tj. podmiotu (firmy inwestycyjnej lub banku) prowadzącego rejestr osób uprawnionych z akcji (nie posiadających rachunków inwestycyjnych). Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30.08.2019 r. (powołanej powyżej), tj. do dnia 1 marca 2026 roku.

W oparciu o wniosek Rainbow Tours S.A. złożony do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w związku z realizacją obowiązku dematerializacji akcji wynikającego z ustawy z dnia 30.08.2019 r. (powołanej powyżej), w dniu 18.12.2020 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zawarł ze Spółką umowę o rejestrację w depozycie papierów wartościowych wskazanych poniżej akcji imiennych uprzywilejowanych serii A Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

(-) 4.505.000 (cztery miliony pięćset pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A (wszystkie akcje serii A oznaczone numerami od A-0000001 do A-2505000, od A-2675001 do A-3675000 oraz od A-3825001 do A-4825000)

(-) 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 (wszystkie akcje serii C1 oznaczone numerami od C-1780001 do C-2000000).

Zgodnie z postanowieniami § 69a ust. 1 Regulaminu KDPW, zarejestrowanie akcji będących przedmiotem w/w umowy zawartej w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 30.08.2019 r. (powołanej powyżej) następuje w dniu 1 marca 2021 r. (z zastrzeżeniem § 69a ust. 3, 5 i 6 Regulaminu KDPW).

Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Nr 1403/2020 z dnia 18.12.2020 r. w przedmiotowej sprawie zawarte zostało w załączonym poniżej pliku PDF.

 

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2019 r (powołanej powyżej) w związku z art. 402(1) § 1 i art. 5 ust. 5 Kodeksu spółek handlowych Spółka udostępnia informację o wezwaniu do złożenia dokumentów akcji Rainbow Tours S.A. celem ich dematerializacji na niniejszej stronie internetowej przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania do złożenia dokumentów akcji Rainbow Tours S.A. celem ich dematerializacji (tj. przez okres nie krótszy niż do dnia 8 września 2023 roku.


Treść kolejnych wezwań do złożenia dokumentów akcji Rainbow Tours S.A. celem ich dematerializacji zawarta została w ramach poniższych raportów bieżących Spółki:

 

Data i treść pierwszego wezwania do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Raport bieżący Nr 34/2020 z dnia 8 września 2020 roku:

https://ir.r.pl/raporty/raport/564371/pierwsze-wezwanie-do-zlozenia-dokumentow-akcji-rainbow-tours-s-a-celem-ich-dematerializacji  

 

Data i treść drugiego wezwania do złożenia dokumentów akcji w Spółce:

Raport bieżący Nr 35/2020 z dnia 24 września 2020 roku:

https://ir.r.pl/raporty/raport/572164/drugie-wezwanie-do-zlozenia-dokumentow-akcji-rainbow-tours-s-a-celem-ich-dematerializacji

 

Data i treść trzeciego wezwania do złożenia dokumentów akcji w Spółce:

Raport bieżący Nr 39/2020 z dnia 12 października 2020 roku:

https://ir.r.pl/raporty/raport/580429/trzecie-wezwanie-do-zlozenia-dokumentow-akcji-rainbow-tours-s-a-celem-ich-dematerializacji

 

Data i treść czwartego wezwania do złożenia dokumentów akcji w Spółce:

Raport bieżący Nr 40/2020 z dnia 28 października 2020 roku:

https://ir.r.pl/raporty/raport/588485/czwarte-wezwanie-do-zlozenia-dokumentow-akcji-rainbow-tours-s-a-celem-ich-dematerializacji

 

Data i treść piątego i ostatniego wezwania do złożenia dokumentów akcji w Spółce:

Raport bieżący Nr 43/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku:

https://ir.r.pl/raporty/raport/595870/piate-wezwanie-do-zlozenia-dokumentow-akcji-rainbow-tours-s-a-celem-ich-dematerializacji

 

Załączniki

 

 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej Rainbow Tours S.A.:

(-) za rok podatkowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

(-) za rok podatkowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.

(-) za rok podatkowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.

Załączniki

 

Decyzja Zarządu Spółki o wypłacie na rzecz Akcjonariuszy Spółki zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego 2023

 

Zarząd Rainbow Tours S.A. informuje, że w dniu 19.07.2023 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 138/2023(6789) pod poz. 35700 opublikowane zostało ogłoszenie o treści wskazanej poniżej:

 

Zarząd Rainbow Tours S.A. w Łodzi („Spółka”) na podstawie art. 394 § 4 KSH zawiadamia o planowanej wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2023. Na wypłatę zaliczki przeznacza się kwotę 11.496.080,00 zł (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt złotych), tj. w wysokości 0,79 zł (siedemdziesiąt dziewięć groszy) na jedną akcję, co łącznie stanowi nie więcej niż połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego zakończonego w dniu 31.12.2022 r., a na dzień podejmowania przez Zarząd decyzji o wypłacie zaliczki w Spółce nie występują kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczki na poczet dywidendy mógłby dysponować Zarząd Spółki ani nie występują niepokryte straty i akcje własne, o które należałoby pomniejszyć kwotę zaliczki.

Dniem, według którego ustala się uprawnionych do zaliczki na poczet dywidendy jest dzień 17.08.2023 r., a dniem wypłaty zaliczki jest dzień 24.08.2023 r.

Sprawozdanie finansowe, stanowiące podstawę podjęcia uchwały o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy, zostało sporządzone na dzień 31.03.2023 r.

 

Decyzja Zarządu Spółki o wypłacie na rzecz Akcjonariuszy Spółki drugiej zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego 2023

 

Zarząd Rainbow Tours S.A. informuje, że w dniu 21.12.2023 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 247/2023(6898) pod poz. 60918 opublikowane zostało ogłoszenie o treści wskazanej poniżej:

 

Zarząd Rainbow Tours S.A. w Łodzi („Spółka”) na podstawie art. 394 § 4 KSH zawiadamia o planowanej wypłacie drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2023. Na wypłatę zaliczki przeznacza się kwotę 29.104.000 zł (dwadzieścia dziewięć milionów sto cztery tysiące złotych), tj. w wysokości 2,00 zł (dwa złote) na jedną akcję, co stanowi nie więcej niż połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego zakończonego w dniu 31.12.2022 r., a na dzień podejmowania przez Zarząd decyzji o wypłacie zaliczki w Spółce nie występują kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczki na poczet dywidendy mógłby dysponować Zarząd Spółki ani nie występują niepokryte straty i akcje własne, o które należałoby pomniejszyć kwotę zaliczki.

Dniem, według którego ustala się uprawnionych do zaliczki na poczet dywidendy jest dzień 24.01.2024 r., a dniem wypłaty zaliczki jest dzień 31.01.2024 r.

Sprawozdanie finansowe, stanowiące podstawę podjęcia uchwały o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy, zostało sporządzone na dzień 30.09.2023 r.