Okresy zamknięte

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej jako „Rozporządzenie MAR”), bez uszczerbku dla art. 14 Rozporządzenia MAR („Zakaz wykorzystania i bezprawnego ujawniania informacji poufnych”) i art. 15 Rozporządzenia MAR („Zakaz manipulacji na rynku”), żadna z osób pełniących obowiązki zarządcze u emitenta [Rainbow Tours S.A.] (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia MAR) nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta [Rainbow Tours S.A.], lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej zgodnie z:

  1. przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta są dopuszczone do obrotu; lub
  2. prawem krajowym.

W 2016 roku, w zakresie odnoszącym się do „okresów zamkniętych”, do dnia 03.07.2016 r. obowiązywały przepisy art. 159 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; począwszy od dnia 03.07.2016 r., tj. od dnia wejścia w życie Rozporządzenia MAR obowiązują przepisy Rozporządzenia MAR.

Zgodnie z postanowieniami art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR, bez uszczerbku dla art. 14 Rozporządzenia MAR („Zakaz wykorzystania i bezprawnego ujawniania informacji poufnych”) i art. 15 Rozporządzenia MAR („Zakaz manipulacji na rynku”) emitent może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego, o którym mowa w art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR:

  1. na podstawie indywidualnych przypadków z powodu istnienia wyjątkowych okoliczności, takich jak poważne trudności finansowe, wymagających natychmiastowej sprzedaży akcji; albo
  2. z powodu cech danej transakcji dokonywanej w ramach programu akcji pracowniczych, programów oszczędnościowych, kwalifikacji lub uprawnień do akcji, lub też transakcji, w których korzyść związana z danym papierem wartościowym nie ulega zmianie lub cech transakcji z nimi związanych.

Komisja (UE) przyjęła n/w akt delegowany wyszczególniający okoliczności, w których obrót w okresie zamkniętym może być dokonywana za zgodą emitenta, jak określono to w art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR, w tym okoliczności uważane za wyjątkowe oraz rodzaje transakcji mogące uzasadniać udzielenie zgody na dokonywanie transakcji:

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/522 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w kwestiach dotyczących wyłączenia niektórych organów publicznych i banków centralnych państw trzecich, okoliczności wskazujących na manipulację na rynku, progów powodujących powstanie obowiązku podania informacji do wiadomości publicznej, właściwych organów do celów powiadomień o opóźnieniach, zgody na obrót w okresach zamkniętych oraz rodzajów transakcji wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze podlegających obowiązkowi powiadomienia.

 

Raportem bieżącym Nr 20/2020 z dnia 23.04.2020 r. Zarząd Rainbow Tours S.A., działając na podstawie postanowień § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757), w związku z postanowieniami § 21 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.04.2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 622), a także w nawiązaniu do treści raportu bieżącego Spółki Nr 1/2020 z dnia 03.01.2020 r.,  poinformował o  zmianie dat przekazywania raportów okresowych: jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2019, a także „Rozszerzonego” skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku.

Aktualne (po zmianie) terminy przekazania w/w raportów okresowych w 2020 roku są następujące:

(1) Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2019 – w dniu 30 czerwca 2020 roku (wtorek) – poprzednio: w dniu 30 kwietnia 2020 roku,

(2) Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019 – w dniu 30 czerwca 2020 roku (wtorek) – poprzednio: w dniu 30 kwietnia 2020 roku,

(3) „Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r. – w dniu 29 lipca 2020 roku (środa) – poprzednio: w dniu 22 maja 2020 roku.

 

W związku z powyższym, w Rainbow Tours S.A. w aktualnym okresie kalendarzowym (przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych w zakresie terminów publikacji raportów okresowych rocznych oraz raportu okresowego za I kwartał 2020 roku i tym samym zmian dat okresów zamkniętych) przewidziane są następujące okresy zamknięte obowiązujące osoby pełniące w Spółce obowiązki zarządcze (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia MAR):

tabela okresow zamknietych 2020 rok [po zmianie]

Tabele okresów zamkniętych za bieżący i poprzednie okresy kalendarzowe zostały zawarte w załączonych plikach PDF.

Załączniki