Powiadomienia o transakcjach

Rainbow Tours S.A. jest emitentem, którego instrumenty finansowe (akcje) zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, na GPW w Warszawie, a w związku z tym do Rainbow Tours S.A. mają zastosowanie postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).

Zidentyfikowane przez Rainbow Tours S.A. osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane (w rozumieniu Rozporządzenia MAR) zobowiązane są do powiadamiania Rainbow Tours S.A. i Komisji Nadzoru Finansowego o dokonanych na własny rachunek transakcjach na akcjach Rainbow Tours S.A.

 

 


W dniu 21 grudnia 2019 r. nastąpiło uruchomienie systemu teleinformatycznego, za pośrednictwem którego powinny być składane do UKNF powiadomienia na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR w zakresie transakcji dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane. Stosowny komunikat UKNF z dnia 23 grudnia 2019 r. dostępny jest w załączonym poniżej pliku PDF.

Formularz elektroniczny umożliwia składanie powiadomień z poziomu przeglądarki internetowej pod adresem:

https://19mar.knf.gov.pl

„Instrukcja użytkownika formularza 19.MAR” dostępna jest w załączonym poniżej pliku PDF oraz pod następującym adresem:

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Instrukcja_u%C5%BCytkownika_formularza_19_MAR_79371.pdf

 

W celu zapewnienia, by do przesyłania do Emitenta przez osoby pełniące w Rainbow Tours S.A. obowiązki zarządcze oraz przez osoby blisko z nimi związane powiadomień, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR stosowane były środki elektroniczne (zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/523 z dnia 10.03.2016 r. ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i wzoru do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i podawania tych transakcji do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014), zapewniające kompletność, integralność i poufność informacji – Emitent rekomenduje wykorzystanie do tego celu (notyfikacje kierowane do Emitenta) poczty elektronicznej i przekazywanie Emitentowi przedmiotowych powiadomień na dedykowany tym powiadomieniom adres poczty elektronicznej: notyfikacje.art.19mar@r.pl

 

W związku z powyższym, począwszy od dnia 21 grudnia 2019 roku notyfikacje o transakcjach powinny być realizowane w następujący sposób:

 

(1) Notyfikacje kierowane do Spółki:

Poprzez przesyłanie skanów podpisanych powiadomień - na adres e-mail Rainbow Tours S.A.:

notyfikacje.art.19mar@r.pl

 

(2) Notyfikacje kierowane do UKNF:

Poprzez dedykowany formularz elektroniczny dostępny od dnia 21 grudnia 2019 roku na stronie internetowej UKNF:

https://19mar.knf.gov.pl

 

UKNF poinformował, że w okresie przejściowym, do dnia 31 grudnia 2019 r., przekazanie do UKNF powiadomień o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, może zostać dokonane na adres poczty elektronicznej wskazany przez KNF dla otrzymywania powiadomień o transakcjach (notyfikacje.art.19mar@knf.gov.pl).

Oznacza to, że podmioty zobowiązane do dnia 31 grudnia 2019 r. mogą wybrać, czy wykonają obowiązek notyfikacyjny z art. 19 rozporządzenia MAR (notyfikacje kierowane do UKNF) za pośrednictwem:

Od dnia 1 stycznia 2020 r. podmioty zobowiązane powinny wypełniać obowiązek notyfikacyjny z art. 19 rozporządzenia MAR (notyfikacje kierowane do UKNF) wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie: https://19mar.knf.gov.pl.

UKNF jednocześnie poinformował, że od dnia 1 stycznia 2020 r. na adres poczty elektronicznej awaryjny.19mar@knf.gov.pl będzie można składać notyfikacje (kierowane do UKNF) „w trybie awaryjnym”. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego lub zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających przekazanie powiadomienia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, przekazanie takiego powiadomienia może nastąpić na adres poczty elektronicznej wskazany w tym celu przez KNF. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że niezwłocznie po usunięciu awarii systemu teleinformatycznego lub ustaniu zdarzeń uniemożliwiających składanie powiadomień, powiadomienie, powinno zostać przekazane po raz kolejny za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie: https://19mar.knf.gov.pl.

Załączniki