Rainbow Tours S.A.

Informacje podstawowe

 

Nazwa firmy Spółki

RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA

Sąd rejestrowy, Nr KRS

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

0000178650

Kapitał zakładowy (opłacony w całości)

1.455.200 PLN

Nr NIP

7251868136

Nr REGON

473190014

Adres siedziby

90-361 Łódź, Piotrkowska 270

Telefon

42 680-38-20

Fax

42 680-38-69

Strona www

https://r.pl

https://ir.r.pl/

Email

sekretariat@r.pl

GPW

Giełda Papierów Wartosciowych w Warszawie

Nazwa skrócona PW

RAINBOW

Skrót

RBW

Kod ISIN (International Securities Identyifying Number)

PLRNBWT00031 (akcje zwykłe na okaziciela będące przedmiotem obrotu na GPW)

PLRNBWT00049 (akcje imienne uprzywilejowane serii A i C1)

Kod FISN (Financial Instrument Short Name)

RAINBOW/BRSH PLN0.1 (akcje zwykłe na okaziciela będące przedmiotem obrotu na GPW)

RAINBOW/FXD REDEXT PFDSH SER-A C1 (akcje imienne uprzywilejowane serii A i C1)

Kod CFI (Classification of Financial Instruments)

ESVUFB (akcje na okaziciela będące przedmiotem obrotu na GPW)

ESETFR (akcje imienne uprzywilejowane serii A i C1)

Rynek notowań

równoległy

System notowań

notowania ciągłe

Kod LEI (Legal Entity Identifier)

25940062QUG3WEUEGE88

Sektor

600 [handel i usługi] / 630 [rekreacja i wypoczynek] / 632 [biura podróży]

Przynależność do sektora branżowego

Hotele i Restauracje

Indeksy, w skład których wchodzą akcje Spółki

WIG, WIG-Poland, sWIG80, sWIG80TR, sWIG80dvp, WIG140, WIG-ESG

Organa Spółki

 

Zarząd

Maciej Szczechura - Prezes Zarządu

Piotr Burwicz - Wiceprezes Zarządu

Jakub Puchałka - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Paweł Walczak - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Grzegorz Baszczyński - Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Czapla - Członek Rady Nadzorczej

Monika Kulesza - Członkini Rady Nadzorczej

Monika Ostruszka - Członkini Rady Nadzorczej

Joanna Stępień-Andrzejewska - Członkini Rady Nadzorczej

Remigiusz Talarek - Członek Rady Nadzorczej