Decyzje Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A. dotyczące wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2023