Zawarcie przez Spółkę umowy dotyczącej świadczenia przez Travel Service Polska Sp. z o.o. na rzecz Rainbow Tours SA lotniczych usług charterowych