Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego w jednostce zależnej