Raport okresowy - RS 2019 - Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019