Wprowadzenie do obrotu na rynku równoległym praw do akcji zwykłych na okaziciela Serii E