Wprowadzenie do obrotu na rynku równoległym Akcji zwykłych na okaziciela Serii E, B, C2