Dokumenty CSR

W poniższych plikach załączono funkcjonujące i obowiązujące w ramach wszystkich spółek Grupy Kapitałowej Rainbow Tours polityki stosowane w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji oraz różnorodności:

Załączniki

 

Począwszy od roku 2018, w związku z nowelizacją ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, dokonaną na mocy ustawy z dnia 15.12.2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2017 roku, poz. 61), Rainbow Tours S.A., jako jednostka, o której mowa w art. 3 ust. 1e pkt 3 ustawy o rachunkowości, będąca spółką kapitałową, spełniająca kryteria wskazane w art. 49b ust. 1 ustawy o rachunkowości, na podstawie wskazanego art. 49b ustawy o rachunkowości sporządza i zawiera dodatkowo w sprawozdaniu z działalności – jako wyodrębnioną część – oświadczenie na temat informacji niefinansowych (w ujęciu jednostkowym), obejmujące co najmniej:

Zgodnie z art. 49b ust. 9 ustawy o rachunkowości jednostka może nie sporządzać oświadczenia na temat informacji niefinansowych, jeżeli wraz ze sprawozdaniem z działalności sporządzi odrębnie sprawozdanie na temat informacji niefinansowych oraz zamieści je na swojej stronie internetowej w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego

 

Ponadto, Rainbow Tours S.A., jako jednostka dominująca w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours, spełniająca kryteria wskazane w art. 55 ust. 2b ustawy o rachunkowości, na podstawie wskazanego art. 55 ust. 2b ustawy o rachunkowości sporządza i zawiera dodatkowo w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej – jako wyodrębnioną część – oświadczenie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych (w ujęciu skonsolidowanym) sporządzane odpowiednio według wymogów określonych w art. 49b ust. 2–8 ustawy o rachunkowości.

Zgodnie z art. 55 ust. 2c ustawy o rachunkowości jednostka dominująca może nie sporządzać oświadczenia grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych pod warunkiem, że wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej sporządzi odrębnie sprawozdanie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych oraz zamieści je na swojej stronie internetowej w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego.

 

W poniższych plikach zawarto:

 

za rok 2017:

Oświadczenia (jako wyciągi) Rainbow Tours S.A. (w ujęciu jednostkowym i w ujęciu skonsolidowanym) na temat informacji niefinansowych, które stanowią wyodrębnioną część sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok 2017:

za rok 2018 (zamieszczono w dniu 30.04.2019 r.):

Sprawozdania na temat informacji niefinansowych (sporządzone odrębnie od sprawozdania z działalności w ujęciu jednostkowym i w ujęciu skonsolidowanym), sporządzone wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok 2018:

za rok 2019 (zamieszczono w dniu 30.06.2020 r.):

Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych (sporządzone łącznie w ujęciu jednostkowym i w ujęciu skonsolidowanym, w odrębnym dokumencie poza sprawozdaniem z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok 2019):

za rok 2020 (zamieszczono w dniu 30.04.2021 r.):

Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych (sporządzone łącznie w ujęciu jednostkowym i w ujęciu skonsolidowanym, w odrębnym dokumencie poza sprawozdaniem z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok 2020):

za rok 2021 (zamieszczono w dniu 29.04.2022 r.):

Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych (sporządzone łącznie w ujęciu jednostkowym i w ujęciu skonsolidowanym, w odrębnym dokumencie poza sprawozdaniem z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok 2021):

za rok 2022 (zamieszczono w dniu 28.04.2023 r.):

Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych (sporządzone łącznie w ujęciu jednostkowym i w ujęciu skonsolidowanym, w odrębnym dokumencie poza sprawozdaniem z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok 2022):

za rok 2023 (zamieszczono w dniu 19.04.2024 r.):

Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych (sporządzone łącznie w ujęciu jednostkowym i w ujęciu skonsolidowanym, w odrębnym dokumencie poza sprawozdaniem z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok 2023):

Załączniki