Semi-annual financial reports

ENG: The documents posted on this website are foreign-language versions of the original financial Periodic Reports issued in the Polish version (published via the dedicated ESPI system provided by the Polish Financial Supervision Authority for public companies and companies listed on the Warsaw Stock Exchange) and only the original version of these financial Reports is binding. The documents posted on this website are unofficial versions and have been prepared for informational purposes and may only be used for internal purposes. In case of any discrepancies between the Polish and English versions, the Polish version will prevail.

 

PL: Dokumenty zamieszczone na niniejszej stronie internetowej stanowią obcojęzyczne wersje oryginału finansowych Raportów Okresowych wydanych w wersji polskiej (opublikowanych za pośrednictwem dedykowanego systemu ESPI udostępnionego przez Komisję Nadzoru Finansowego dla spółek publicznych i notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie) i wiążąca jest wyłącznie wersja oryginalna tych finansowych Raportów Okresowych. Dokumenty zamieszczone na niniejszej stronie internetowej stanowią wersje nieoficjalne i zostały przygotowane w celach informacyjnych i mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów wewnętrznych. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską i angielską, wersja polska będzie wiążąca.

 

Attachments:

PSr 2023 - The Extended Consolidated Report of Rainbow Tours Group for I half-year 2023

 

Attachments