Rainbow

Relacje inwestorskie

Tytuł raportu: Zawarcie umowy gwarancji ubezpieczeniowej dla Rainbow Tours S.A., jako organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych;
2018-08-24 - 12:25

Tytuł raportu: Zawarcie umowy gwarancji ubezpieczeniowej dla Rainbow Tours S.A., jako organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych;
Data: 24.08.2018 r.

Numer raportu: Raport bieżący nr 35/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka", "Zobowiązany") informuje niniejszym, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 24 sierpnia 2018 roku, Spółka zawarła z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu ("Gwarant") umowę gwarancji ubezpieczeniowej Nr GT 335/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 roku, wraz z dokumentami towarzyszącymi (umowa o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej, umowa ustanowienia kaucji, deklaracja wekslowa), zwaną dalej "Umową gwarancji Nr GT 335/2018", dotyczącą udzielenia przez Gwaranta gwarancji ubezpieczeniowej dla Rainbow Tours S.A., jako organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, której beneficjentem jest Marszałek Województwa Łódzkiego ("Beneficjent").

Przedmiotem umowy jest określenie zasad udzielenia przez Gwaranta dla Rainbow Tours S.A., jako organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, której beneficjentem jest Marszałek Województwa Łódzkiego ("Beneficjent"), nowej gwarancji ubezpieczeniowej ("Gwarancja"), zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2361 z późn. zm.), w z związku z obowiązkiem zapewnienia podróżnym na wypadek swojej niewypłacalności:

(a) zapłaty kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także w uzasadnionej wysokości koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku, gdy organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu,

(b) zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych lub osób, które działają w ich imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana,

(c) zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej lub za każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadającą części usługi, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, lub osób, które działają w ich imieniu.

Gwarancja zabezpieczać będzie spłatę roszczeń powstałych wskutek zaistnienia zdarzeń, o których mowa powyżej (lit. a, b i c), powstałych z umów o udział w imprezie turystycznej oraz umów o powiązane usługi turystyczne, zawartych przez Rainbow Tours SA z podróżnymi w okresie od dnia 17 września 2018 roku do dnia 16 września 2019 roku, chociażby ich wykonanie nie nastąpiło w tym okresie.

W przypadku realizacji Gwarancji przez Gwaranta na rzecz Beneficjenta, Zobowiązany zwróci Gwarantowi kwotę wypłaconą na podstawie tej Gwarancji w terminie do 7 dni od otrzymania od Gwaranta wezwania do zapłaty wraz kosztami poniesionymi przez Gwaranta z tytułu realizacji Gwarancji. W razie opóźnienia z zapłatą Zobowiązany zapłaci Gwarantowi dodatkowo odsetki ustawowe. Zobowiązany zwróci Gwarantowi kwotę wypłaconą na podstawie Gwarancji, bez względu na jakiekolwiek zarzuty dotyczące zasadności wypłaty dokonanej na podstawie dyspozycji Beneficjenta gwarancji co do podstawy żądania zapłaty zobowiązania Zobowiązanego objętego Gwarancją jakie mógłby podnieść lub podniósł. Gwarant uprawniony jest do zaliczania kwot otrzymanych od Zobowiązanego na podstawie niniejszej Umowy na spłatę wierzytelności przysługujących Gwarantowi wobec Zobowiązanego wynikającej z niniejszej Umowy, w następującej kolejności: (1) odsetki ustawowe, (2) koszty, (3) należność główna.

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Umowy gwarancji Nr GT 335/2018, jej wartość w dniu podpisania, a tym samym wartość Gwarancji udzielanej przez Gwaranta na rzecz Beneficjenta, zwana dalej "Sumą Gwarancji", wynosi 190.000.000 zł (sto dziewięćdziesiąt milionów złotych), co stanowi równowartość kwoty 45.562.456,54 euro (czterdzieści pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć euro i pięćdziesiąt cztery eurocenty), przeliczonej przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku wystawienia gwarancji, to jest w dniu 2 stycznia 2018 roku (1 euro = 4,1701 zł).

Dotychczasowa i obowiązująca do dnia 16 września 2018 roku umowa o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej, zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. (vide: raport bieżący ESPI Nr 35/2017 z dnia 16.08.2017 r.), przewidywała kwotę sumy gwarancji w wysokości 165.000.000,00 zł (równowartość 37.366.668,93 euro), a po uwzględnieniu zmian w zakresie podwyższenia sumy gwarancji (vide: raport bieżący ESPI Nr 30/2018 z dnia 04.07.2018 r.) przewiduje kwotę sumy gwarancji w wysokości 177.630.000 zł (równowartość 40.226.917,39 euro).

W związku z zawarciem raportowanej Umowy gwarancji Nr GT 335/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 roku, kwota Sumy Gwarancji dla okresu od dnia 17 września 2018 roku do 16 września 2019 roku (wynosząca 190.000.000 zł) oznacza podwyższenie Sumy Gwarancji na ten okres w relacji do sumy Gwarancji dla okresu kończącego się w dniu 16 września 2018 roku w następujących wysokościach:

(-) w relacji przed podwyższeniem sumy gwarancji dla okresu mijającego: z kwoty 165.000.000 zł (równowartość kwoty 37.366.668,93 euro) do kwoty 190.000.000 zł (równowartość kwoty 45.562.456,54 euro), tj. o kwotę 25.000.000,00 zł (równowartość 8.195.787,61 euro, przy uwzględnieniu różnych kursów euro), tj. o około 15,15%;

(-) w relacji po podwyższeniu sumy gwarancji dla okresu mijającego: z kwoty 177.630.000 zł (równowartość 40.226.917,39 euro) do kwoty 190.000.000 zł (równowartość kwoty 45.562.456,54 euro), tj. o kwotę 21.370.000,00 zł (równowartość 5.335.539,15 euro, przy uwzględnieniu różnych kursów euro), tj. o około 6,96%.

Z uwagi na powyższe, tj. w związku z zawarciem raportowanej Umowy gwarancji Nr GT 335/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 roku, a w tym w związku z podwyższeniem Sumy Gwarancji, zabezpieczenie roszczeń Gwaranta o zwrot zapłaconych z tytułu Gwarancji kwot na rzecz Beneficjenta stanowią następujące zabezpieczenia:

(a) Kaucja w wysokości 12.576.250,00 zł na okres obowiązywania gwarancji, przy czym z uwagi na zaliczenie na poczet kaucji, dotychczasowej kaucji w kwocie 9.867.750 zł oraz odsetek kaucyjnych w kwocie 174.377,41 zł, Spółka dokonuje dopłaty do kaucji w kwocie 2.534.122,59 zł,

(b) notarialnie ustanowiona hipoteka łączna na nieruchomościach Spółki w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 270 o wartości o wartości 10.278.000 zł w kwocie stanowiącej 120% wartości nieruchomości wykazanych w operatach z dnia 26.01.2016 r., z terminem obowiązywania do 16.10.2020 r., przy czym w przypadku wzrostu wartości majątku trwałego będącego zabezpieczeniem gwarancji T.U. Europa S.A. zwróci kaucję w wysokości stanowiącej 75% zwiększenia wartości nieruchomości wykazanych w nowych operatach po zweryfikowaniu tej wartości przez T.U. Europa S.A.,

(c) weksel własny in blanco z klauzulą "bez protestu", który może zostać wypełniony do kwoty 190.000.000 zł, stanowiącej równowartość podwyższonej Sumy Gwarancji.

Strony ustaliły, iż w przypadku wzrostu wartości majątku trwałego, o którym mowa lit b), TU Europa S.A. zwolni część kaucji będącej zabezpieczeniem Gwarancji w wysokości stanowiącej 75% zwiększenia wartości nieruchomości wykazanych w nowych operatach po zweryfikowaniu tej wartości przez TU Europa S.A. oraz pod warunkiem, że Rainbow Tours S.A. notarialnie ustanowi hipotekę łączną na pierwszym wolnym miejscu na tym majątku w kwocie 120% wartości nieruchomości wykazanych w nowych operatach.

Łączna wartość prowizji należnej Gwarantowi od Zobowiązanego za wystawienie Gwarancji i podwyższenie kwoty Gwarancji została ustalona w wysokości rynkowej, tj. w wysokości 1.455.000 zł.

Przedmiotowa Umowa gwarancji Nr GT 335/2018 ani umowy i dokumenty towarzyszące (umowa o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej, umowa ustanowienia kaucji) nie zawierają i nie przewidują zapisów o karach umownych.
Treść: Notoria Serwis