Rainbow

Relacje inwestorskie

Tytuł raportu: Zmiana daty publikacji raportu okresowego - "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu za półrocze 2018 roku
2018-07-04 - 15:12

Tytuł raportu: Zmiana daty publikacji raportu okresowego - „rozszerzonego” skonsolidowanego raportu za półrocze 2018 roku
Data: 04.07.2018 r.

Numer raportu: Raport bieżący nr 31/2018

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej jako "Spółka" lub "Emitent"), działając w oparciu o postanowienia § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757) i w nawiązaniu do treści raportu bieżącego Spółki Nr 1/2018 z dnia 03.01.2018 r. ("Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku oraz raportów bieżących o przychodach ze sprzedaży i o przedsprzedaży imprez turystycznych. Oświadczenie o przekazywaniu skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Spółki"), informuje niniejszym o zmianie daty przekazania do publicznej wiadomości niżej wskazanego raportu okresowego:

(-) "Rozszerzony" skonsolidowany raport za I półrocze 2018 r.

Data publikacji wskazanego "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku, która przewidziana była pierwotnie na dzień 31 sierpnia 2018 roku, zostaje zmieniona i określona na dzień 28 września 2018 roku (piątek).

Spółka zamieści w "rozszerzonym" skonsolidowanym raporcie okresowym za I półrocze 2018 roku półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki, na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami § 62 ust. 3 i ust. 5 w/w Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, a tym samym Spółka nie będzie przekazywała odrębnego jednostkowego raportu półrocznego za wskazany okres sprawozdawczy.

Daty publikacji pozostałych raportów okresowych oraz raportów bieżących o przychodach ze sprzedaży i o przedsprzedaży imprez turystycznych – pozostają bez zmian.
Treść: Notoria Serwis