Rainbow

Relacje inwestorskie

Tytuł raportu: Podwyższenie sumy gwarancji ubezpieczeniowej dla Rainbow Tours S.A., jako organizatora turystyki i pośrednika turystycznego; zawarcie aneksu do umowy gwarancji
2018-07-04 - 15:09

Tytuł raportu: Podwyższenie sumy gwarancji ubezpieczeniowej dla Rainbow Tours S.A., jako organizatora turystyki i pośrednika turystycznego; zawarcie aneksu do umowy gwarancji
Data: 04.07.2018 r.

Numer raportu: Raport bieżący nr 30/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka", "Zobowiązany") informuje niniejszym, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 4 lipca 2018 roku, Spółka zawarła z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu ("Gwarant") aneks do umowy gwarancji ubezpieczeniowej Nr GT 265/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku (zwanej dalej "Umową gwarancji Nr GT 265/2017", o której Spółka informowała w drodze raportu bieżącego Nr 35/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku, w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, której beneficjentem jest Marszałek Województwa Łódzkiego ("Beneficjent") i na mocy której określone zostały zasady udzielenia przez Gwaranta gwarancji ubezpieczeniowej ("Gwarancja"), w związku z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych, w zakresie:

a) zapłaty kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów powrotu klientów Zobowiązanego (Rainbow Tours SA) z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, w wypadku gdy Zobowiązany (Rainbow Tours SA) wbrew obowiązkowi nie zapewni tego powrotu,

b) zwrotu wpłat wniesionych przez klientów Zobowiązanego (Rainbow Tours SA) tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, w wypadku gdy z przyczyn dotyczących Zobowiązanego (Rainbow Tours SA) lub osób, które działają w jego imieniu, impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana,

c) zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Zobowiązanego (Rainbow Tours SA) lub osób, które działają w jego imieniu.

Na mocy aneksu do Umowy gwarancji Nr GT 265/2017, dokonano podwyższenia górnej granicy odpowiedzialności Gwaranta z tytułu Gwarancji ("Suma Gwarancji") z dotychczasowej kwoty w wysokości 165.000.000 zł (równowartość 37.366.668,93 euro) do kwoty 177.630.000 zł (równowartość 40.226.917,39 euro), tj. o kwotę 12.630.000 zł (równowartość 2 860 248,66 euro). Aktualnie obowiązująca (do dnia 16 września 2018 roku), z aneksowaną Sumą Gwarancji w wysokości 177.630.000 zł jest wyższa od Sumy Gwarancji przed jej podwyższeniem (165.000.000 zł) o około 7,65%.

Podwyższenie Sumy Gwarancji zostało dokonane m.in. w celu zagwarantowania wypełniania przez Spółkę wymogów i dyspozycji w zakresie minimalnej wysokości sumy gwarancyjnej, o czym mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Gwarancja w podwyższonej wysokości 177.630.000 zł (co stanowi równowartość kwoty 40.226.917,39 euro), zabezpiecza spłatę roszczeń powstałych wskutek zaistnienia zdarzeń powstałych z umów o świadczenie usług turystycznych zawartych przez Zobowiązanego (Rainbow Tours SA) w okresie od 17.09.2017 r. do 16.09.2018 r., które to zdarzenia zaszły w tym okresie, przy czym umowy o świadczenie usług turystycznych, zawarte w okresie od 17.09.2017 r. do dnia 17.06.2017 r. (dzień podwyższenia sumy gwarancji) objęte są gwarancją do kwoty 165.000.000 zł (co stanowi równowartość kwoty 37.366.668,93 euro).

Gwarancja obejmuje ochroną wszystkie umowy o organizowanie imprez turystycznych zawarte przez Zleceniodawcę z klientami, zarówno jako organizatora turystyki, jak i pośrednika turystycznego w rozumieniu przepisów art. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, w okresie obowiązywania Gwarancji, o którym mowa powyżej (od 17.09.2017 r. do 16.09.2018 r.,), chociażby ich wykonanie nie nastąpiło w tym okresie, jeżeli informacje o wystąpieniu zdarzenia objętego Gwarancją zostaną przekazane Gwarantowi w terminie do 1 roku po upływie okresu obowiązywania Gwarancji.

W związku z podwyższeniem Sumy Gwarancji, w odniesieniu do zabezpieczenia roszczeń Gwaranta o zwrot zapłaconych z tytułu Gwarancji kwot na rzecz Beneficjenta Gwarancji oraz w odniesieniu do wynagrodzenia (prowizji) należnej Gwarantowi od Spółki, z tytułu podwyższenia sumy Gwarancji:

(a) Zobowiązany zobowiązał się zapłacić Gwarantowi dodatkową prowizję w wysokości 29.400 zł, przelewem na rachunek Gwaranta w terminie do dnia 04.07.2018 r.;

(b) Zobowiązany (Rainbow Tours SA) oraz Gwarant zawarły aneks do Deklaracji wekslowej do weksla własnego in blanco z wystawienia Spółki, stanowiącego zabezpieczenie Gwarancji, doprecyzowujący i uszczegółowiający treść Deklaracji wekslowej w związku z podwyższeniem sumy Gwarancji z dotychczasowej kwoty w wysokości 165.000.000 zł do kwoty 177.630.000 zł.

Z uwagi na powyższe, tj. w związku z zawarciem raportowanej Umowy gwarancji Nr GT 265/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku, a w tym w związku z podwyższeniem Sumy Gwarancji, zabezpieczenie roszczeń Gwaranta o zwrot zapłaconych z tytułu Gwarancji kwot na rzecz Beneficjenta stanowią następujące zabezpieczenia:

(a) kaucja w wysokości 9.867.750 zł ustanowiona na rachunku bankowym Gwaranta,

(b) notarialnie ustanowiona hipoteka łączna na nieruchomościach Spółki w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 270 o wartości 10.278.000 zł,

(c) weksel własny in blanco z klauzulą "bez protestu", który może zostać wypełniony do kwoty 177.630.000 zł, stanowiącej równowartość podwyższonej Sumy Gwarancji.

Łączna wartość prowizji należnej Gwarantowi od Zobowiązanego za wystawienie Gwarancji i podwyższenie kwoty Gwarancji została ustalona w wysokości rynkowej, tj. w wysokości 1.258.800 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych).

Przedmiotowa Umowa gwarancji Nr GT 265/2017, ani umowy i dokumenty towarzyszącymi (umowa o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej, umowa ustanowienia kaucji) nie zawierają i nie przewidują zapisów o karach umownych.
Treść: Notoria Serwis