Rainbow

Relacje inwestorskie

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2018
2018-05-18 - 17:15

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2018
Data: 18.05.2018 r.

Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2018
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2017-01-01 do 2018-03-31
Dane skonsolidowane
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży 252 188220 75860 35551 470
Zysk (strata) na działalności operacyjnej4 6553 9871 114930
Zysk (strata) przed opodatkowaniem4 1543 388994790
Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego3 0752 673736623
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-61 018-59 116-14 603-13 783
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-7 695-2 436-1 842-568
Środki pieniężne netto z działalności finansowej50 70227 99312 1346 527
Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-18 011-33 559-4 311-7 824
Aktywa razem360 832275 75285 73965 347
Zobowiązanie długoterminowe54 76132 44313 0127 688
Zobowiązania krótkoterminowe194 224155 88146 15036 940
Kapitał własny1 4551 455346345
Kapitał podstawowy111 84787 42826 57620 719
Ilość akcji zwykłych w tys. szt. (co do dywidendy)14 55214 43214 55214 432
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą0,210,190,050,04
Wartość księgowa na jedną akcję7,696,061,831,44
Dane jednostkowe
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów250 326220 27859 91051 358
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 0344 3201 2051 007
Zysk (strata) brutto4 5393 7241 086868
Zysk (strata) netto3 5253 009844702
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-66 044-58 728-15 806-13 692
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 397-844-334-197
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej51 09427 99612 2286 527
Przepływy pieniężne netto, razem-16 347-31 576-3 912-7 362
Aktywa, razem 371 624286 89688 30367 988
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 246 311184 82458 52743 800
Zobowiązania długoterminowe 52 55130 26712 4877 173
Zobowiązania krótkoterminowe 193 760154 55746 04036 627
Kapitał własny 125 313102 07229 77624 189
Kapitał zakładowy 1 4551 455346345
Liczba akcji (w szt.) 14 50214 43214 50214 432
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,240,210,060,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,240,210,060,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,647,072,051,68
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,647,072,051,68
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)1,001,000,240,23
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.Treść: Notoria Serwis