Rainbow

Relacje inwestorskie

Tytuł raportu: Wpis w rejestrze przedsiębiorców KRS połączenia Emitenta (jako spółki przejmującej) ze spółką zależną "Rainbow Tours – Biuro Podróży" Sp. z o.o. (jako spółką przejmowaną)
2018-05-04 - 15:09

Tytuł raportu: Wpis w rejestrze przedsiębiorców KRS połączenia Emitenta (jako spółki przejmującej) ze spółką zależną „Rainbow Tours – Biuro Podróży” Sp. z o.o. (jako spółką przejmowaną)
Data: 04.05.2018 r.

Numer raportu: Raport bieżący nr 19/2018

Podstawa prawna

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej jako "Spółka" lub "Emitent") informuje niniejszym, w konsekwencji przekazanych uprzednio informacji o podjęciu decyzji o połączeniu Rainbow Tours S.A. ze spółką zależną "Rainbow Tours – Biuro Podróży" Sp. z o.o. oraz uzgodnieniu i zatwierdzeniu planu połączenia (raport bieżący ESPI Nr 4/2018 z dnia 15 lutego 2018 roku), a także pierwszego oraz drugiego zawiadomienia o zamiarze połączenia Rainbow Tours S.A. ze spółką zależną "Rainbow Tours – Biuro Podróży" Sp. z o.o. (raporty bieżące: Nr 5/2018 z dnia 15 lutego 2018 roku oraz Nr 8/2018 z dnia 2 marca 2018 roku), iż w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 4 maja 2018 roku powziął informację z systemu informatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości (na podstawie informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym) o wpisie w dniu 24 kwietnia 2018 roku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Emitenta (jako spółki przejmującej) ze spółką zależną "Rainbow Tours – Biuro Podróży" Sp. z o.o. (jako spółką przejmowaną).

Połączenie nastąpiło w trybie przewidzianym przez art. 492 § 1 pkt 1) KSH oraz art. 515 § 1 KSH w zw. z art.516 § 6 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej ("Rainbow Tours - Biuro Podróży" Sp. z o.o.) na spółkę przejmująca (Rainbow Tours S.A.) bez podwyższania kapitału zakładowego w spółce przejmującej, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A. z dnia 19.03.2018 r. (treść uchwał NWZ Spółki została przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI Nr 10/2018 z 19 oraz uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Rainbow Tours - Biuro Podróży" Sp. z o.o. z dnia 19.03.2018 r.
Treść: Notoria Serwis