Rainbow

Relacje inwestorskie

Tytuł raportu: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Rainbow Tours S.A. ze spółką zależną "Rainbow Tours – Biuro Podróży" Sp. z o.o. - KOREKTA NUMERU RAPORTU
2018-03-02 - 12:55

Tytuł raportu: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Rainbow Tours S.A. ze spółką zależną „Rainbow Tours – Biuro Podróży” Sp. z o.o. - KOREKTA NUMERU RAPORTU
Data: 02.03.2018 r.

Numer raportu: Raport bieżący nr 8/2018

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Rainbow Tours S.A. ze spółką zależną "Rainbow Tours – Biuro Podróży" Sp. z o.o. - KOREKTA NUMERU RAPORTU

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

W związku z publikacją przez Rainbow Tours Spółkę Akcyjną raportu bieżącego z dnia 02.03.2018 r. "Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Rainbow Tours S.A. ze spółką zależną "Rainbow Tours – Biuro Podróży" Sp. z o.o." koryguje się błędny numer opublikowanego raportu w niżej wskazanym zakresie:

Zamiast błędnego numeru raportu: "8/2017"

Właściwym numerem raportu jest: "8/2018"

Pozostała treść korygowanego raportu pozostaje bez zmian i jest następująca:

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, pod adresem: 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000178650, posiadającej numer statystyczny REGON: 473190014 i numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7251868136 (zwanej dalej: "Spółką" lub "Spółką Przejmującą"), działając na podstawie art. 504 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1577) (zwanej dalej "KSH"), niniejszym – po raz drugi – zawiadamia akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Rainbow Tours Spółki Akcyjnej, jako spółki przejmującej, z "Rainbow Tours – Biuro Podróży" Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, pod adresem: 90-105 Łódź, ul. Piotrkowska 70, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172785, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000 zł, opłaconym w całości, posiadającą numer statystyczny REGON: 473191829 i numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7251866574, jako spółką przejmowaną (zwaną dalej "Spółką Przejmowaną").

Połączenie następuje na zasadach określonych w uzgodnionym przez Zarząd Spółki Przejmującej z Zarządem Spółki Przejmowanej planie połączenia z dnia 15 lutego 2018 r. (zwanym dalej "Planem Połączenia"), ogłoszonym w dniu 15 lutego 2018 roku zgodnie z art. 500 § 2(1) KSH, tj. poprzez bezpłatne udostępnienie Planu Połączenia, nieprzerwanie co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia (termin ustalony zgodnie z postanowieniami art. 516 § 6 zdanie drugie KSH), na stronach internetowych łączących się spółek, pod adresami:

(-) przez Rainbow Tours Spółkę Akcyjną na stronie internetowej: http://ir.r.pl w zakładce "Dokumentacja połączenia"

(-) przez "Rainbow Tours – Biuro Podróży" Spółkę z o.o., na stronie internetowej: https://r.pl/rainbow-tours-bp

Plan Połączenia został udostępniony również w drodze raportu bieżącego Spółki Nr 4/2018 z dnia 15 lutego 2018 roku.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że w dniach od 15 lutego 2018 roku do dnia złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia (składanym do właściwego sądu rejestrowego po odbyciu Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym powzięta zostanie uchwała o połączeniu), nie krócej jednak niż do dnia 15 marca 2018 roku, akcjonariusze Spółki mogą w siedzibie Spółki w Łodzi, pod adresem: 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270, zapoznać się z dokumentami wskazanymi w art. 505 § 1 KSH (przy zastrzeżeniu wyłączeń wynikających z postanowień art. 516 § 5 w zw. z § 6 KSH, w zakresie odnoszącym się do niestosowania art. 505 § 1 pkt 4-5 KSH), tj.:

(1) Planem Połączenia z dnia 15 lutego 2018 roku;

(2) projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A. w sprawie połączenia spółki Rainbow Tours S.A., jako spółki przejmującej, ze spółką "Rainbow Tours – Biuro Podróży" Sp. z o.o., jako spółką przejmowaną, wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia spółek;

(3) projektem uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Rainbow Tours – Biuro Podróży" Sp. z o.o. w sprawie połączenia spółki "Rainbow Tours – Biuro Podróży" Sp. z o.o., jako spółki przejmowanej, ze spółką Rainbow Tours S.A., jako spółką przejmującą, wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia spółek;

(4) ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej ("Rainbow Tours – Biuro Podróży" Sp. z o.o.) na dzień 1 stycznia 2018 roku;

(5) świadczeniem Zarządu "Rainbow Tours – Biuro Podróży" Sp. z o.o. o zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej ("Rainbow Tours – Biuro Podróży" Sp. z o.o.) sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 stycznia 2018 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;

(6) sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządu z działalności łączących się spółek (tj. Rainbow Tours Spółki Akcyjnej oraz "Rainbow Tours – Biuro Podróży" Sp. z o.o.) za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta, jeśli opinia lub raport były sporządzane.

Z uwagi na fakt, iż ogłoszenie Planu Połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w trybie przewidzianym przez postanowienia art. 500 § 2 KSH nie jest konieczne, stosownie do postanowień art. 500 § 2(1) KSH, w treści pierwszego zawiadomienia o zamiarze połączenia Rainbow Tours S.A. ze spółką zależną "Rainbow Tours – Biuro Podróży" Sp. z o.o. Spółka nie zamieszcza informacji, o której mowa w art. 504 § 2 pkt 1 KSH.

Połączenie Spółki ze Spółką Przejmowaną nastąpi w sposób wskazany w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. w drodze przejęcia, czyli przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (fuzja in corporationem), bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 KSH, a to w związku z faktem, iż Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały Spółki Przejmowanej (połączenie w drodze przejęcia jednoosobowej spółki zależnej przez spółkę dominującą, tzw. upstream merger).

Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, posiadającym 100% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu wspólników Spółki Przejmowanej, a tym samym Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką zależną od Spółki Przejmującej, połączenie przeprowadzane jest w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 KSH.

Niniejsze zawiadomienie – którego pisemna treść stanowi również załącznik do niniejszego raportu bieżącego – jest drugim zawiadomieniem o zamiarze połączenia i dokonywane jest w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń Spółki, tj. w trybie art. 402(1) § 1 KSH, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. w drodze niniejszego raportu bieżącego.

Po raz pierwszy akcjonariusze zostali zawiadomieni o zamiarze połączenia w dniu 15 lutego 2018 roku, w trybie analogicznym, tj. poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (raport bieżący ESPI Nr 5/2018 z dnia 15 lutego 2018 roku).
Treść: Notoria Serwis