Rainbow

Relacje inwestorskie

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2017
2018-03-01 - 18:03

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  4/2017
Data: 01.03.2018 r.

Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  4/2017
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-314 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-314 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-314 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31
Dane skonsolidowane
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży 1 405 8781 201 044331 210274 480
Zysk (strata) na działalności operacyjnej49 42434 35611 6447 852
Zysk (strata) przed opodatkowaniem47 23033 50511 1277 657
Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego38 12226 9778 9816 165
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej20 112-4 2874 738-980
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-21 066-13 072-4 963-2 987
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-11 014-16 357-2 595-3 738
Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-11 968-33 716-2 820-7 705
Aktywa razem297 629255 15571 35857 675
Zobowiązanie długoterminowe3 2205 2167721 179
Zobowiązania krótkoterminowe185 097159 76644 37836 113
Kapitał własny1 4551 455349329
Kapitał podstawowy109 31290 17326 20820 383
Ilość akcji zwykłych w tys. szt. (co do dywidendy)14 49214 43214 47214 432
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą2,631,870,620,43
Wartość księgowa na jedną akcję7,556,251,811,41
Dane jednostkowe
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 398 3291 196 398329 432273 419
Zysk (strata) z działalności operacyjnej46 30431 00310 9097 085
Zysk (strata) brutto44 24029 07510 4226 645
Zysk (strata) netto35 70323 0738 4115 273
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej17 067-6 3714 021-1 456
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-17 363-13 983-4 091-3 196
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-10 756-16 077-2 534-3 674
Przepływy pieniężne netto, razem-11 052-36 431-2 604-8 326
Aktywa, razem 305 050263 94673 13859 662
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 184 861159 30344 32236 009
Zobowiązania długoterminowe 1 0292 620247592
Zobowiązania krótkoterminowe 183 832156 68344 07535 417
Kapitał własny 120 189104 64328 81623 653
Kapitał zakładowy 1 4551 455349329
Liczba akcji (w szt.) 14 49214 43214 49214 432
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)2,461,600,580,37
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)2,461,600,580,37
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,297,251,991,64
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,297,251,991,64
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)1,001,000,240,23
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.


Zalączniki

Treść: Notoria Serwis