Rainbow

Relacje inwestorskie

Tytuł raportu: Zawarcie przez Spółkę umowy dotyczącej świadczenia przez Travel Service Polska Sp. z o.o. na rzecz Rainbow Tours SA lotniczych usług charterowych
2017-12-11 - 14:05

Tytuł raportu: Zawarcie przez Spółkę umowy dotyczącej świadczenia przez Travel Service Polska Sp. z o.o. na rzecz Rainbow Tours SA lotniczych usług charterowych
Data: 11.12.2017 r.

Numer raportu: Raport bieżący nr 45/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej jako "Spółka" lub "Emitent") niniejszym informuje, w trybie art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR), iż w dniu 11.12.2017 r. Spółka zawarła z kontrahentem, tj. z Travel Service Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, umowę charteru (Aircraft Charter Framework Agreement wraz z załącznikami), zwaną dalej "Umową Charteru".

Przedmiotowa Umowa Charteru, zawarta na czas jej obowiązywania do dnia 15.05.2019 r., dotyczy zakupu przez Rainbow Tours SA miejsc w samolotach wraz z załogą i świadczenia przez Travel Service Polska Sp. z o.o. na rzecz Rainbow Tours SA lotniczych usług charterowych (transport lotniczy pasażerów i bagażu) w sezonie turystycznym "Lato 2018" oraz "Zima 2018/2019", niezbędnych do prowadzenia przez Emitenta podstawowej działalności z zakresu świadczenia usług turystycznych, obejmującej lotnicze usługi charterowe na przewidzianych treścią Umowy Charteru różnych kierunkach wakacyjnych destynacji. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy Charteru i świadczenia usług charterowych przypada w dniu 26.04.2018 r., zaś zakończenie świadczenia usług charterowych (ostatni lot czarterowy) przewidziano na dzień 22.04.2019 r.

Zgodnie z postanowieniami Umowy Charteru, w dniu jej podpisania wartość usług stwierdzonych Umową Charteru jest szacowana w kwocie w wysokości: 35.528.149 USD (trzydzieści pięć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści dziewięć dolarów amerykańskich), co stanowi ekwiwalent w złotych polskich w wysokości 126.597.453,30 PLN (sto dwadzieścia sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote 30/100), przeliczonych (w zakresie waluty obcej) według kursu średniego dolara amerykańskiego z dnia 11.12.2017 r. (3,5633), opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w tabeli nr 239/A/NBP/2017.

Rozliczenia z tytułu przedmiotowej Umowy Charteru będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów charterowych.

Emitent ma możliwość zmiany ilości realizowanych na podstawie Umowy Charteru rejsów w ślad za rosnącym lub malejącym popytem rynkowym, co może przełożyć się na zmianę wartości całkowitej Umowy Charteru. Umowa Charteru zawiera standardowe zapisy, co do możliwości jej rozwiązania przez Strony. Umowa Charteru nie przewiduje zapisów o karach umownych jednak zawiera opłaty za redukcję programu lotów w przypadku anulowania rejsów przez Rainbow Tours SA, których wysokość jest uzależniona między innymi od okresu wyprzedzenia, z jakim dany rejs został anulowany.
Treść: Notoria Serwis