Rainbow

Relacje inwestorskie

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2017
2017-11-15 - 17:15

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2017
Data: 15.11.2017 r.

Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2017
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
Dane skonsolidowane
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży 1 001 5171 182 748229 243277 862
Zysk (strata) na działalności operacyjnej37 33656 7558 54613 333
Zysk (strata) przed opodatkowaniem36 66355 0138 39212 924
Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego29 77444 3486 81510 419
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 90018 6586644 383
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 147-4 803-1 178-1 128
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-16 682-10 494-3 818-2 465
Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-18 9293 361-4 333790
Aktywa razem232 533290 61753 92767 443
Zobowiązanie długoterminowe4 9474 5641 1471 059
Zobowiązania krótkoterminowe136 425168 11131 63839 013
Kapitał własny1 4551 455337338
Kapitał podstawowy91 161117 94221 14127 370
Ilość akcji zwykłych14 43214 47214 43214 472
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą2,063,060,470,72
Wartość księgowa na jedną akcję6,328,151,461,89
Dane jednostkowe
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów999 2711 176 419228 729276 372
Zysk (strata) z działalności operacyjnej33 99352 8767 78112 422
Zysk (strata) brutto33 38251 2177 64112 032
Zysk (strata) netto26 99141 2756 1789 697
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 25319 0861 2024 484
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-8 196-3 107-1 876-730
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-16 501-10 494-3 777-2 465
Przepływy pieniężne netto, razem-19 4445 485-4 4511 289
Aktywa, razem 241 814298 79756 07969 341
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 135 192169 75031 35339 393
Zobowiązania długoterminowe 2 6502 418615561
Zobowiązania krótkoterminowe 132 542167 33230 73838 832
Kapitał własny 106 622129 04724 72729 948
Kapitał zakładowy 1 4551 455337338
Liczba akcji (w szt.) 14 43214 47214 43214 472
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)1,872,850,430,67
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,872,850,430,67
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,398,921,712,07
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,398,921,712,07
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)1,001,000,230,23
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.


Zalączniki

Treść: Notoria Serwis