Rainbow

Relacje inwestorskie

Tytuł raportu: Podjęcie decyzji o realizacji przez Spółkę, jako podmiot dominujący, podwyższenia kapitału własnego spółki zależnej White Olive A.E.


Tytuł raportu: Podjęcie decyzji o realizacji przez Spółkę, jako podmiot dominujący, podwyższenia kapitału własnego spółki zależnej White Olive A.E.
Data: 04.10.2017 r.

Numer raportu: Raport bieżący nr 41/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej jako "Spółka" lub "Emitent") niniejszym informuje – w trybie art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR") – iż na mocy postanowień uchwały Zarządu z dnia 04.10.2017 r., Zarząd Spółki, jako organ podmiotu dominującego i jedynego akcjonariusza spółki zależnej od Spółki, tj. spółki prawa greckiego pod firmą White Olive A.E. z siedzibą w Laganas (Zakynthos, Grecja), posiadającego 100% udziały w kapitale zakładowym i w głosach na walnym zgromadzeniu spółki White Olive A.E., postanowił o rozpoczęciu i realizacji procesu podwyższeniu kapitału własnego spółki White Olive A.E. o kwotę nie większą niż 3.300.000 EUR (trzy miliony trzysta tysięcy euro), w drodze podwyższenia kapitału zakładowego spółki White Olive A.E. i tym samym Zarząd Rainbow Tours S.A. wyraził zgodę i zadeklarował podwyższenie kapitału własnego spółki White Olive A.E. o kwotę 3.300.000 EUR (trzy miliony trzysta tysięcy euro).

Powyższe związane jest z realizacją podjętych w 2015 roku i kontynuowanych w latach następnych działań w zakresie rozwoju segmentu prowadzonej przez Spółkę działalności w zakresie usług turystycznych m.in. w hotelach stanowiących własność spółek z Grupy Kapitałowej Rainbow Tours (o czym Spółka informowała w związku z publikacją raportów bieżących ESPI Nr 11/2015 z dnia 15.05.2015 r., Nr 21/2015 z dnia 17.06.2015 r. oraz raportów okresowych), a także związane jest z faktem, iż Zarząd White Olive A.E. oraz Zarząd Spółki, jako spółki dominującej (będącej jedynym akcjonariuszem, posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym i w głosach na walnym zgromadzeniu spółki White Olive A.E.), planują inwestycję w postaci:

(a) zakupu nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 9.306,54 m2, położonej w Grecji na wyspie Zakynthos, wraz z naniesieniami w postaci infrastruktury hotelowej (budynki hotelowe, budynek restauracyjny wraz z recepcją i zapleczem kuchennym oraz basen) [zwanej dalej: "Nieruchomością"],

(b) przebudowy i rozbudowy obiektu hotelowego zlokalizowanego na przedmiotowej Nieruchomości.

Cena nabycia przedmiotowej Nieruchomości wynosi 3.250.000 EUR (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy euro) i może zostać powiększona o koszty związane z realizacją transakcji nabycia Nieruchomości. Sfinansowanie zakupu Nieruchomości ma zostać dokonane ze środków własnych White Olive A.E., a w tym celu planowane jest zwiększenie kapitałów własnych White Olive A.E., w drodze podwyższenia kapitału zakładowego White Olive A.E.

Podwyższenie kapitału własnego spółki White Olive A.E. zostanie sfinansowane i odbędzie się poprzez uruchomienie środków własnych Spółki w kwocie 3.300.000 EUR (trzy miliony trzysta tysięcy euro), będących w dyspozycji Rainbow Tours S.A. i przekazanych docelowo na podwyższenie kapitału własnego (kapitału zakładowego) spółki White Olive A.E., przy czym przedmiotowe podwyższenie kapitału własnego spółki White Olive A.E. zostanie dokonane na niżej wskazanych warunkach:

(-) kapitał własny spółki White Olive A.E. zostanie podwyższony o kwotę 3.300.000 EUR (trzy miliony trzysta tysięcy euro), w drodze podwyższenia kapitału zakładowego spółki White Olive A.E.,

(-) w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, spółka White Olive A.E. wyemituje 33.000 akcji o jednostkowej wartości nominalnej wynoszącej 50,00 EUR (pięćdziesiąt euro) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.650.000 EUR (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy euro),

(-) w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki White Olive A.E. akcje zostaną wyemitowane po jednostkowej cenie emisyjnej wynoszącej 100,00 EUR (sto euro) za jedną akcję, tj. łączna wartość emisji wyniesie 3.300.00 EUR (trzy miliony trzysta tysięcy euro).

Wszelkie dodatkowe koszty związane z realizacją przedmiotowego podwyższenia kapitału własnego i kapitału zakładowego spółki White Olive A.E., w tym ewentualne koszty wymaganych opłat publicznoprawnych, zostaną pokryte ze środków własnych spółki White Olive A.E.

W momencie zakupu przedmiotowej Nieruchomości, w skład infrastruktury hotelowej wchodzą: dwa budynki hotelowe posiadające 55 pokoi hotelowych, budynek restauracyjny, wraz z recepcją i zapleczem kuchennym oraz basen; Łączna zabudowana powierzchnia wynosi 1.835 m2, co stanowi współczynnik zabudowy 19,7%.

Planem Emitenta jest dokonanie przebudowy i rozbudowy obiektu hotelowego zlokalizowanego na przedmiotowej Nieruchomości, który będzie posiadał docelowo około 200 pokoi hotelowych, wraz z modernizacją infrastruktury w postaci nowych basenów oraz zaplecza restauracyjnego, skategoryzowanego w kategorii obiektu pięciogwiazdkowego, o łącznej powierzchni zabudowy 7.557 m2, co stanowi współczynnik zabudowy 81,2%.
Treść: Notoria Serwis