Rainbow

Relacje inwestorskie

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017
2017-08-31 - 18:44

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr  2017
Data: 31.08.2017 r.

Numer raportu: Skonsolidowany raport półroczny PSr  2017
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2017półrocze /2016półrocze / 2017półrocze /2016
Dane skonsolidowane
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży 546 935455 069128 769103 885
Zysk (strata) na działalności operacyjnej8 7085 8622 0501 338
Zysk (strata) przed opodatkowaniem7 3715 5431 7351 265
Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego5 9334 4381 3971 013
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-5 941-7 842-1 399-1 790
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 715-4 435-639-1 012
Środki pieniężne netto z działalności finansowej3 699-1 940871-443
Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-4 957-14 217-1 167-3 246
Aktywa razem364 929312 09886 34370 523
Zobowiązanie długoterminowe4 0215 1919511 173
Zobowiązania krótkoterminowe286 575236 53167 80453 447
Kapitał własny74 33370 37617 58715 902
Kapitał podstawowy1 4551 455344329
Ilość akcji zwykłych14 43214 43214 43214 432
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą0,410,310,100,07
Wartość księgowa na jedną akcję5,154,881,221,10
Dane jednostkowe
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów544 227458 133128 132104 585
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 7095 2091 8151 189
Zysk (strata) brutto6 3964 8761 5061 113
Zysk (strata) netto5 0763 9061 195892
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-7 693-5 921-1 811-1 352
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 214-7 256-286-1 656
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3 951-1 805930-412
Przepływy pieniężne netto, razem-4 956-14 982-1 167-3 420
Aktywa, razem 373 887320 62188 46372 449
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 285 770232 54667 61452 547
Zobowiązania długoterminowe 1 9792 833468640
Zobowiązania krótkoterminowe 283 791229 71367 14651 907
Kapitał własny 88 11788 07520 84919 902
Kapitał zakładowy 1 4551 455344329
Liczba akcji (w szt.) 14 55214 55214 55214 552
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,350,270,080,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,350,270,080,06
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,066,051,431,37
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,066,051,431,37
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)1,001,000,240,23
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.Treść: Notoria Serwis