Rainbow

Relacje inwestorskie

Tytuł raportu: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR


Tytuł raportu: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR
Data: 29.06.2017 r.

Numer raportu: Raport bieżący nr 32/2017

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

Podstawa prawna

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, zgodnie z dyspozycją art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR"), że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 29 czerwca 2017 roku, do Spółki wpłynęło powiadomienie, złożone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, o transakcji zawartej w odniesieniu do akcji Spółki (zbycie akcji Spółki) przez Elephant Capital Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jako osobę blisko związaną z Panem Remigiuszem Talarkiem – Wiceprezesem Zarządu Rainbow Tours SA, tj. z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (w rozumieniu Rozporządzenia MAR).

Treść otrzymanego przez Spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Treść: Notoria Serwis