Rainbow

Relacje inwestorskie

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2017
2017-05-17 - 17:41

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2017
Data: 17.05.2017 r.

Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  1/2017
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Dane skonsolidowane
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży 187 884220 75843 13351 470
Zysk (strata) na działalności operacyjnej3 1463 987722930
Zysk (strata) przed opodatkowaniem3 0823 388708790
Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego2 4862 673571623
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-40 349-59 116-9 263-13 783
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 487-2 436-341-568
Środki pieniężne netto z działalności finansowej927 99326 527
Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-41 827-33 559-9 602-7 824
Aktywa razem206 278275 75248 32765 347
Zobowiązanie długoterminowe2 92432 4436857 688
Zobowiązania krótkoterminowe129 832155 88130 41736 940
Kapitał własny73 52287 42817 22520 719
Kapitał podstawowy1 4551 455341345
Ilość akcji zwykłych14 55214 55214 55214 552
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą0,170,180,040,04
Wartość księgowa na jedną akcję5,056,011,181,42
Dane jednostkowe
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów187 686220 27843 08851 358
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 1534 3207241 007
Zysk (strata) brutto3 0793 724707868
Zysk (strata) netto2 4833 009570702
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-37 772-58 728-8 671-13 692
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-6 365-844-1 461-197
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-47827 996-1106 527
Przepływy pieniężne netto, razem-44 615-31 576-10 242-7 362
Aktywa, razem 222 928286 89652 22867 988
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 127 809184 82429 94343 800
Zobowiązania długoterminowe 57930 2671367 173
Zobowiązania krótkoterminowe 127 230154 55729 80736 627
Kapitał własny 95 119102 07222 28424 189
Kapitał zakładowy 1 4551 455341345
Liczba akcji (w szt.) 14 55214 55214 55214 552
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,170,210,040,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,170,210,040,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,547,011,531,66
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,547,011,531,66
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)1,000,000,230,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.


Zalączniki

Treść: Notoria Serwis