Rainbow

Relacje inwestorskie

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport roczny RS 2016
2017-04-28 - 22:44

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2016
Data: 28.04.2017 r.

Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2016
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2016201520162015
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży 1 201 0441 119 149274 480267 432
Zysk (strata) na działalności operacyjnej34 35639 0767 8529 338
Zysk (strata) przed opodatkowaniem33 50539 4537 6579 428
Zysk przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego26 97731 9106 1657 625
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-4 28713 352-9803 191
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-13 072-6 465-2 987-1 545
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-16 357-12 327-3 738-2 946
Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-33 716-5 440-7 705-1 300
Aktywa razem255 155219 03057 67551 397
Zobowiązanie długoterminowe5 2162 7161 179753
Zobowiązania krótkoterminowe159 766139 14736 11333 277
Kapitał własny90 17377 16720 38318 108
Kapitał podstawowy1 4551 455329341
Zysk (strata) netto26 97731 9106 1657 625
Ilość akcji zwykłych (co do dywidendy)14 55214 55214 55214 552
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą1,852,190,420,51
Wartość księgowa na jedną akcję6,205,301,401,24
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-04-28Grzegorz BaszczyńskiPrezes Zarządu
2017-04-28Remigiusz TalarekWiceprezes Zarządu
2017-04-28Tomasz CzaplaWiceprezes Zarządu
2017-04-28Piotr BurwiczCzłonek Zarządu



Treść: Notoria Serwis