Rainbow

Relacje inwestorskie

Tytuł raportu: Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii C3 i Akcji serii C4 Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie


Tytuł raportu: Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii C3 i Akcji serii C4 Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Data: 04.04.2017 r.

Numer raportu: Raport bieżący nr 11/2017

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej jako "Spółka" lub "Emitent"), działając na podstawie postanowień § 34 ust. 1 pkt 2) i pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. z 2014 roku, poz. 133 z późn. zm.) informuje, że w dniu 4 kwietnia 2017 roku powziął informację, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA ("GPW") uchwałą Nr 335/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku:

(1) stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczone są następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki RAINBOW TOURS S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja: 200.000 (dwieście tysięcy) akcji serii C3 oraz 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji serii C4;

(2) postanowił wprowadzić z dniem 6 kwietnia 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym w/w akcje serii C3 i akcje serii C4 spółki RAINBOW TOURS S.A. pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 6 kwietnia 2017 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLRNBWT00031".

Łączna ilość akcji spółki RIANBOW TOURS S.A. dopuszczona do obrotu giełdowego, po uwzględnieniu wyżej wymienionych 200.000 akcji serii C3 oraz 120.000 akcji serii C4, wynosić będzie 7.872.000 (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji.
Treść: Notoria Serwis