Rainbow

Relacje inwestorskie

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2016
2017-03-01 - 17:16

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  4/2016
Data: 01.03.2017 r.

Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  4/2016
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-314 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-314 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-314 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
Dane skonsolidowane
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży 1 202 6591 116 378274 850266 770
Zysk (strata) na działalności operacyjnej35 09238 5298 0209 207
Zysk (strata) przed opodatkowaniem34 21638 9067 8209 297
Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego27 79831 6476 3537 562
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-3 58013 352-8183 191
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-12 800-6 465-2 925-1 545
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-17 376-12 327-3 971-2 946
Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-33 756-5 440-7 714-1 300
Aktywa razem254 938223 24657 62652 387
Zobowiązanie długoterminowe4 7543 2111 075753
Zobowiązania krótkoterminowe158 133141 81235 74433 277
Kapitał własny92 05178 22320 80718 356
Kapitał podstawowy1 4551 455329341
Ilość akcji zwykłych14 55214 55214 55214 552
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą1,912,170,430,52
Wartość księgowa na jedną akcję6,335,381,431,26
Dane jednostkowe
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 198 0131 111 846273 789265 687
Zysk (strata) z działalności operacyjnej31 74036 1697 2548 643
Zysk (strata) brutto29 78736 6116 8078 749
Zysk (strata) netto23 90129 4645 4627 041
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-5 6748 696-1 2972 078
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-13 7012 053-3 131491
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-17 096-12 143-3 907-2 902
Przepływy pieniężne netto, razem-36 471-1 394-8 335-333
Aktywa, razem 264 050234 29159 68654 979
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 157 522137 95035 60632 371
Zobowiązania długoterminowe 2 47337555988
Zobowiązania krótkoterminowe 155 049137 57535 04732 283
Kapitał własny 106 52896 34124 08022 607
Kapitał zakładowy 1 4551 455329341
Liczba akcji (w szt.) 14 552 00014 552 00014 552 00014 552 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)1,642,020,370,49
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,642,020,370,49
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,326,621,651,55
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,326,621,651,55
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)1,000,800,230,19
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.


Zalączniki

Treść: Notoria Serwis