Rainbow

Relacje inwestorskie

Tytuł raportu: Zawarcie przez Spółkę umowy dotyczącej świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. na rzecz Rainbow Tours SA lotniczych usług charterowych


Tytuł raportu: Zawarcie przez Spółkę umowy dotyczącej świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. na rzecz Rainbow Tours SA lotniczych usług charterowych
Data: 03.01.2017 r.

Numer raportu: Raport bieżący nr 2/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej jako "Spółka" lub "Emitent") niniejszym informuje, w trybie art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR), iż w dniu 03.01.2017 r. Spółka zawarła z kontrahentem, tj. z Enter Air Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Umowę Charteru (Air Charter Transport Agreement), zwaną dalej "Umową Charteru".

Przedmiotowa Umowa Charteru dotyczy zakupu przez Rainbow Tours SA miejsc w samolotach wraz z załogą i świadczenia przez Enter Air Sp. z o.o. na rzecz Rainbow Tours SA lotniczych usług charterowych w sezonie turystycznym "Lato 2017" oraz "Zima 2017/2018", niezbędnych do prowadzenia przez Emitenta podstawowej działalności z zakresu świadczenia usług turystycznych, obejmującej lotnicze usługi charterowe na przewidzianych treścią Umowy Charteru różnych kierunkach wakacyjnych destynacji. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy Charteru i świadczenia usług charterowych przypada w dniu 24.04.2017 r., zaś jej zakończenie przewidziano na dzień 30.04.2018 r.

Zgodnie z postanowieniami Umowy Charteru, w dniu jej podpisania wartość usług stwierdzonych Umową Charteru jest szacowana w kwocie w wysokości: 32,8 mln USD (trzydzieści dwa miliony osiemset tysięcy dolarów amerykańskich), co stanowi ekwiwalent w złotych polskich w wysokości 138.648.880 PLN (słownie: sto trzydzieści osiem milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych), przeliczonych (w zakresie waluty obcej) według kursu średniego dolara amerykańskiego z dnia 03.01.2017 r. (4,2271), opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w tabeli nr 002/A/NBP/2017.

Rozliczenia z tytułu przedmiotowej Umowy Charteru będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów charterowych.

Emitent ma możliwość zmiany ilości realizowanych na podstawie Umowy Charteru rejsów w ślad za rosnącym lub malejącym popytem rynkowym, co może przełożyć się na zmianę wartości całkowitej Umowy Charteru. Umowa Charteru zawiera standardowe zapisy, co do możliwości jej rozwiązania przez Strony. Umowa Charteru nie przewiduje zapisów o karach umownych jednak zawiera opłaty za redukcję programu lotów w przypadku anulowania rejsów przez Rainbow Tours SA, których wysokość jest uzależniona między innymi od okresu wyprzedzenia, z jakim dany rejs został anulowany.
Treść: Notoria Serwis