Rainbow

Audytor Zewnętrzny

Reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych:

W dniu 3 czerwca 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę Nr 1/06/2015 w sprawie przyjęcia reguły dotyczącej rotacji kluczowego biegłego rewidenta oraz rotacji podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z którą:

  1. kluczowy biegły rewident dokonujący w Spółce czynności rewizji finansowej, a w tym w szczególności czynności rewizji finansowej w zakresie przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki i/lub Grupy Kapitałowej Spółki oraz w zakresie badania rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki - nie może wykonywać czynności rewizji finansowej w Spółce w okresie dłuższym niż 5 lat; Kluczowy biegły rewident może ponownie wykonywać czynności rewizji finansowej w Spółce po upływie co najmniej 2 lat;
  2. podmiot uprawniony da badania sprawozdań finansowych (w rozumieniu i w znaczeniu przypisanym ustawą o biegłych rewidentach) dokonujący w Spółce czynności rewizji finansowej, a w tym w szczególności czynności rewizji finansowej w zakresie przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki i/lub Grupy Kapitałowej Spółki oraz w zakresie badania rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki - nie może wykonywać czynności rewizji finansowej w Spółce w okresie dłuższym niż 5 lat, przy czym w przypadku czynności rewizji finansowej w zakresie przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki i/lub Grupy Kapitałowej Spółki oraz w przypadku czynności rewizji finansowej w zakresie badania rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nie może wykonywać w Spółce czynności rewizji finansowej w odniesieniu do sprawozdań finansowych (w tym śródrocznych sprawozdań finansowych) odnoszących się do sprawozdań finansowych objętych rewizją z okresów (dat bilansowych) przypadających w okresie dłuższym niż 5 lat obrotowych; Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych może ponownie wykonywać czynności rewizji finansowej w Spółce po upływie co najmniej 2 lat.

Zgodnie z postanowieniami art. 134 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 06.06.2017 r., poz. 1089; ustawa obowiązująca od dnia 21 czerwca 2017 roku):

1) Maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 akapit drugi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE (tj. pierwsze zlecenie otrzymane przez danego biegłego rewidenta lub firmę audytorską łącznie z wszelkimi odnowionymi zleceniami), przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 5 lat;

2) Kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego w tej samej jednostce zainteresowania publicznego przez okres dłuższy niż 5 lat. Kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie ustawowe w takiej jednostce po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego.

Zgodnie z postanowieniami art. 66 ust. 5 zdanie drugie ustawy z dnia 29 września 2994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1047 z późn. zm.), w przypadku badania ustawowego w rozumieniu art. 2 pkt 1) w/w ustawy o biegłych rewidentach, pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy.

Za rok 2017 i 2018 Rainbow Tours SA korzysta z usług n/w audytora zewnętrznego (firmy audytorskiej - podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych):

BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

02-676 Warszawa, ul. Postępu 12

(podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych – obecnie: listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, organ Polskiej Izby Biegłych Rewidentów – pod numerem ew. 3355).

BDO Spółka z o.o. została wybrana do dokonania przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours SA na podstawie postanowień uchwały Nr 1/06/2017 Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru firmy audytorskiej (biegłego rewidenta) do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za okresy lat obrotowych 2017 oraz 2018. Spółka nie korzystała z usług BDO Spółka z o.o. w latach poprzednich.

 

Za rok 2016 Rainbow Tours SA korzystała z usług n/w audytora zewnętrznego (podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych):

Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 19

(podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ew. 73).

 

Za lata: 2015, 2014, 2013, 2012 i 2011 Rainbow Tours SA korzystała z usług n/w audytora zewnętrznego (podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych):

DGA Audyt Spółka z o.o.

61-896 Poznań, ul. Towarowa 35

(podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ew. 380).

Za lata: 2010, 2009 i 2008 Rainbow Tours SA korzystała z usług n/w audytora zewnętrznego (podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych):

Kancelaria Biegłych Rewidentów Josef Welt Sp. z o.o.

90-130 Łódź, ul. Narutowicza 45/29

(podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ew. 2765).

 

Za rok 2007 Rainbow Tours SA korzystała z usług n/w audytora zewnętrznego (podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych):

Kancelaria Porad Finansowo – Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.

40-954 Katowice, ul. Powstańców 34

(podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ew. 1695).