Rainbow

Audytor Zewnętrzny

Reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych:

W dniu 3 czerwca 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę Nr 1/06/2015 w sprawie przyjęcia reguły dotyczącej rotacji kluczowego biegłego rewidenta oraz rotacji podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z którą:

  1. kluczowy biegły rewident dokonujący w Spółce czynności rewizji finansowej, a w tym w szczególności czynności rewizji finansowej w zakresie przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki i/lub Grupy Kapitałowej Spółki oraz w zakresie badania rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki - nie może wykonywać czynności rewizji finansowej w Spółce w okresie dłuższym niż 5 lat; Kluczowy biegły rewident może ponownie wykonywać czynności rewizji finansowej w Spółce po upływie co najmniej 2lat;
  2. podmiot uprawniony da badania sprawozdań finansowych (w rozumieniu i w znaczeniu przypisanym ustawą o biegłych rewidentach) dokonujący w Spółce czynności rewizji finansowej, a w tym w szczególności czynności rewizji finansowej w zakresie przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki i/lub Grupy Kapitałowej Spółki oraz w zakresie badania rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki - nie może wykonywać czynności rewizji finansowej w Spółce w okresie dłuższym niż 5 lat, przy czym w przypadku czynności rewizji finansowej w zakresie przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki i/lub Grupy Kapitałowej Spółki oraz w przypadku czynności rewizji finansowej w zakresie badania rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nie może wykonywać w Spółce czynności rewizji finansowej w odniesieniu do sprawozdań finansowych (w tym śródrocznych sprawozdań finansowych) odnoszących się do sprawozdań finansowych objętych rewizją z okresów (dat bilansowych) przypadających w okresie dłuższym niż 5 lat obrotowych; Podmiot uprawniony da badania sprawozdań finansowych może ponownie wykonywać czynności rewizji finansowej w Spółce po upływie co najmniej 2 lat.

 

Za rok 2016 Rainbow Tours SA korzysta z usług n/w audytora zewnętrznego (podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych):

 

Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 19

(podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ew. 73).

Spółka nie korzystała z usług Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w latach poprzednich.

 

Za lata: 2015, 2014, 2013, 2012 i 2011 Rainbow Tours SA korzystała z usług n/w audytora zewnętrznego (podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych):

 

DGA Audyt Spółka z o.o.

61-896 Poznań, ul. Towarowa 35

(podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ew. 380).

 

Za lata: 2010, 2009 i 2008 Rainbow Tours SA korzystała z usług n/w audytora zewnętrznego (podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych):

 

Kancelaria Biegłych Rewidentów Josef Welt Sp. z o.o.

90-130 Łódź, ul. Narutowicza 45/29

(podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ew. 2765).

 

Za rok 2007 Rainbow Tours SA korzystała z usług n/w audytora zewnętrznego (podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych):

 

Kancelaria Porad Finansowo – Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.

40-954 Katowice, ul. Powstańców 34

(podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ew. 1695).