Rainbow

Regulamin Rady Nadzorczej

 

1). Treść aktualnie obowiązującego Regulaminu Rady Nadzorczej (regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 27 kwietnia 2007 roku i zatwierdzony mocą uchwały nr 13/05/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2007 roku), obowiązujący od dnia 14 maja 2007 roku:

Aktualny regulamin w załączniku poniżej

2). Mocą postanowień uchwały Nr 03/12/2016 Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”, Rada Nadzorcza uchwaliła nowy Regulamin Rady Nadzorczej:

Nowy regulamin w załączniku poniżej

Zgodnie z postanowieniami § 23 ust. 11 oraz § 27 ust. 2 lit. t) Statutu Spółki nowy „Regulamin Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki i wejdzie w życie z dniem wejścia w życie uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu lub w dniu określonym w treści tej uchwały.

Zalączniki: