Rainbow

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej RAINBOW TOURS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
(uchwalony przez Radę Nadzorczą na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 27 kwietnia 2007 roku i zatwierdzony Uchwałą nr 13/05/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2007 roku)


Rada Nadzorcza RAINBOW TOURS SA, zwana dalej „Radą” lub „Radą Nadzorczą”, działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statut Spółki, Uchwały Walnego Zgromadzenia i niniejszy Regulamin.

§ 1 [Skład i sposób powoływania Rady Nadzorczej]

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Spółki.

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa takŜe wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady.

5. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza powołuje inna osobę.

6. Powołanie członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.

7. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady.

8. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

9. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny (niekaralność) oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.

10. W celu ułatwienia nowo wybranym członkom Rady Nadzorczej wykonywanie ich obowiązków będą
otrzymywali oni m.in. pakiet zawierający wszelkie wewnętrzne regulacje związane z działalnością Spółki oraz inne materiały i dokumenty informacyjne.

11. Co najmniej połowa członków Rady – winna spełniać kryteria niezależnego członka Rady. Za niezależnego członka Rady uważa się osobę, która w dniu wyboru do Rady Nadzorczej spełnia łącznie następujące warunki:
 1. posiada mniej niż 5% (pięć procent) akcji Spółki,
 2. nie jest osobą bliską dla żadnego z akcjonariuszy Spółki posiadających 5% (pięć procent) lub więcej akcji Spółki (dotyczy to akcjonariuszy będących osobami fizycznymi),
 3. nie jest członkiem organów jednostki zaleŜnej od Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o
 4. rachunkowości,
 5. nie jest osobą bliską dla członka organu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku Szefa Zespołu lub wyższym,
 6. nie pobiera w Spółce wynagrodzenia z żadnego tytułu, poza wynagrodzeniem z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki,
 7. nie jest pracownikiem lub członkiem organu akcjonariusza Spółki, posiadającego 5% (pięć procent) lub więcej akcji Spółki.
12. Za osobę bliską, dla potrzeb postanowień ust. 16 lit. d) - uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii i stopniu, synową oraz zięcia.

§ 2 [Prawa i obowiązki członków Rady]

1. Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.

2. Członkowie Rady zobowiązani są do aktywnego udziału w jej pracach, w szczególności do rzetelnego zapoznawania się z przedłożonymi projektami uchwał oraz innymi dokumentami, a także do udziału w posiedzeniach.

3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

4. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

5. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani niezwłocznie przekazywać Prezesowi Zarządu na piśmie informacje o zaistnieniu lub istotnych zmianach dotyczących osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym. Zarząd będzie przekazywał otrzymane od członka Rady Nadzorczej informacje do publicznej wiadomości za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywani Informacji w terminach wynikających z obowiązujących przepisów.

6. Członek Rady Nadzorczej powinien umożliwić Zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.

7. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

8. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

9. Członkowie Rady Nadzorczej zobligowani są do nie ujawniania informacji na temat Spółki, otrzymanych w związku z pełnioną funkcją w Radzie i w tym celu każdy z członków powinien złożyć pisemne „Oświadczenie o zachowaniu poufności”. PowyŜszego zobowiązania nie będzie naruszać ujawnienie informacji: (i) dostępnych publicznie, (ii) uzyskanych niezaleŜnie z innych źródeł, (iii) co do których uzyskano pisemną zgodę Spółki na ich ujawnienie, (iv) których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa.

10. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są zapoznać się z treścią „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005”, przyjętych uchwałą nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 15 grudnia 2004 roku oraz uchwałą nr 445/2004 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych, będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do  Regulamin Rady Nadzorczej RAINBOW TOURS SA obrotu giełdowego na rynku urzędowym oraz stosować je w zakresie, który wynika z oświadczenia złożonego przez Spółkę i przekazanego Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

§ 3 [Kompetencje Rady Nadzorczej]

1. Rada Nadzorcza Spółki, sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Rada wykonując swoje funkcje ma prawo przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.

3. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej – poza wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych i innych postanowieniach Statutu – należy:
 1. ocena sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki, ocena sprawozdania finansowego Spółki orazwniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniucorocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny (odpis sprawozdania Rady powinien być udostępniany wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nią zapoznać przed określonym Walnym Zgromadzeniem);
 2. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu, w tym ustalanie zasad ich wynagradzania;
 3. wybór biegłego rewidenta;
 4. badanie i opiniowanie przedstawionych przez Zarząd planów działalności Spółki i jej przedsiębiorstwa;
 5. opiniowanie wszystkich dokumentów i wniosków Zarządu przedkładanych pod obrady Walnego Zgromadzenia;
 6. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
 7. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
 8. akceptowanie warunków każdego wprowadzanego w Spółce programu motywacyjnego zwyczajną większością głosów wszystkich członków Rady;
 9. zawiązanie przez Spółkę innej Spółki;
 10. zatwierdzanie wyboru firm ubezpieczających ryzyko działalności gospodarczej oraz warunki ubezpieczenia.
§ 4 [Kierowanie pracami Rady Nadzorczej]

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, a w miarę potrzeby także jednego lub dwóch Zastępców i Sekretarza Rady. Wyborów dokonuje się zwykłą większością głosów oddanych.

2. Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego na posiedzeniu lub niemożności wykonywania przez
Przewodniczącego swych obowiązków, pracami Rady kieruje Wiceprzewodniczący. Wiceprzewodniczącemu przysługują wówczas wszelkie kompetencje przewidziane w tym Regulaminie dla Przewodniczącego.

§ 5 [Zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej]

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ raz na trzy miesiące.

2. Przewodniczący ustala termin i porządek posiedzenia, zapewnia jego właściwą organizację i kieruje przebiegiem posiedzenia.
3. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady na wniosek któregokolwiek z członków Rady w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania takiego wniosku. Wniosek o zwołanie posiedzenia powinien zawierać Regulamin Rady Nadzorczej RAINBOW TOURS SA proponowany porządek posiedzenia. W przypadku nie zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego w powyższym terminie, wnioskodawca może osobiście zwołać posiedzenie ustalając termin i porządek obrad.

4. W sprawach nagłych posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć niezwłocznie, o ile wszyscy członkowie Rady wyrażą na nie zgodę.

5. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki.

6. Zaproszenie wraz z materiałami na posiedzenie powinno być wysłane do członków Rady lub doręczone im osobiście co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia. Zaproszenie na posiedzenie powinno określać datę i godzinę posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.

7. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.

§ 6 [Posiedzenia Rady Nadzorczej]

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne, jeśeli zaproszono wszystkich członków Rady. Dowody
powiadomienia załącza się do protokołu posiedzenia.

2. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku obrad oraz obecność co najmniej połowy członków Rady, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

3. Członkowie Rady mogą uczestniczyć w pracach jedynie osobiście.

4. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady z głosem doradczym, o ile Rada Nadzorcza nie zdecyduje inaczej.

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków Zarządu.

6. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół. Protokół sporządza Sekretarz Rady, o ile został wybrany lub członek Rady wskazany przez Przewodniczącego bądź osoba będąca pracownikiem Spółki.

7. Protokół wskazuje termin odbycia posiedzenia, osoby obecne na posiedzeniu, porządek obrad, streszczenie wypowiedzi osób biorących udział w posiedzeniu, treść podjętych uchwał oraz sposób i wynik głosowania.

8. Protokół podpisują wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu. Jeżeli którykolwiek z członków Rady zgłasza zastrzeżenia co do jego treści, zastrzeżenia te zostaną uwzględnione w treści protokołu, o ile Rada podejmie uchwałę o ich przyjęciu. Jeżeli uchwała o przyjęciu zastrzeżeń nie zostanie przyjęta, osoba wnosząca zastrzeżenia może złożyć je na piśmie, które będzie załącznikiem do protokołu.

9. Protokoły są przechowywane w siedzibie Spółki.

§ 7 [Podejmowanie uchwał]

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał.

2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte jedynie w przedmiocie objętym porządkiem obrad.
Postanowienia tego nie stosuje się, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i Ŝaden z nich nie sprzeciwi się powzięciu uchwały w sprawie nie objętej przedmiotem obrad.

3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.

4. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień określonych w ust. 8 niniejszego paragrafu nie stosuje się.

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

6. Bez zgody większości niezaleŜnych członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 1 ust. 11 niniejszego Regulaminu, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:
 1. świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu;
 2. wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotempowiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;
 3. wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.
7. Rada Nadzorcza moŜe podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonu, telefaksu lub Internetu, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady. Przewodniczący Rady Nadzorczej składa w Spółce pisemne oświadczenie o podjęciu lub niepodjęciu uchwały w ciągu 4 (czterech) dni od daty wyznaczonej jako termin głosowania. W przypadku podjęcia uchwały w w/w trybie datą jej podjęcia jest dzień oznaczony jako termin głosowania.

8. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu postanowień § 6 ust. 6-9 niniejszego Regulaminu. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają formy pisemnej.

§ 8 [Postanowienia końcowe]

1. Wynagrodzenie dla członków Rady oraz zasady jego wypłacania określa Walne Zgromadzenie. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej jest dostosowana do wyników finansowych Spółki i nie stanowi znaczącej pozycji w kosztach funkcjonowania Spółki. Łączna oraz indywidualna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków Rady Nadzorczej jest ujawniana w raporcie rocznym.

2. Akta Rady Nadzorczej są przechowywane w taki sposób, aby osoby postronne nie miały do nich dostępu.

3. Osoby trzecie mogą przeglądać akta Rady Nadzorczej za zgodą i w obecności Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcy, chyba Ŝe Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

4. Postanowienia ust. 3 nie ograniczają uprawnień kontrolnych władz lub organów państwowych do tego powołanych lub zajmujących się ściganiem przestępców.

5. Koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej ponosi Spółka.

6. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.

7. Obsługę administracyjną Rady Nadzorczej zapewnia Spółka.

8. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki.