Rainbow

Rada Nadzorcza

PAWEŁ WALCZAK – PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Członek Rady Nadzorczej Rainbow Tours SA powołany w dniu 21.06.2016 r. w skład Rady Nadzorczej Rainbow Tours SA kolejnej (piątej), trzyletniej, wspólnej kadencji (uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21.06.2016 r.).

Posiadane wyksztalcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

WYKSZTAŁCENIE:

[2000-2001] Szkoła Główna Administracji i Zarządzania w Warszawie, Wydział Finansów i Bankowości, studia podyplomowe Analityków Finansowych (rok ukończenia: czerwiec 2001 r.)

[1990-1995] Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, studia wyższe magisterskie, kierunek Prawo (rok ukończenia: czerwiec 1995 r.), tytuł naukowy: mgr prawa

Kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu formalno-prawnych aspektów rynku kapitałowego, prawa spółek, emisji instrumentów finansowych (akcji, obligacji, itp.), organizacji i funkcjonowania spółek publicznych (na GPW i w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect) oraz firm inwestycyjnych (domów maklerskich), a także z zakresu obowiązków informacyjnych spółek publicznych i członków organów spółek publicznych. Uczestnik szeregu szkoleń i konferencji organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Komisję Nadzoru Finansowego, Izbę Domów Maklerskich.

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ:

[12/2013 – 10/2016] HFT Brokers Dom Maklerski SA w Warszawie (dawniej: Dom Maklerski Prospectus SA w Łodzi, Dom Maklerski DFP SA w Łodzi), zajmowane stanowisko / pełniona funkcja: Członek Zarządu, Dyrektor Biura Zarządu; [02/2007 – 11/2013] HFT Brokers Dom Maklerski SA w Warszawie (dawniej: Dom Maklerski Prospectus SA w Łodzi, Dom Maklerski DFP SA w Łodzi) – zajmowane stanowisko / pełniona funkcja: Członek Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

[05/2011 – 05/2013] Łódzki Klub Sportowy SA w Łodzi – zajmowane stanowisko / pełniona funkcja: Członek Rady Nadzorczej

[03/2011 i obecnie] Rainbow Tours SA w Łodzi – zajmowane stanowisko / pełniona funkcja: Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej (obecnie)

[03/2010 – 03/2011] Tonsil Acoustic Company SA w Piotrkowie Trybunalskim – zajmowane stanowisko / pełniona funkcja: Członek Rady Nadzorczej

[01/2010 i obecnie] Centrum Diagnostyki Obrazowej Fantom SA w Łodzi – zajmowane stanowisko / pełniona funkcja: Przewodniczący Rady Nadzorczej;

[01/2010 – 06/2010] M Development SA w Łodzi (obecnie: M Food SA w Łodzi) – zajmowane stanowisko / pełniona funkcja: Przewodniczący Rady Nadzorczej

[06/2009 – 06/2012 oraz 12/2012 – 02.07/2013 oraz 07/2013 – 10/2013] Taxus Fund SA w Łodzi – zajmowane stanowisko / pełniona funkcja: Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej

[10/2007 – 11/2013] DFP Doradztwo Finansowe SA w Łodzi – zajmowane stanowisko/ pełniona funkcja: Członek Zarządu, od 02.07.2013 do 30.11.2013 – Prezes Zarządu;

[02/2006 -10/2007] DFP Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. w Łodzi – zajmowane stanowiska/pełnione funkcje: Specjalista ds. Rynku Kapitałowego, Konsultant ds. Prawnych, Prokurent, Członek Zarządu;

[07/2005-02/2006] DFP Doradztwo Finansowe Piotr Jędrzejczak w Łodzi – zajmowane stanowiska/pełnione funkcje: Specjalista ds. Rynku Kapitałowego, Konsultant ds. Prawnych;

[09/2002-06/2005] TIP-HOLZ POLSKA Sp. z o.o. w Łodzi - zajmowane stanowisko/pełniona funkcja: Prezes Zarządu;

[10/1996-10/2002] Dom Maklerski BOŚ SA w Warszawie, Wydział Rynku Pierwotnego w Łodzi – zajmowane stanowisko/pełniona funkcja: Specjalista ds. Rynku Pierwotnego;

[10/1995–09/1996] Powszechny Bank Gospodarczy SA w Łodzi, Dom Maklerski – zajmowane stanowiska/pełnione funkcje: referent, inspektor w Zespole Rynku Pierwotnego.

Informacje o innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Rainbow Tours SA, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy wskazany członek Rady Nadzorczej uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu

Działalność wykonywana przez Pana Pawła Walczaka poza przedsiębiorstwem emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej przez Rainbow Tours SA. Pan Paweł Walczak nie jest wspólnikiem jakiejkolwiek konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Informacje o wpisie wskazanego członka Rady Nadzorczej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pan Paweł Walczak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

Informacja dotycząca statusu niezależności wskazanego członka Rady Nadzorczej w rozumieniu pkt II.Z.4 obowiązującego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, a także postanowień § 24 Statutu Spółki

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem z dnia 14.07.2017 r. Pan Paweł Walczak posiada w Radzie Nadzorczej status „członka zależnego” z uwagi na niespełnianie kryteriów niezależności członka Rady Nadzorczej przewidzianych przez pkt II.Z.4 obowiązującego na GPW dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, a także przez postanowienia § 24 Statutu Spółki.

Informacja dotycząca statusu niezależności wskazanego członka Rady Nadzorczej, jako członka Komitetu Audytu, w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1089)

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem z dnia 14.07.2017 r. Pan Paweł Walczak posiada w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej status „członka zależnego” z uwagi na niespełnianie kryteriów niezależności członka Komitetu Audytu przewidzianych przez art. 129 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1089).

 

PAWEŁ NIEWIADOMSKI – WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Członek Rady Nadzorczej Rainbow Tours SA powołany w dniu 21.06.2016 r. w skład Rady Nadzorczej Rainbow Tours SA kolejnej (piątej), trzyletniej, wspólnej kadencji (uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21.06.2016 r.).

Posiadane wyksztalcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Pan Paweł Niewiadomski ukończył Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową, uzyskując tytuł magistra turystyki. Studiował Ekonomikę i Organizację Handlu Zagranicznego oraz Cybernetykę Ekonomiczną i Informatykę na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Ekonomiczno–Socjologicznym. Stypendysta programu TEMPUS na University of Reading.

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

[2016 – obecnie] ECTAA (Europejska Organizacja Narodowych Związków Biur Podróży) – Wiceprezes

[2012 – obecnie] Polska Izba Turystyki – Prezes

[2010 – 2012] ECTAA (Europejska Organizacja Narodowych Związków Biur Podróży) – Wiceprezes

[2004 – 2006] ECTAA (Europejska Organizacja Narodowych Związków Biur Podróży) – Wiceprezes

[2002 – 2012] Polska Izba Turystyki – Wiceprezes

[1992 – obecnie] Biuro Podróży Holiday Tours – właściciel

Pan Paweł Niewiadomski posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie funkcjonowania światowego rynku turystycznego. Specjalizuje się w prawie turystycznym, w tym prawie konsumenckim z zakresu turystyki (np. klauzule niedozwolone), a także w podatkach w turystyce.

Informacje o innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Rainbow Tours SA, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy wskazany członek Rady Nadzorczej uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu

W zakresie działalności prowadzonej poza przedsiębiorstwem emitenta, Pan Paweł Niewiadomski jest właścicielem Biura Podróży Holiday Tours w Łodzi, tj. podmiotu działającego w branży tożsamej z branżą, w której działa Rainbow Tours SA. W ocenie Spółki, w związku z zakresem i skalą prowadzonej przez Pana Pawła Niewiadomskiego działalności realizowanej przez Biuro Podróży Holiday Tours w Łodzi, Spółka nie uznaje tej działalności za działalność konkurencyjną do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta.

Poza w/w, a także pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej Rainbow Tours SA, Pan Paweł Niewiadomski nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności wykonywanej przez emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczą również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Informacje o wpisie wskazanego członka Rady Nadzorczej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pan Paweł Niewiadomski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Informacja dotycząca statusu niezależności wskazanego członka Rady Nadzorczej w rozumieniu pkt II.Z.4 obowiązującego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, a także postanowień § 24 Statutu Spółki

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem z dnia 09.10.2017 r. Pan Paweł Niewiadomski posiada w Radzie Nadzorczej status „członka niezależnego” w związku ze spełnianiem kryteriów niezależności członka Rady Nadzorczej przewidzianych przez pkt II.Z.4 obowiązującego na GPW dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, a także przez postanowienia § 24 Statutu Spółki.

Informacja dotycząca statusu niezależności wskazanego członka Rady Nadzorczej, jako członka Komitetu Audytu, w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1089)

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem z dnia 09.10.2017 r. Pan Paweł Niewiadomski posiada w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej status „członka niezależnego” z uwagi na spełnianie kryteriów niezależności członka Komitetu Audytu przewidzianych przez art. 129 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1089).

 

GRZEGORZ KUBICA – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Członek Rady Nadzorczej Rainbow Tours SA powołany w dniu 21.06.2016 r. w skład Rady Nadzorczej Rainbow Tours SA kolejnej (piątej), trzyletniej, wspólnej kadencji (uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21.06.2016 r.).

Posiadane wyksztalcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Pan Grzegorz Kubica jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydział Zarządzania i Marketingu; legitymuje się dyplomem magistra ekonomii o specjalności organizacja i zarządzanie przedsiębiorstw; z organizacją, zarządzaniem przedsiębiorstwami oraz projektami strategicznymi związany od 1996 roku, początkowo w TESCO POLSKA Sp. z o.o. do 2002 roku, następnie w MEBLO-EXPO Sp. jawna (obecnie Beskidzkie Fabryki Mebli Sp. z o.o.), od 2005 roku do 2007 roku związany z PKN ORLEN S.A., gdzie jako kierownik projektu odpowiadał za przygotowanie, koordynację i realizację projektów strategicznych w sieci detalicznej; od 2007 do 2008 roku Prezes Zarządu BBI ZENERIS NFI S.A. (wcześniej FOKSAL NFI S.A.) odpowiedzialny za przygotowanie i realizację strategii rozwoju funduszu; od 2008 do 2010 roku Wiceprezes Zarządu EGZO GROUP Sp. z o.o.  agencji PR/IR, odpowiedzialny za segment działalności spółki w zakresie obsługi relacji inwestorskich klientów spółki (min. MIRBUD S.A., PAGED S.A., BIOTON S.A., HARDEX S.A., BBI DEVELOPMENT NFI S.A., BBI CAPITAL NFI S.A., ELZAB S.A., EFH S.A.); od 2010 partner w Rubicon Partners S.A. świadczącej usługi bankowości inwestycyjnej dla klientów krajowych i międzynarodowych, prowadzącej transakcje z obszaru fuzji i przejęć, organizującej finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, zarówno na rynku prywatnym, jak i publicznym.

Od 2010 roku i obecnie: członek Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. w Łodzi.

Od 2014 roku i obecnie: członek Rady Nadzorczej MDI Energia S.A. w Warszawie.

W latach wcześniejszych członek Rad Nadzorczych spółek: Graal S.A., Magna Polonia NFI S.A., Rubicon Partners Corporate Finanse S.A., Instal Lublin S.A., Concept Liberty Group S.A. Budus S.A.,  Kopahause S.A. oraz Paged S.A.

Informacje o innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Rainbow Tours SA, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy wskazany członek Rady Nadzorczej uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu

Działalność wykonywana przez Pana Grzegorza Kubicę poza przedsiębiorstwem emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej przez Rainbow Tours SA. Pan Grzegorz Kubica nie jest wspólnikiem jakiejkolwiek konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Informacje o wpisie wskazanego członka Rady Nadzorczej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pan Grzegorz Kubica nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

Informacja dotycząca statusu niezależności wskazanego członka Rady Nadzorczej w rozumieniu pkt II.Z.4 obowiązującego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, a także postanowień § 24 Statutu Spółki

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem z dnia 09.10.2017 r. Pan Grzegorz Kubica posiada w Radzie Nadzorczej status „członka niezależnego” w związku ze spełnianiem kryteriów niezależności członka Rady Nadzorczej przewidzianych przez pkt II.Z.4 obowiązującego na GPW dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, a także przez postanowienia § 24 Statutu Spółki.

Informacja dotycząca statusu niezależności wskazanego członka Rady Nadzorczej, jako członka Komitetu Audytu, w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1089)

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem z dnia 09.10.2017 r. Pan Grzegorz Kubica posiada w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej status „członka niezależnego” z uwagi na spełnianie kryteriów niezależności członka Komitetu Audytu przewidzianych przez art. 129 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1089).

 

PAWEŁ PIETRAS – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Członek Rady Nadzorczej Rainbow Tours SA powołany w dniu 21.06.2016 r. w skład Rady Nadzorczej Rainbow Tours SA kolejnej (piątej), trzyletniej, wspólnej kadencji (uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21.06.2016 r.).

Posiadane wyksztalcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

[2004]   Doktor ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu (temat: „Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie – aspekty organizacyjne i społeczne”)

[1999 – 2000] Ecole National Supérieur des Mines de Saint Etienne, Master Spécialisé des Grands Projets et Programmes, studia Master z zakresu zarządzania projektami

[2009 – 2010] Studia Podyplomowe „Rachunkowość i podatki”, Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania

[1994 – 1995] Université Lumière Lyon II, Institut d’Etudes de Travail de Lyon; DESS d’Ergonomie et Changement Technologiques, podyplomowe studia w zakresie ergonomii i zmian technologicznych

[1988 – 1993] Mgr inż. Fizyki; Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej; Kierunek: Podstawowe problemy techniki

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ:

[2015] Członek Zarządu, Idea Developer Sp. z o.o. (działalność doradcza) – działalność niekonkurencyjna względem Rainbow Tours S.A.

[2012 –  obecnie] Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu Centrum Badań Weterynaryjnych Vetcomplex Sp. z o.o. – działalność niekonkurencyjna względem Rainbow Tours S.A.

[1995 – obecnie] Doradca biznesowy, własna działalność gospodarcza pod firmą Project Management Paweł Pietras – działalność niekonkurencyjna względem Rainbow Tours S.A.

[1994 – obecnie] Kierownik Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Projektami”, Adiunkt w Katedrze Systemów Zarządzania i Innowacji, Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania – działalność niekonkurencyjna względem Rainbow Tours S.A.

[2007 – 2014] Przewodniczący Rady Nadzorczej Stone Master S.A.

[1995 – 2012] Konsultant, Członek Zarządu, Final Invest Sp. z o.o. – doradztwo kadrowe, finansowe i prawne

[2001 – 2002] Zakłady Sprzętu Precyzyjnego NIEWIADÓW S.A. specjalista ds. kontaktów z zagranicą, następnie Dyrektor ds. Handlu i Marketingu Krajowego w Fabryce Przyczep NIEWIADÓW Sp. z o.o.

Informacje o innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Rainbow Tours SA, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy wskazany członek Rady Nadzorczej uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu

Działalność wykonywana przez Pana Pawła Pietrasa poza przedsiębiorstwem emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej przez Rainbow Tours SA. Pan Paweł Pietras nie jest wspólnikiem jakiejkolwiek konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Informacje o wpisie wskazanego członka Rady Nadzorczej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pan Paweł Pietras nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Informacja dotycząca statusu niezależności wskazanego członka Rady Nadzorczej w rozumieniu pkt II.Z.4 obowiązującego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, a także postanowień § 24 Statutu Spółki

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem z dnia 09.10.2017 r. Pan Paweł Pietras posiada w Radzie Nadzorczej status „członka niezależnego” w związku ze spełnianiem kryteriów niezależności członka Rady Nadzorczej przewidzianych przez pkt II.Z.4 obowiązującego na GPW dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, a także przez postanowienia § 24 Statutu Spółki.

Informacja dotycząca statusu niezależności wskazanego członka Rady Nadzorczej, jako członka Komitetu Audytu, w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1089)

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem z dnia 09.10.2017 r. Pan Paweł Pietras posiada w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej status „członka niezależnego” z uwagi na spełnianie kryteriów niezależności członka Komitetu Audytu przewidzianych przez art. 129 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1089).

 

JOANNA STĘPIEŃ-ANDRZEJEWSKA – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Członek Rady Nadzorczej Rainbow Tours SA, powołana w dniu 21.06.2016 r. w skład Rady Nadzorczej Rainbow Tours SA kolejnej (piątej), trzyletniej, wspólnej kadencji (uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21.06.2016 r.).

Posiadane wyksztalcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Wykształcenie wyższe (ekonomiczne)

[2005] Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, specjalność rachunkowość

[1994] Research worker at Glasgow University, Wielka Brytania

[1991/1992] student w Newcastle Polytechnic, Wielka Brytania

[1989 – 1992] Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomczno-Socjologiczny, studia wyższe magisterskie, kierunek cybernetyka ekonomiczna i informatyka (rok ukończenia: listopad 1992 r.), mgr nauk ekonomicznych

Kilkunastoletnie doświadczenie jako nauczyciel akademicki rachunkowości na Uniwersytecie Łódzkim. Wykładowca na kursach dla członków Rad Nadzorczych, sędziów i prokuratorów, szkoleń dla przedsiębiorców i kadry zarządzającej z rachunkowości finansowej i prowadzenia ksiąg rachunkowych. Autorka publikacji z zakresu rachunkowości finansowej, zarządzania finansowego i pochodnych instrumentów finansowych. Uczestniczka konferencji organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA i Komisję Nadzoru Finansowego z zakresu funkcjonowania rynku papierów wartościowych.

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ:

[2005 i obecnie] Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości – adiunkt

[1992 – 2005] Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości - asystent

Informacje o innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Rainbow Tours SA, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy wskazany członek Rady Nadzorczej uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu

Działalność wykonywana przez Panią Joannę Stępień-Andrzejewską poza przedsiębiorstwem emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej przez Rainbow Tours SA. Pani Joanna Stępień-Andrzejewska nie jest wspólnikiem jakiejkolwiek konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Informacje o wpisie wskazanego członka Rady Nadzorczej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pani Joanna Stępień-Andrzejewska nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Informacja dotycząca statusu niezależności wskazanego członka Rady Nadzorczej w rozumieniu pkt II.Z.4 obowiązującego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, a także postanowień § 24 Statutu Spółki

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem z dnia 14.07.2017 r. Pani Joanna Stępień-Andrzejewska posiada w Radzie Nadzorczej status „członka niezależnego” w związku ze spełnianiem kryteriów niezależności członka Rady Nadzorczej przewidzianych przez pkt II.Z.4 obowiązującego na GPW dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, a także przez postanowienia § 24 Statutu Spółki.

Informacja dotycząca statusu niezależności wskazanego członka Rady Nadzorczej, jako członka Komitetu Audytu, w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1089)

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem z dnia 14.07.2017 r. Pani Joanna Stępień-Andrzejewska posiada w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej status „członka zależnego” z uwagi na niespełnianie kryteriów niezależności członka Komitetu Audytu przewidzianych przez art. 129 ust. 3 pkt 9) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1089).