Rainbow

Oświadczenie w sprawie stosowania dobrych praktyk

Oświadczenie Zarządu Rainbow Tours SA w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2007”.

 

 

 Lp. Zasada
Tak/Nie  Komentarz 
ZASADY OGÓLNE
 I

Cel spółki

Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki,
rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy
majątku, z uwzględnieniem praw i interesów innych niż akcjonariusze
podmiotów, zaangażowanych w funkcjonowanie spółki, w szczególności
wierzycieli spółki oraz jej pracowników.

 TAK  
 II

Rządy większości i ochrona mniejszości

Spółka akcyjna jest przedsięwzięciem kapitałowym. Dlatego w spółce musi być
uznawana zasada rządów większości kapitałowej i w związku z tym prymatu
większości nad mniejszością. Akcjonariusz, który wniósł większy kapitał, ponosi
też większe ryzyko gospodarcze. Jest więc uzasadnione, aby jego interesy były
uwzględniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Mniejszość musi mieć
zapewnioną należytą ochronę jej praw, w granicach określonych przez prawo i
dobre obyczaje. Wykonując swoje uprawnienia akcjonariusz większościowy
powinien uwzględniać interesy mniejszości.

 TAK  
 III

Uczciwe intencje i nie nadużywanie uprawnień


Wykonywanie praw i korzystanie z instytucji prawnych powinno opierać się na
uczciwych intencjach (dobrej wierze) i nie może wykraczać poza cel i
gospodarcze uzasadnienie, ze względu na które instytucje te zostały
ustanowione. Nie należy podejmować działań, które wykraczając poza tak
ustalone ramy stanowiłyby nadużycie prawa. Należy chronić mniejszość przed
nadużywaniem uprawnień właścicielskich przez większość oraz chronić interesy
większości przed nadużywaniem uprawnień przez mniejszość, zapewniając
możliwie jak najszerszą ochronę słusznych interesów akcjonariuszy i innych
uczestników obrotu.

 TAK  
 IV

Kontrola sądowa


Organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie nie mogą rozstrzygać
kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to
działań, do których organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie są
uprawnione lub zobowiązane przepisami prawa.

 TAK  
 V

Niezależność opinii zamawianych przez spółkę

Przy wyborze podmiotu mającego świadczyć usługi eksperckie, w tym w
szczególności usługi biegłego rewidenta, usługi doradztwa finansowego i
podatkowego oraz usługi prawnicze spółka powinna uwzględnić, czy istnieją
okoliczności ograniczające niezależność tego podmiotu przy wykonywaniu
powierzonych mu zadań.

 TAK  

Zalączniki: