Rainbow

Kalendarz Inwestora

2017 rok

data

wydarzenie

20.01.2017 r. [piątek]

Publikacja informacji o przedsprzedaży oferty Lato 2017 – za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 15 stycznia 2017 roku

do 27.01.2017 r.

Publikacja informacji o przychodach ze sprzedaży Spółki oraz Grupy Kapitałowej „Rainbow Tours” za miesiąc grudzień 2016 roku (za dany miesiąc oraz w rachunku narastającym)

do 27.02.2017 r.

Publikacja informacji o przychodach ze sprzedaży Spółki oraz Grupy Kapitałowej „Rainbow Tours” za miesiąc styczeń 2017 roku

01.03.2017 r. [środa]

Publikacja „rozszerzonego” skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 roku

20.03.2017 r. [poniedziałek]

Publikacja informacji o przedsprzedaży oferty Lato 2017 – za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 15 marca 2017 roku

do 27.03.2017 r.

Publikacja informacji o przychodach ze sprzedaży Spółki oraz Grupy Kapitałowej „Rainbow Tours” za miesiąc luty 2017 roku (za dany miesiąc oraz w rachunku narastającym)

20.04.2017 r. [czwartek]

Publikacja informacji o przedsprzedaży oferty Lato 2017 – za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 15 kwietnia 2016 roku

do 27.04.2017 r.

Publikacja informacji o przychodach ze sprzedaży Spółki oraz Grupy Kapitałowej „Rainbow Tours” za miesiąc marzec 2017 roku (za dany miesiąc oraz w rachunku narastającym)

28.04.2017 r. [piątek]

Publikacja:

1.jednostkowego raport rocznego za 2016 rok

2.skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok

17.05.2017 r. [środa]

Publikacja „rozszerzonego” skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku

do 27.05.2017 r.

Publikacja informacji o przychodach ze sprzedaży Spółki oraz Grupy Kapitałowej „Rainbow Tours” za miesiąc kwiecień 2017 roku (za dany miesiąc oraz w rachunku narastającym)

07.06.2017 r. [środa]

Publikacja informacji o przedsprzedaży oferty Lato 2017 – za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 31 maja 2017 roku

22.06.2017 r. [czwartek]

Publikacja informacji o przedsprzedaży oferty Zima 2017/2018 – za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 15 czerwca 2017 roku

do 27.06.2017 r.

Publikacja informacji o przychodach ze sprzedaży Spółki oraz Grupy Kapitałowej „Rainbow Tours” za miesiąc maj 2017 roku (za dany miesiąc oraz w rachunku narastającym)

do 27.07.2017 r.

Publikacja informacji o przychodach ze sprzedaży Spółki oraz Grupy Kapitałowej „Rainbow Tours” za miesiąc czerwiec 2017 roku (za dany miesiąc oraz w rachunku narastającym)

21.08.2017 r. [poniedziałek]

Publikacja informacji o przedsprzedaży oferty Zima 2017/2018 – za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 15 sierpnia 2017 roku

do 27.08.2017 r.

Publikacja informacji o przychodach ze sprzedaży Spółki oraz Grupy Kapitałowej „Rainbow Tours” za miesiąc lipiec 2017 roku (za dany miesiąc oraz w rachunku narastającym)

31.08.2017 r. [czwartek]

Publikacja „rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku

do 27.09.2017 r.

Publikacja informacji o przychodach ze sprzedaży Spółki oraz Grupy Kapitałowej „Rainbow Tours” za miesiąc sierpień 2017 roku (za dany miesiąc oraz w rachunku narastającym)

05.10.2017 r. [czwartek]

Publikacja informacji o przedsprzedaży oferty Zima 2017/2018 – za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do dnia 30 września 2016 roku

do 27.10.2017 r.

Publikacja informacji o przychodach ze sprzedaży Spółki oraz Grupy Kapitałowej „Rainbow Tours” za miesiąc wrzesień 2017 roku (za dany miesiąc oraz w rachunku narastającym)

15.11.2017 r. [środa]

Publikacja „rozszerzonego” skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 roku

do 27.11.2017 r.

Publikacja informacji o przychodach ze sprzedaży Spółki oraz Grupy Kapitałowej „Rainbow Tours” za miesiąc październik 2017 roku (za dany miesiąc oraz w rachunku narastającym)

do 27.12.2017 r.

Publikacja informacji o przychodach ze sprzedaży Spółki oraz Grupy Kapitałowej „Rainbow Tours” za miesiąc listopad 2017 roku (za dany miesiąc oraz w rachunku narastającym)

 

(1) Zarząd Spółki, działając w związku z § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych oświadcza, iż w roku 2017 Spółka będzie przekazywała skonsolidowane raporty kwartalne (za IV kwartał 2016 roku oraz za I i III kwartał 2017 roku), zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej obejmującą informacje określone w § 87 ust. 1-3, ust. 4 zdanie pierwsze oraz ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, sporządzone zgodnie z MSR i w związku z tym nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za wskazane kwartały sprawozdawcze

(2) Na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia MAR w formie raportu bieżącego przekazywane są informacje o przychodach ze sprzedaży (za dany miesiąc oraz w rachunku narastającym) spółki Rainbow Tours S.A. oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours niezwłocznie po ich ustaleniu, nie później jednak, niż do 27-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego raport dotyczy

(3) Dodatkowo przekazywane są informacje na temat (1) przedsprzedaży oferty „Lato 2017”, a także (2) przedsprzedaży oferty „Zima 2017/2018”, w celu odzwierciedlenia obrazu efektywności i wielkości przyszłych przychodów ze sprzedaży oraz wypełnienia wielomiesięcznej luki informacyjnej pomiędzy momentem zawarcia transakcji sprzedaży, a faktycznym momentem wykazania przychodów ze sprzedaży