Rainbow

Regulamin Rady Nadzorczej

Aktualnie obowiązujący Regulamin Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” został uchwalony przez Radę Nadzorczą mocą postanowień uchwały Nr 03/12/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku.

Mocą postanowień uchwały Nr 2/10/2017 Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z dnia 9 października 2017 roku, w związku z wejściem w życie z dniem 21 czerwca 2017 roku nowej ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1089), po przeprowadzeniu przeglądu treści funkcjonującego w Spółce „Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” (regulamin uchwalony mocą postanowień uchwały Nr 03/12/16 Rady Nadzorczej z dnia 20 grudnia 2016 roku i zatwierdzony mocą postanowień uchwały Nr 18 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2017 roku), Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia § 22 lit. h) i § 23 ust. 11 Statutu Spółki, postanowiła przyjąć zmiany do treści Regulaminu Rady Nadzorczej, w zakresie postanowień: § 2, § 10 ust. 4, § 11, a tym samym postanowiła przyjąć tekst jednolity zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej.

Aktualnie obowiązujący tekst jednolity „Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” został zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie (zgodnie z postanowieniami § 23 ust. 11 oraz § 27 ust. 2 lit. t Statutu Spółki) mocą postanowień uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 marca 2018 roku i obowiązuje od dnia 19 marca 2018 roku.

Treść aktualnie obowiązującego tekstu jednolitego „Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” została zamieszczona w załączonym pliku.

Zalączniki: