Rainbow

Regulamin Rady Nadzorczej

 

Treść aktualnie obowiązującego Regulaminu Rady Nadzorczej (regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą na mocy uchwały Nr 03/12/2016 Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” i zatwierdzony mocą uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2017 roku, obowiązujący od dnia 19 czerwca 2017 roku) została zamieszczona w poniższym pliku pdf