Rainbow

Ład korporacyjny - oświadczenia

Zamieszczone w ostatnim opublikowanym raporcie rocznym oświadczenie Spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarte zostało w poniższym pliku PDF (dotyczącym roku 2015)

 

Informacja na temat aktualnego stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” zawarta została w poniższym pliku PDF.