Rainbow

Akcje i Akcjonariusze

AKCJE I AKCJONARIUSZE

 

Seria akcji

ilość akcji

Struktura

Rodzaj

Uprzywilejowanie

ilość głosów

Struktura

Akcje serii A

5 000 000

34,36%

imienne

tak

10 000 000

47,10%

Akcje serii B

2 000 000

13,74%

na okaziciela

nie

2 000 000

9,42%

Akcje serii C1

1 680 000

11,54%

imienne

tak

3 360 000

15,83%

Akcje serii C2

1 000 000

6,87%

na okaziciela

nie

1 000 000

4,71%

Akcje serii C3

200 000

1,37%

na okaziciela

nie

200 000

0,94%

Akcje serii C4

120 000

0,82%

na okaziciela

nie

120 000

0,57%

Akcje serii D

52 000

0,36%

na okaziciela

nie

52 000

0,24%

Akcje serii E

2 000 000

13,74%

na okaziciela

nie

2 000 000

9,42%

Akcje serii F

2 500 000

17,18%

na okaziciela

nie

2 500 000

11,77%

Razem

14 552 000

100,0%

   

21 232 000

100,00%

 

 

 

Akcjonariusze

Liczba posiadanych akcji

Liczba głosów na WZ z posiadanych akcji

Udział w kapitale zakładowym

Udział w głosach na WZ

FLYOO Sp. z o.o.

1 855 000

3 710 000

12,75%

17,47%

Sławomir Wysmyk

1 878 346

3 448 346

12,91%

16,24%

Elephant Capital Sp. z o.o.

1 645 000

3 290 000

11,30%

15,50%

TCZ Holding Sp. z o.o.

1 610 000

3 220 000

11,06%

15,17%

Nationale Nederlanden PTE S.A.

1 555 283

1 555 283

10,69%

7,33%

Pan Grzegorz Baszczyński, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Spółki, posiada bezpośrednio 237.000 akcji Spółki, z których przysługuje 237.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi odpowiednio: 1,63% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 1,12% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Ponadto, Pan Grzegorz Baszczyński posiada pośrednio, przez podmiot zależny w rozumieniu art. 4 pkt 15 w zw. z pkt 14 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej, tj. przez Flyoo Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (Pan Grzegorz Baszczyński posiada w Flyoo Sp. z o.o. 99,97% w kapitale i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników) 1.855.000 akcji Spółki, z których przysługuje 3.710.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi odpowiednio: 12,75% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 17,47% udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łącznie, Pan Grzegorz Baszczyński posiada bezpośrednio i pośrednio przez podmiot zależny 2.092.000 sztuk Akcji Spółki, z których przysługuje 3.947.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowią odpowiednio: 14,38% w kapitale zakładowym i 18,59% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pan Remigiusz Talarek, pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, posiada bezpośrednio 190.800 akcji Spółki, z których przysługuje 190.800 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi odpowiednio: 1,31% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,90% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Ponadto, Pan Remigiusz Talarek posiada pośrednio, przez podmiot zależny w rozumieniu art. 4 pkt 15 w zw. z pkt 14 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej, tj. przez Elephant Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (Pan Remigiusz Talarek posiada w Elephant Capital Sp. z o.o. 99,97% w kapitale i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników) 1.645.000 akcji Spółki, z których przysługuje 3.290.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi odpowiednio: 11,30% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 15,50% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łącznie, Pan Remigiusz Talarek posiada bezpośrednio i pośrednio przez podmiot zależny 1.835.800 sztuk akcji Spółki, z których przysługuje 3.480.800 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowią odpowiednio: 12,62% w kapitale zakładowym i 16,39% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pan Tomasz Czapla, pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, posiada bezpośrednio 180.000 akcji Spółki, z których przysługuje 180.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi odpowiednio: 1,24% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,85% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Ponadto, Pan Tomasz Czapla posiada pośrednio, przez podmiot zależny w rozumieniu art. 4 pkt 15 w zw. z pkt 14 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej, tj. przez TCZ Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (Pan Tomasz Czapla posiada w TCZ Holding Sp. z o.o. 99,97% w kapitale i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników) 1.610.000 akcji Spółki, z których przysługuje 3.220.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi odpowiednio: 11,06% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 15,17% udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łącznie, Pan Tomasz Czapla posiada bezpośrednio i pośrednio przez podmiot zależny 1.790.000 sztuk Akcji Spółki, z których przysługuje 3.400.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowią odpowiednio: 12,30% w kapitale zakładowym i 16,01% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.