Rainbow

Akcje i Akcjonariusze

AKCJE I AKCJONARIUSZE

 

Seria akcji

ilość akcji

Struktura

Rodzaj

Uprzywilejowanie

ilość głosów

Struktura

Akcje serii A

5 000 000

34,36%

imienne

tak

10 000 000

47,10%

Akcje serii B

2 000 000

13,74%

na okaziciela

nie

2 000 000

9,42%

Akcje serii C1

1 680 000

11,54%

imienne

tak

3 360 000

15,83%

Akcje serii C2

1 000 000

6,87%

na okaziciela

nie

1 000 000

4,71%

Akcje serii C3

200 000

1,37%

na okaziciela

nie

200 000

0,94%

Akcje serii C4

120 000

0,82%

na okaziciela

nie

120 000

0,57%

Akcje serii D

52 000

0,36%

na okaziciela

nie

52 000

0,24%

Akcje serii E

2 000 000

13,74%

na okaziciela

nie

2 000 000

9,42%

Akcje serii F

2 500 000

17,18%

na okaziciela

nie

2 500 000

11,77%

Razem

14 552 000

100,0%

   

21 232 000

100,00%

 

 

Akcjonariusze

Liczba posiadanych akcji

Razem głosy

Udział w kapitale zakładowym   (%)

Udział w liczbie głosów na WZA(%)

Sławomir Wysmyk

1 878 346

3 448 346

12,91%

16,24%

FLYOO Sp. z o.o.

1 855 000

3 710 000

12,75%

17,47%

TCZ Holding Sp. z o.o.

1 610 000

3 220 000

11,06%

15,17%

Elephant Capital Sp. z o.o.

1 645 000

3 290 000

11,30%

15,50%

Ntionale Nederlanden PTE S.A.

1 555 283

1 555 283

10,69%

7,33%

 

Pan Grzegorz Baszczyński posiada bezpośrednio 437.000 Akcji Emitenta, z których przysługuje 437.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi odpowiednio: 3,00% udział w kapitale zakładowym Spółki oraz 2,05% udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Ponadto, Pan Grzegorz Baszczyński posiada pośrednio, przez podmiot zależny w rozumieniu art. 4 pkt 15 w zw. z pkt 14 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. przez FLYOO Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (Pan Grzegorz Baszczyński posiada w FLYOO Sp. z o.o. 99,97% w kapitale i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników) 1.855.000 Akcji Emitenta, z których przysługuje 3.710.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi odpowiednio: 12,75% udział w kapitale zakładowym Spółki oraz 17,38% udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Łącznie, Pan Grzegorz Baszczyński – Prezes Zarządu Emitenta posiada bezpośrednio i pośrednio przez podmiot zależny 2.292.000 sztuk Akcji Spółki, z których przysługuje 4.147.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które stanowią odpowiednio: 15,75% w kapitale zakładowym i 19,42% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Pan Remigiusz Talarek posiada bezpośrednio 390.800 Akcji Emitenta, z których przysługuje 390.800 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi odpowiednio: 2,69% udział w kapitale zakładowym Spółki oraz 1,83% udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Ponadto, Pan Remigiusz Talarek posiada pośrednio, przez podmiot zależny w rozumieniu art. 4 pkt 15 w zw. z pkt 14 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. przez Elephant Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (Pan Remigiusz Talarek posiada w Elephant Capital Sp. z o.o. 99,97% w kapitale i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników) 1.645.000 Akcji Emitenta, z których przysługuje 3.290.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi odpowiednio: 11,30% udział w kapitale zakładowym Spółki oraz 15,41% udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Łącznie, Pan Remigiusz Talarek – Wiceprezes Zarządu Emitenta posiada bezpośrednio i pośrednio przez podmiot zależny 2.035.800 sztuk Akcji Spółki, z których przysługuje 3.680.800 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które stanowią odpowiednio: 13,99% w kapitale zakładowym i 17,24% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Pan Tomasz Czapla posiada bezpośrednio 380.000 Akcji Emitenta, z których przysługuje 380.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi odpowiednio: 2,61% udział w kapitale zakładowym Spółki oraz 1,78% udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Ponadto, Pan Tomasz Czapla posiada pośrednio, przez podmiot zależny w rozumieniu art. 4 pkt 15 w zw. z pkt 14 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. przez TCZ Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (Pan Tomasz Czapla posiada w TCZ Holding Sp. z o.o. 99,97% w kapitale i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników) 1.610.000 Akcji Emitenta, z których przysługuje 3.220.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi odpowiednio: 11,06% udział w kapitale zakładowym Spółki oraz 15,08% udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Łącznie, Pan Tomasz Czapla – Wiceprezes Zarządu Emitenta posiada bezpośrednio i pośrednio przez podmiot zależny 1.990.000 sztuk Akcji Spółki, z których przysługuje 3.600.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które stanowią odpowiednio: 13,68% w kapitale zakładowym i 16,86% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.