Rainbow

ZWZ 21.06.2016 r.

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (90-361), przy ul. Piotrkowskiej 270, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000178650, numer NIP: 7251868136, numer REGON: 473190014, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 21 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej 270, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.
 7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji o aktualnym stanie realizacji procesu nabycia akcji własnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany części akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 na akcje zwykłe na okaziciela, zmiany oznaczenia akcji serii C1 Spółki związanej z zamianą części akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 na akcje zwykłe na okaziciela oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej ze zmianą rodzaju i oznaczenia akcji Spółki.
 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Ogłoszenie o ZWZ – 25 maja 2016 roku

Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ – 5 czerwca 2016 roku

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 6 czerwca 2016 roku

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ – do 31 maja 2016 roku

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ – do 3 czerwca 2016 roku

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ – od 16 czerwca 2016 roku

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ – do godz. 12:00 w dniu 21 czerwca 2016 roku

Termin rozpoczęcia ZWZ – godz. 12:00 w dniu 21 czerwca 2016 roku

 

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w zamieszczonych plikach.

W załączonym pliku ujawniono wyniki głosowań nad uchwałami objętymi porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 21 czerwca 2016 roku

Zalączniki: