Rainbow

ZWZ 20.06.2018 r.

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (90-361), przy ul. Piotrkowskiej 270, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000178650, numer NIP: 7251868136, numer REGON: 473190014, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 20 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej 270, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2017 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2017.

7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2017 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2017 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2017, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.

8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.

9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2017.

11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2017.

12) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017.

13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Ogłoszenie o ZWZ – 24 maja 2018 roku

Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ – 4 czerwca 2018 roku

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 5 czerwca 2018 roku

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ – do 30 maja 2018 roku

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ – do 2 czerwca 2018 roku

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ – od 15 czerwca 2018 roku

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ – do godz. 12:00 w dniu 20 czerwca 2018 roku

Termin rozpoczęcia ZWZ – godz. 12:00 w dniu 20 czerwca 2018 roku

 

Informacja o braku transmisji obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours SA zwołanego na dzień 20.06.2018 r.

Spółka nie wdrożyła i w najbliższym czasie nie zamierza wdrażać rozwiązań związanych z rejestrowaniem i transmisją w formie audio lub wideo przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym ani upublicznianiem go na stronie internetowej. W związku z tym – działając zgodnie z dyspozycją zasady I.Z.1.16. zbioru zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” – Spółka nie przewiduje przeprowadzenia transmisji obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours SA zwołanego na dzień 20 czerwca 2018 roku.

 

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także treść uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20 czerwca 2018 roku, wraz z informacją o wynikach głosowania nad poszczególnymi uchwałami, znajdują się w załączonych plikach PDF.