Rainbow

ZWZ 19.06.2017 r.

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (90-361), przy ul. Piotrkowskiej 270, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000178650, numer NIP: 7251868136, numer REGON: 473190014, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 19 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej 270, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.

7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2016 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2016 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2016, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.

8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2016.

11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2016.

12) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016.

13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”.

16) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Ogłoszenie o ZWZ – 23 maja 2017 roku

Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ – 3 czerwca 2017 roku

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 5 czerwca 2017 roku

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ – do 29 maja 2017 roku

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ – do 1 czerwca 2017 roku

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ – od 13 czerwca 2017 roku

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ – do godz. 12:00 w dniu 19 czerwca 2017 roku

Termin rozpoczęcia ZWZ – godz. 12:00 w dniu 19 czerwca 2017 roku

 

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się w plikach w załącznikach.

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 • Projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 • Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce oraz o liczbie głosów z tych akcji
 • Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki
 • Aktualna treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia
 • Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok
 • „Sprawozdanie Zarządu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z działalności Spółki w roku obrotowym 2016”
 • Opinia i Raport Biegłego Rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2016 rok
 • „Sprawozdanie Zarządu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z działalności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2016”
 • Opinia i Raport Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 rok
 • „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku”
 • „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2016 roku, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w 2016 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2016 rok oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki za 2016 rok”
 • Nowy „Regulamin Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”

 

Informacja o braku transmisji obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours SA zwołanego na dzień 19.06.2017 r.

Spółka nie wdrożyła i w najbliższym czasie nie zamierza wdrażać rozwiązań związanych z rejestrowaniem i transmisją w formie audio lub wideo przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym ani upublicznianiem go na stronie internetowej. W związku z tym – działając zgodnie z dyspozycją zasady I.Z.1.16. zbioru zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” – Spółka nie przewiduje przeprowadzenia transmisji obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours SA zwołanego na dzień 19 czerwca 2017 roku.

W załączonych plikach ujawniono:

(-) treść uchwał objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 19.06.2017 r. wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami objętymi

(-) załącznik do uchwały Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19.06.2017 r. [zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie „Regulamin Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”, obowiązujący od dnia 19.06.2017 r.]