Rainbow

ZWZ 11.06.2013 r.

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (90-361), przy ul. Piotrkowskiej 270, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000178650, numer NIP: 7251868136, numer REGON: 473190014, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 11 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej 270, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012.

7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji o aktualnym stanie realizacji procesu nabycia akcji własnych.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2012 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012, a także wniosków Zarządu dotyczących sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012.

13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku (dochodu) netto Spółki za rok obrotowy 2012.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii C1 Spółki związanej z zamianą części akcji serii C1 na akcje zwykłe na okaziciela oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej ze zmianą rodzaju i oznaczenia akcji Spółki.

20. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

 

Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Ogłoszenie o ZWZ – 15 maja 2013 roku

Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ – 26 maja 2013 roku

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 27 maja 2013 roku

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ – do 21 maja 2013 roku

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ – do 24 maja 2013 roku

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ – od 6 czerwca 2013 roku

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ – do godz. 12:00 w dniu 11 czerwca 2013 roku