Rainbow

ZWZ 11.06.2012 r.

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (90-361), przy ul. Piotrkowskiej 270, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000178650, numer NIP: 7251868136, numer REGON: 473190014, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 11 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej 270, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2011 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011.

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2011 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2011 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011, a także wniosków Zarządu dotyczących sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2011 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2011.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku (dochodu) netto Spółki za rok obrotowy 2011.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

17. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji o aktualnym stanie realizacji procesu nabycia akcji własnych.

18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Ogłoszenie o ZWZ – 16 maja 2012 roku

Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ – 26 maja 2012 roku

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 28 maja 2012 roku

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ – do 21 maja 2012 roku

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ – do 24 maja 2012 roku

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ – od 6 czerwca 2012 roku

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ – do godz. 12:00 w dniu 11 czerwca 2012 roku

 

 

Zalączniki: